JAVNI NATJEČAJ - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

NN 103/2016 (11.11.2016.), JAVNI NATJEČAJ - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Klasa: 112-07/16-02/10

Urbroj: 531-03-1-1-1-16-6 od 4. XI. 2016.(4844)

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11 Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15 Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2036/201292/05), članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 74/10, 142/11 i 53/12) i Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2016. godinu (Narodne novine broj 82/2016), Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme:

A) GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA

I. SEKTOR ZA LJUDSKE POTENCIJALE, OPĆE I TEHNIČKE POSLOVE

Služba za ljudske potencijale i opće poslove

Odjel za opće i tehničke poslove

– stručni referent – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme (redni broj radnog mjesta 23).

Stručni uvjeti:

– SSS, prometnog, trgovačkog, društvenog ili tehničkog smjera,

– najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit,

– poznavanje rada na računalu,

položen vozački ispit B-kategorije.

II. SEKTOR ZA FINANCIJE

Služba za javnu nabavu i sigurnosne poslove

Odjel za provođenje postupka javne nabave

– viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme (redni broj radnog mje­sta 50.a).

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravnog, ekonomskog ili tehničkog smjera,

– najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– certifikat za obavljanje poslove javne nabave,

– izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,

– položen državni stručni ispit,

– napredno znanje rada na računalu.

B) UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU

I. SEKTOR ZA GRADITELJSTVO, STANOVANJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Služba za građevno-tehničku regulativu

Odjel za građevne proizvode i usluge

a) viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme (redni broj radnog mjesta 64).

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij građevinske ili arhitektonske struke,

– najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit,

– položen stručni ispit za obavljanje poslova prostornog uređenja, odnosno graditeljstva,

– poznavanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu.

b) stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme (redni broj radnog mjesta 65).

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij građevinske ili arhitektonske struke,

– najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit,

– poznavanje rada na računalu.

II. SEKTOR ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU

Služba za energetsku učinkovitost u zgradarstvu i registre

Odjel za rješenja i kontrolu

– viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme (redni broj radnog mjesta 81).

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog, pravnog, građevinskog, arhitektonskog, strojarskog, elektrotehničkog ili prirodoslovnog smjera,

– najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu.

C) UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE, PRAVNE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE

SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE

Služba za nadzor

– viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme (redni broj radnog mje­sta 130).

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij pravnog smjera,

– najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit,

– poznavanje rada na računalu.

D) UPRAVA ZA DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA

SEKTOR GRAĐEVINSKIH I UPORABNIH DOZVOLA

1. Služba za izdavanje građevinskih dozvola

Odjel za strateške i posebne projekte

– stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica na neod­ređeno vrijeme (redni broj radnog mjesta 155).

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij građevinske, arhitektonske ili pravne struke,

– najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit,

– znanje jednoga svjetskog jezika,

– poznavanje rada na računalu.

2. Služba za izdavanje uporabnih dozvola

– stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme (redni broj radnog mjesta 159).

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij građevinske ili arhi­tektonske struke,

– najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit,

– znanje jednoga svjetskog jezika,

– poznavanje rada na računalu.

E) UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

SEKTOR PODRUČNIH UREDA I JEDINICA GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE

1. Područni ured u Zagrebu

Služba Zagreb II

– građevinski inspektor – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme (redni broj radnog mjesta 170).

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij građevinske ili arhitektonske struke,

– najmanje 3 godine radnog iskustva u struci,

– položen državni stručni ispit,

– položen stručni ispit za obavljanje poslova graditeljstva,

položen vozački ispit B-kategorije,

– znanje jednoga svjetskog jezika,

– poznavanje rada na računalu.

2. Područni ured u Splitu

Služba Split II za ostalo područje Splitsko- -dal­matinske županije

– građevinski inspektor – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme (redni broj radnog mjesta 185).

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij građevinske ili arhitektonske struke,

– najmanje 3 godine radnog iskustva u struci,

– položen državni stručni ispit,

– položen stručni ispit za obavljanje poslova graditeljstva,

položen vozački ispit B-kategorije,

– znanje jednoga svjetskog jezika,

– poznavanje rada na računalu.

3. SLUŽBA PODRUČNIH JEDINICA – ODJELI PRIOBALNE HRVATSKE

Područna jedinica u Gospiću Odjel Ličko- -senj­ske županije

– viši građevinski inspektor – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme (redni broj radnog mjesta 197).

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij građevinske ili arhitektonske struke,

– najmanje 4 godine radnog iskustva u struci,

– položen državni stručni ispit,

– položen stručni ispit za obavljanje poslova graditeljstva,

položen vozački ispit B-kategorije,

– znanje jednoga svjetskog jezika,

– poznavanje rada na računalu.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Obrazac prijave može se preuzeti na web-stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja www.mgipu.hr

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

– preslik diplome ili svjedodžbe,

– preslik radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.,

– neovjeren preslik uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu, ako je kandidat položio državni stručni ispit,

– neovjeren preslik certifikata za obavljanje poslova javne nabave za radno mjesto za koja je certifikat stručni uvjet,

– dokaz o znanju stranog jezika, i to neovjeren preslikusvjedodžbe srednje škole ili indeksa fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen strani jezik ili neovjeren preslik potvrde škole stranih jezika, za radna mjesta za koja je znanje stranog jezika stručni uvjet,

– neovjeren preslik uvjerenje o položenome stručnom ispitu za obavljanje poslova prostornog uređenja, odnosno graditeljstva, za radna mjesta za koja je položen stručni ispit stručni uvjet,

neovjerenu presliku vozačke dozvole B-kategorije, za radna mjesta za koja je položen vozački ispit stručni uvjet i

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 18/13, 19/13, 33/13, 148/13, 94/14 i 92/14), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan se je u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar graditeljstva i prostornoga uređenja. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Pisani dio testiranja se sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta kandidata.

Testirat će se i znanje rada na osobnom računalu te znanje stranog jezika.

Smatra se da je kandidat koji ne pristupi testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju javnim natječajem, način na koji će se kandidati testirati i sadržaj testiranja, odnosno iz kojeg područja će se provoditi testiranje te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje navedeni su na web-stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja www.mgipu.hr.

Na službenoj web-stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja www.mgipu.hr objavit će se mjesto i vrijeme održavanja testiranja i intervjua, najmanje pet dana prije održavanja testiranja.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja će obustaviti postupak nakon natječaja.

Kandidati koji se natječu za više radnih mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od objave u Narod­nim novinama, na adresu: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Glavno tajništvo Ministarstva, s naznakom »Za natječaj – klasa: 10«, 10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.

Ministarstvo graditeljstva
i prostornoga uređenja