JAVNI NATJEČAJ - Općina Vrbnik

NN 110/2016 (30.11.2016.), JAVNI NATJEČAJ - Općina Vrbnik

Klasa: 112-01/16-01/02

Urbroj: 2142-07-01-16-2 od 21. XI. 2016. (5093)

Na temelju članaka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08. i 61/11.), pročelnica Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Vrbnik raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu:

1. računovodstveno-administrativni referent – računovodstveni referent I – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

– srednja stručna sprema ekonomske ili druge struke

– najmanje 10 godina radnog iskustva na poslovima proračunskog računovodstva

– položen državni stručni ispit

– poznavanje rada na računalu.

2. komunalni redar – referent za komunal­no-upravne poslove – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

– srednja stručna sprema upravne, građevinske, ekonomske ili druge struke

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni stručni ispit

– poznavanje rada na računalu.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. istog zakona.

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Na javni natječaj (u daljnjem tekstu: natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u skladu sa zakonom.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem te intervjuom. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web-stranici Općine Vrbnik www.opcina-vrbnik.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na istoj web-stranici i na oglasnim pločama Općine Vrbnik, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

– životopis,

– dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica),

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba),

– uvjerenje o položenome državnom stručnom ispitu

– potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo da je ostvareno radno iskustvo na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke (SSS) od najmanje 10 godina računovodstveno-
-administrativni referent odnosno 1 godine komunalni redar,

– položen vozački ispit B-kategorije,

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (članak 15. Zakona) ne starije od 6 mjeseci,

– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

– dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i slično),

– vlastoručno potpisanu izjavu o prihvaćanju javne objave podataka.

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili presliku koji ne treba biti ovjeren, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik. Umjesto preslika osobne iskaznice kandidat može priložiti i preslik domovnice.

U prijavi na javni natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: »Za natječaj – ______ (upisati naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje) – ne otvaraj«, na adresu: Općina Vrbnik, Trg škujica 7, 51516 Vrbnik.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Vrbnik