JAVNI NATJEČAJ - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

NN 113/2016 (7.12.2016.), JAVNI NATJEČAJ - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Klasa: 112-01/16-01/129

Urbroj: 517-03-1-1-16-4 od 29. XI. 2016.(5351)

Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 74/10, 142/11 i 53/12), a sukladno Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2016. godinu (Narodne novine broj 82/16), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme:

2. GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA

2.2. SEKTOR ZA FINANCIJE, JAVNU NABAVU I INFORMATIKU

2.2.1. Služba za financije

2.2.1.2. Odjel za računovodstvene poslove

– stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme – redni broj radnog mjesta: 39.

Stručni uvjeti:

– magistar struke ili stručni specijalist ekonomskog smjera,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– dobro poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku,

– poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije,

– napredno znanje rada na PC-ju,

– položen državni stručni ispit,

– završeni programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a minimalno programe vezane uz sustav upravljanja i korištenja strukturnih instrumenata, financijsko planiranje, postupci plaćanja i povrata sredstava, upravljanje nepravilnostima.

3. UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM

3.2. SEKTOR ZA ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM, PLANOVE, PROGRAME I INFORMACIJSKI SUSTAV

3.2.2. Služba za planove, programe i informacijski sustav

– viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme – redni broj radnog mjesta: 74.

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij tehničkog, biotehničkog, biomedicinskog ili prirodoslovnog smjera,

– najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit,

– znanje engleskog jezika u govoru i pismu,

– poznavanje rada na PC-ju.

5. UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE

5.3. SEKTOR ZA PLANSKE DOKUMENTE I OCJENU PRIHVATLJIVOSTI

5.3.1. Služba za planske dokumente

– stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme – redni broj radnog mjesta 121.

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij – smjer šumarstvo, zaštita okoliša, geografija, geodezija, geologija biologija ili agronomija,

– najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,

– položen državni stručni ispit,

– napredno poznavanje rada na računalu.

6. UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

– stručni referent – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme – redni broj radnog mjesta: 126.

Stručni uvjeti:

– SSS ekonomske, upravne ili birotehničke struke ili gimnazija,

– najmanje 12 mjeseci radnog staža u struci,

– položen državni stručni ispit,

– poznavanje rada na računalu.

7. SAMOSTALNI SEKTOR ZA EUROPSKU UNIJU

7.1. Služba za koordinaciju operativnih programa

– stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme – redni broj radnog mjesta: 164.

Stručni uvjeti:

– magistar struke ili stručni specijalist odgovarajuće struke,

– najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– dobro poznavanje engleskog jezika i sposobnost jasne komunikacije na engleskom jeziku,

– poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije,

– napredno znanje rada na PC-ju,

– položen državni stručni ispit,

– završeni programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a minimalno programe vezane uz sustav upravljanja i korištenja strukturnih instrumenata, izradu, praćenje i izvještavanje o napretku provedbe operativnih programa, planiranje i odabir projekata.

7.3. Služba za europske poslove

– viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme – redni broj radnog mjesta: 175.

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog, tehničkog, biotehničkog, prirodnog, biomedicinskog ili humanističkog smjera,

– najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit,

– znanje engleskog jezika u govoru i pismu,

– poznavanje rada na PC-ju.

– stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica na neod­ređeno vrijeme – redni broj radnog mjesta 179.

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog, tehničkog, biotehničkog, prirodnog, biomedicinskog ili humanističkog smjera,

– najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit,

– znanje engleskog jezika u govoru i pismu,

– poznavanje rada na PC-ju.

9. SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE

9.2. Služba za žalbe, zastupanje i upravni nadzor

– viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme – redni broj radnog mjesta: 191.

Stručni uvjeti:

– završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravnog smjera,

– najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na PC-ju.

11. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I PROTOKOL

– stručni suradnik za odnose s javnošću i protokol – vježbenik – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme – redni broj radnog mjesta 201.

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društveno humanističkih, tehničkih, prirodnih te biotehničkih znanosti,

– znanje jednoga svjetskog jezika,

– poznavanje rada na PC-ju.

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane u članku 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Na javni natječaj se mogu javiti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.

Kandidati i kandidatkinje za vježbenike/ice primaju se u državnu službu uz obvezni probni rad (vježbenički staž) 12 mjeseci. U svojstvu vježbenika/ice u državnu službu primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva.

Za radna mjesta redni broj 39. i redni broj 164. prijaviti se mogu i osobe koje nisu završile programe izobrazbe vezane uz fondove Europske unije, uz uvjet da potrebne programe završe u roku od godine dana od rasporeda na radno mjesto, a za programe koji nisu u to vrijeme organizirani dužni su završiti u roku od 3 godine od početka provedbe tih programa, sukladno članku 3. stavku 1. Uredbe o dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine broj 22/11).

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– preslik diplome ili svjedodžbe,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

– preslik radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.,

– uvjerenje o položenome državnom stručnom ispitu, ako je kandidat položio državni stručni ispit,

– dokaz o znanju engleskog jezika i to preslik svjedodžbe srednje škole ili indeksa fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen engleski jezik ili potvrda škole stranih jezika, za radna mjesta za koja je stručni uvjet znanje engleskog jezika,

– dokaz o znanju jednoga svjetskog jezika, i to preslik svjedodžbe srednje škole ili indeksa fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen jedan svjetski jezik ili potvrda škole stranih jezika, za radno mjesto za koje je stručni uvjet znanje jednoga svjetskog jezika,

– preslik isprava o završenim programima izobrazbe vezanim uz fondove Europske unije, ako kandidat/kinja ima završene programe izobrazbe,

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Kandidati koji se natječu za više radnih mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani kandidat bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, uz upozorenje da se nedostavljanje uvjerenja smatra odustankom od prijma u državnu službu. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar zaštite okoliša i energetike. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Pisani dio testiranja se sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta kandidata, te poznavanja rada na računalu i znanja stranog jezika. Pisani dio testiranja za radno mjesto 126. ne sadrži provjeru znanja stranog jezika.

Pisani dio testiranja za kandidate koji se natječu za vježbenike/ice se sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i osnova upravnog područja za koje je raspisan javni natječaj.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Opis poslova radnih mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva uprave, www.uprava.gov.hr i internetskoj stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike www.mzoip.hr, najmanje pet dana prije testiranja.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, s naznakom: »Za natječaj ___ (redni broj radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje)«.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ministar zaštite okoliša i energetike će obustaviti postupak po ovom natječaju.

Ministarstvo zaštite
okoliša i energetike