POZIV - Savjet za nacionalne manjine

NN 116/2016 (14.12.2016.), POZIV - Savjet za nacionalne manjine

Klasa: 402-08/16-07/01

Urbroj: 50438-16-01 od 12. XII. 2016.(331)

Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske na temelju članka 35. stavka 4. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), objavljuje

JAVNI POZIV

udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za predlaganje programa za ostvarivanje kulturne autonomije iz područja: informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora, koji će se sufinancirati sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2017. godini; potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina.

Pri utvrđivanju financijske potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske Savjet će primjenjivati Kriterije financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologiju praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa (Narodne novine br. 105/16).

(1) Radi pripreme prijedloga odluke o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina, Savjet formira Povjerenstvo za raspodjelu sredstava udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije nacionalnih manjina (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Povjerenstvo osnovano kao stručna radna skupina ovlaštena za vrednovanje predloženih programa sastavljeno je od stručnih osoba iz područja informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija.

(3) Članice i članovi Povjerenstva potpisuju pisanu izjavu kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuju da nemaju osobnih interesa kojima mogu utjecati na nepristranost rada Povjerenstva, da će u obavljanju dužnosti članica i članova Povjerenstva postupati časno, pošteno, savjesno i odgovorno, te će nepristrano čuvati povjerljivost podataka i informacija, kao i vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo dužnosti koja im je povjerena od Savjeta.

(4) Prije donošenja odluke o rasporedu sredstava članice i članovi Savjeta pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuju da neće utjecati na nepristranost rada Povjerenstva, kako u postupku odabira programa koji će se sufinancirati sredstvima iz Državnog proračuna, tako ni u postupku određivanja visine iznosa sredstava za sufinanciranje odabranih programa.

(5) Savjet imenuje Komisiju za otvaranje prijava prijedloga programa pristiglih na Javni poziv sastavljenu od djelatnika Stručne službe Savjeta koja je dužna otvoriti pristigle prijave programa te pravodobne i potpune prijave proslijediti na postupanje Povjerenstvu odnosno administrativno obraditi kod internetske prijave putem aplikacije.

(6) Komisija je zadužena sastaviti bodovnu listu koja se primjenjuje u aplikaciji kod internetske prijave. Povjerenstvo se vodi bodovnom listom kako pri vrednovanju programa izvršenih u prethodnoj godini, tako i pri odabiru novoprijavljenih programa i pri određivanju visine sredstava koja će se dodijeliti za njihovo ostvarenje.

(7) Udruge i ustanove čije su prijave programa prešle minimalni bodovni prag, a nije im odobreno sufinanciranje programa, o tome će biti pisano obaviještene u roku od osam radnih dana od dana stupanja na snagu odluke o rasporedu sredstava.

(8) Udruge i ustanove koje su dobile obavijest da njihova prijava programa ne ispunjava propisane uvjete Javnog poziva mogu u roku od osam dana izjaviti pisani prigovor na koji je Savjet dužan odgovoriti u roku od sljedećih osam dana.

(9) O prijedlogu odluke o rasporedu sredstava na sjednici Savjeta koja je otvorena za javnost glasuje se većinom glasova, ako je na sjednici nazočna većina članica i članova Savjeta.

(10) Nakon usvajanja, odluka se objavljuje u Službenom glasilu Republike Hrvatske – Narodnim novinama i na službenim internetskim stranicama Savjeta – www.savjet.nacionalne-manjine.info.

(11) S udrugom ili ustanovom kojoj su odlukom o rasporedu sredstava odobrena sredstva za sufinanciranje programa kulturne autonomije, Savjet će zaključiti ugovor o financijskoj potpori programa koji u ime udruge potpisuje ovlašteni predstavnik udruge ili ustanove.

OPĆI KRITERIJI FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA

Pri utvrđivanju financijske potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske Savjet će primjenjivati sljedeće opće kriterije:

1. Poticati financijsku potporu za ostvarivanje programa udruga i ustanova koje doprinose očuvanju etničkog, kulturnog i jezičnog identiteta, a istovremeno integracijom u društvo daju doprinos kulturnom, društvenom i gospodarskom razvoju Republike Hrvatske, vodeći računa o broju članova udruge i ustanove, dužini djelovanja i dosadašnjem radu udruge

2. Održavati i podizati dostignutu razinu ostvarivanja etničkih prava značajnih za pripadnike nacionalnih manjina

3. Poklanjati posebnu pozornost kulturnom amaterizmu i ustanovama kulture zbog njihove važnosti u očuvanju etničkog identiteta

4. Podupirati programe koji doprinose promicanju vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske, unapređivanju tolerancije i uspostavljanju multietničkog i multikulturalnog povjerenja

5. Provoditi zaključke i odredbe bilateralnih sporazuma i ugovora o zaštiti prava nacionalnih manjina kojih je Republika Hrvatska potpisnik

6. Neće se financirati političke djelatnosti pojedinaca i grupa članova udruga i ustanova odnosno cijelih udruga i ustanova na izborima i slične aktivnosti.

POSEBNI KRITERIJI FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA

Pri utvrđivanju financijske potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske Savjet će primjenjivati sljedeće posebne kriterije:

1. Zahtjev za dodjelu financijske potpore mogu uputiti udruge i ustanove (savezi i zajednice) upisane u Registar udruga i Sudski registar ustanova koje aktivno djeluju u Republici Hrvatskoj najmanje 36 mjeseci do objave Javnog poziva (članice saveza ili zajednica najmanje 24 mjeseca do objave Javnog poziva)

2. Udruge i ustanove u svojem sastavu moraju imati najmanje 20 članova pripadnika nacionalne manjine (osim saveza i zajednica čiji su članovi pravne osobe). Udruge i ustanove koje prvi put podnose zahtjev dužne su uz prijavu priložiti dokaz o dosadašnjem djelovanju.

3. Predloženi programi vrednovat će se kroz bodovnu listu na temelju njihove kvalitete i održivosti, broja članova koje udruga ili ustanova okuplja, njezinih prethodnih rezultata, administrativne sposobnosti i razgranatosti njezinih članica na lokalnoj razini, upravljanja financijskim sredstvima, procjene rizika u provedbi programa, kao i na temelju dostavljenih izvješća o radu i ostvarivanju programa odnosno financijskih izvješća o utrošku sredstava dodijeljenih u prethodnoj godini.

4. Prednost će imati programi udruga i ustanova koje okupljaju većinu pripadnika pojedine nacionalne manjine ili imaju veću važnost unutar iste, koje su kroz duže vrijeme ostvarile značajne rezultate u očuvanju etničkog i kulturnog identiteta, koje su poticale pripadnike na tolerantno i usklađeno djelovanje unutar svoje nacionalne manjine i vodile računa o namjenskom korištenju sredstava.

5. Udruge i ustanove koje su podnijele zahtjev za dodjelu financijske potpore dužne su:

– dostaviti odluke posljednje izborne skupštine o odgovornim osobama i uvjerenja o nekažnjavanju odgovornih osoba

– dostaviti izvješće o financijskom poslovanju za prethodnu godinu osim ako su takvo izvješće dostavile Stručnoj službi Savjeta u redovnom izvještajnom postupku

– ovjerene obrasce iz Financijske agencije: PR-RAS-NPF i S-PR-RAS-NPF

– OIB, registarski broj o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske i registarski broj iz Registra neprofitnih organizacija Ministarstva financija

– dostaviti dokumentaciju i podatke navedene u obrascima izvješća o radu i izvršenju programa s financijskim izvješćem s obaveznim prilozima. Obrasci se objavljuju na službenim internetskim stranicama Savjeta odnosno popunjavaju neposredno putem aplikacije.

6. Udruge i ustanove odnosno savezi i zajednice koje u svojem sastavu imaju više organizacijskih oblika moraju u statutu imati utvrđene organizacijske oblike (članice) i njihov broj odnosno moraju imati popis članova sastavljen na način propisan Zakonom o udrugama (»Narodne novine«, broj 74/14), kao uvjet da bi im se dodijeljena sredstva mogla transferirati.

7. Udruga ili ustanova će poduzeti sve potrebne mjere u svrhu izbjegavanja sukoba interesa pri korištenju dodijeljenih sredstava i bez odgode će obavijestiti Savjet o situacijama koje predstavljaju ili bi mogle dovesti do takvog sukoba.

Prijave programa obavljaju se putem elektroničke aplikacije objavljene na internetskim stranicama Savjeta za nacionalne manjine www.nacionalne-manjine.info.

Potvrdu prijedloga programa iz elektroničke aplikacije s potpisom odgovorne osobe za zastupanje i izjavom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da su upisani podatci u aplikaciji istiniti zajedno s obveznim prilozima:

1. original uvjerenja o nekažnjavanju odgovornih osoba ne stariji od mjesec dana

2. financijski plan prihoda i rashoda realizacije programa za raspisano razdoblje (kalendarska godina)

3. u slučaju da udruga ili ustanova nacionalne manjine u zadnje tri godine nije bila sufinancirana preko savjeta za nacionalne manjine treba dostaviti dokaze o dosadašnjem radu i aktivnom djelovanju (fotografije s nastupa i manifestacija, objavljenih priloga – članaka iz novina, objavljenih djela iz programa izdavaštva, tiskani časopisi iz programa informiranja i drugo sa kratkim obrazloženjem i opisom)

treba poslati s povratnicom na adresu: Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske, Zagreb, Mesnička 23, s naznakom: »Za javni poziv«.

Rok za podnošenje prijedloga programa je
30 dana od objave u Narodnim novinama.

Napomena: Ako udruga, savez/zajednica nacionalnih manjina uz prijavu ne dostavi sve obavezne i ispravne priloge u pdf-formatu, kao i priloge koji se dostavljaju u papirnatom obliku, smatrat će se da nisu prešle bodovni prag

– minimalni bodovni prag 9 bodova

– maksimalni broj bodova 36

– broj bodova će se povećati ili smanjiti u rasponu do najviše 4 boda u zavisnosti od dostavljenih godišnjih izvještaja udruga za 2016. god. koji su se sufinancirali preko savjeta za nacionalne manjine, odnosno povećati ili smanjiti u rasponu do najviše 2 boda u zavisnosti od priloga br. 10.

Prijedlozi programa koji ne budu sastavljeni sukladno ovom pozivu, kao i prijedlozi koji se ne dostave u navedenom roku, neće se razmatrati.

Savjet za nacionalne manjine