JAVNI NATJEČAJ - Grad Skradin

NN 118/2016 (16.12.2016.), JAVNI NATJEČAJ - Grad Skradin

Klasa: 112-02/16-01/3

Urbroj: 2182/03-04/1-16-3 od 12. XII. 2016.(5538)

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu: ZSN) i članaka 10. i 11. stavak 1. Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Skradina (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije broj 3/16), a sukladno članku 4. Plana prijma u službu za 2016. (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije broj 3/16), pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Grada raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Grad Skradin, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto:

– komunalni redar (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Opis poslova: sukladno zakonu i drugim propisima provodi odluke i druge akte tijela Grada iz oblasti komunalnog gospodarstva (poslove održavanja komunalnog reda, kontrole korištenja javnih površina, prati rad koncesionara te drugih izvođača radova), podnosi izvješća o svom radu i zatečenom stanju. U cilju učinkovitog korištenja javnih površina osigurava uvjete za gospodarski, društveno ekonomski i dr. razvitak, a na temelju uočenog stanja predlaže mjere u cilju unaprjeđenja života građana. Vodi upravni postupak u granicama dobivene ovlasti i donosi prateća rješenja u sklopu poslova koje obavlja. Naplaćuje mandatne kazne i pokreće prekršajni postupak iz oblasti komunalnog gospodarstva. Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja.

1. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima).

2. Osim općih uvjeta za prijam u službu i raspored na radno mjesto, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

– srednja stručna sprema upravne, prometno-tehničke, tehničke ili druge struke),

– najmanje 1 godina radnog iskustva,

– poznavanje rada na računalu,

– vozačka dozvola B-kategorije,

– položen državni stručni ispit.

Osoba koja ispunjava ostale uvjete, a nema položen državni stručni ispit može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma u službu.

3. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

4. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

5. Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu po posebnim propisima, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario/la pravo prednosti pri zapošljavanju kandidat/kinja koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo.

6. Uz pisanu prijavu na natječaj, kandidati/kinje su obvezni priložiti:

– životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice)

– dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe)

– izvod iz elektroničkog zapisa o radno-pravnom statusu (potvrda o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) – u izvorniku

– preslik potvrde/uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu (ako je ispit položen)

– uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca od objave javnog natječaja) u izvorniku

– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da kod njega ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Prijava na natječaj sadržava najmanje: ime i prezime, te adresu kandidata/kinje, broj telefona, mobilnog telefona i adresu e-pošte ako je primjenjivo, naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj te vlastoručni potpis, uz koji se prilažu prilozi (isprave).

7. Uvjerenje (medicine rada) o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kinja nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

8. Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na natječaj sukladno članku 21. Zakona i njegova/njena prijava neće biti razmatrana, te će o tome biti dostavljena pisana obavijest. Podnositelji/ce nepotpunih prijava neće biti pozvani na dopunu prijave. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge (isprave) navedene u tekstu natječaja.

9. Za kandidate/kinje prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osposobljavaju pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat/kinja ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao/la prijavu na natječaj.

10. Na web-stranici: www.grad-skradin.hr dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti te intervju, kao i ostale informacije o natječajnom postupku. Na web-stranici Grada te na oglasnoj ploči Grada Skradina bit će objavljeno vrijeme održavanja provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja, intervjua te popis pravnih izvora za pripremanje kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

11. Pisane prijave na natječaj s dokazima (ispravama) podnose se na adresu: Grad Skradin, Trg Male Gospe br. 3, 22222 Skradin, u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, s naznakom: »Prijava na natječaj za prijam u službu u Grad Skradin, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto komunalni redar – ne otvaraj«.

12. O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Grad Skradin