JAVNI NATJEČAJ - Grad Skradin

NN 118/2016 (16.12.2016.), JAVNI NATJEČAJ - Grad Skradin

Klasa: 112-02/16-01/4

Urbroj: 2182/03-04/1-16-3 od 12. XII. 2016.(5537)

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu ZSN) i članaka 10. i 11. stavka 1. Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Skradina (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije broj 3/16), a sukladno Planu prijma u službu za 2016. (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije broj 3/16), pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Grada raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam namještenika/ce u radni odnos u Grad Skradin, Služba tajništva na radno mjesto:

– čistač/ica (1 izvršitelj/ica), nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno).

Opis poslova: obavlja poslove čišćenja uredskih prostorija i opreme. Obavlja i druge poslove koji mu se povjere.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Opći uvjeti za prijam u službu su:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Posebni uvjeti su niža stručna sprema ili osnovna škola.

U radni odnos ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN.

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu po posebnim propisima, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario/la pravo prednosti pri zapošljavanju kandidat/kinja koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo.

Za kandidate/kinje prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osposobljavaju putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat/kinja ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao/la prijavu na natječaj.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

– kratak životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice)

– dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba o završenoj osnovnoj školi ili svjedodžba za programe za stjecanje niže stručne spreme)

– izvod iz elektroničkog zapisa o radno-pravnom statusu (potvrda o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

– uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)

– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata/kinje da kod njega ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kinja nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na natječaj sukladno članku 21. Zakona i njegova/njena prijava neće biti razmatrana, te će o tome biti dostavljena pisana obavijest.

Podnositelji/ice nepotpunih prijava neće biti pozvani na dopunu prijave.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Na web-stranici: www.grad-skradin.hr dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, te intervju, kao i ostale informacije o natječajnom postupku. Na web-stranici Grada te na oglasnoj ploči Grada Skradina bit će objavljeno vrijeme održavanja provjere znanja i sposobnosti kandidata, intervjua te popis pravnih izvora za pripremanje kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj podnose se na adresu: Grad Skradin, Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin, s naznakom: »Prijava na natječaj za prijam u radni odnos namještenika/icu (čistača/icu) u Grad Skradin«, u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Grad Skradin