NATJEČAJ - Javna ustanova »Park prirode Velebit«, Gospić

NN 123/2016 (30.12.2016.), NATJEČAJ - Javna ustanova »Park prirode Velebit«, Gospić

Klasa: 112-01/15-01/04

Urbroj: 2125/17-01-16-17 od 29. XII. 2016.(5883)

Upravno vijeće Javne ustanove »Park prirode Velebit«, Kaniža Gospićka 4b, Gospić, nakon pribavljene suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode, klasa: 112-01/14-01/04, urbroj: 517-03-1-1-15-385 od 23. prosinca 2015. godine, na temelju članka 134. Zakona o zaštiti prirode i Odluke Upravnog vijeća, klasa: 023-01/16-01/10, urbroj: 2125/17-01--16-05 od 8. prosinca 2016. godine, raspisuje

NATJEČAJ

za stručnog voditelja/voditeljicu Javne ustanove »Park prirode Velebit« – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 4 godine.

Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih i tehničkih područja

– radno iskustvo od najmanje 5 godina na poslovima struke

– aktivno znanje jednoga stranog jezika

– poznavanje rada na PC-ju

– posjedovanje vozačke dozvole za B-kategoriju.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

– životopis

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome ili drugi vjerodostojan dokaz)

– preslik domovnice

– dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis (u slučaju da osiguranik podnese zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica HZMO-a), odnosno potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO-a koju zavod izdaje na osobno traženje osiguranika na šalterima područnih službi/ureda ili preslik ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove

– preslik vozačke dozvole

– potvrdu o nekažnjavanju, ne stariju od 6 mjeseci

– program rada za mandatno razdoblje od 4 godine.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola, pod ravnopravnim uvjetima.

Rok za podnošenje prijava: 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

O imenovanju, odnosno izboru kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave slati na adresu: Javna ustanova »Park prirode Velebit«, Kaniža Gospićka 4b, 53000 Gospić, s naznakom: »Ne otvaraj – natječaj za stručnog voditelja«.

Javna ustanova »Park prirode
Velebit«, Gospić