NATJEČAJ - Turistička zajednica »Savsko-sutlanska dolina i brigi«, Brdovec

NN 8/2017 (27.1.2017.), NATJEČAJ - Turistička zajednica »Savsko-sutlanska dolina i brigi«, Brdovec

(217)

Na temelju čl. 17. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine broj 152/08), članaka 2. i 5. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN br. 42/14, 114/14) i čl. 26. i 45. Statuta Turističke zajednice »Savsko-sutlanska dolina i brigi« (Glasnik Općine Brdovec, broj 01/11) Turističko vijeće Turističke zajednice »Savsko--sutlanska dolina i brigi« raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda Turističke zajednice »Savsko-sutlanska dolina i brigi«.

Kandidati moraju uz opće uvjete propisani Zakonom o radu (NN br. 93/14) ispunjavati posebne uvjete propisane člankom 21 i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 152/08) te člankom 2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposlenim u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN br. 42/14, 114/14), i to kako slijedi:

– da ima završen preddiplomski sveučilišni studij (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica) ili stručni studij (stručni prvostupnik/prvostupnica) ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (magistar/magistra) ili specijalistički diplomski stručni studij (stručni specijalist/specijalistica);

– da ima najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima;

– da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje;

– da aktivno poznaje jedan svjetski jezik;

– da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;

– da poznaje rad na osobnom računalu;

– da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje.

Osoba bez položenoga stručnog ispita, a koja ispunjava ostale uvjete, mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.

Kandidatu koji u navedenom roku ne položi stručni ispit, prestaje radni odnos nakon isteka posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita.

Iznimno, položeni stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi (članak 23. st. 5. Zakona).

Prijavi je potrebno priložiti dokaz o stručnoj spremi, radnom iskustvu, dokaz o poznavanju stranog jezika, uvjerenje o nekažnjavanju, prijedlog programa rada, dokaz o položenome stručnom ispitu i životopis.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja provest će se intervju posebno sa svakim kandidatom. S odabranim kandidatom ugovorit će se probni rad od šest mjeseci.

Direktor obavlja poslove utvrđene odredbama članka 48. Statuta »Savsko-sutlanska dolina i brigi« i Pravilnikom o djelokrugu, unutarnjem ustrojstvu, načinu rada, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Turističkog ureda Turističke zajednice općina Brdovec, Dubravica i Marija Gorica »Savsko-sutlanska dolina i brigi«.

Turističko vijeće TZ »Savsko-sutlanska dolina i brigi« zadržava pravo ne izabrati kandidata nakon natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i naznakom: »Natječaj – imenovanje direktora TU TZSSDB« moraju se dostaviti u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko.

Osim u Narodnim novinama, natječaj će se objaviti i na internetskoj stranici Turističke zajednice »Savsko-sutlanska dolina i brigi« i službenim internetskim stranicama općina Brdovec, Marija Gorica i Dubravica.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti pisano obaviješteni.

Protiv navedene odluke nije dopuštena žalba, ali je moguće pokrenuti upravni spor pred nadležnim Upravnim sudom. Pokretanje upravnog spora ne odgađa provedbu rješenja.

Turistička zajednica
»Savsko-sutlanska dolina
i brigi«, Brdovec