NATJEČAJ - Općina Marija Gorica

NN 8/2017 (27.1.2017.), NATJEČAJ - Općina Marija Gorica

Klasa: 112-02/17-01/01

Urbroj: 238/19-02-17-3 od 25. I. 2017.(384)

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), općinska načelnica Općine Marija Gorica raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Marija Gorica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme – nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno.

Osobe prijavljene na javni natječaj moraju ispunjavati opće i posebne uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11).

Opći uvjeti:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo,

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Posebni uvjeti:

– magistar struke ili stručni specijalist pravnog ili ekonomskog smjera (iznimno može biti imenovana osoba iz članka 24. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 74/10 i 125/14)

– najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine za uspješno upravljanje tijelom

– položen državni stručni ispit

– položen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave

– aktivno znanje engleskog jezika

– poznavanje rada na računalu.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11).

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11).

Prijave mogu podnijeti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit i položen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave uz uvjet da ih položi u roku od godine dana od prijma u službu.

Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju propisane uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru objavit će se na internetskoj stranici Općine Marija Gorica (www.marija-gorica.hr) i oglasnoj ploči.

Na istoj web-stranici i oglasnoj ploči Općine Marija Gorica objavit će se i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

– životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice, putovnice)

– presliku osobne iskaznice

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)

– dokaze o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima:

a) dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

b) dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima od najmanje 5 godina, koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslik ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

– preslik uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu

– preslik uvjerenja o položenome specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave

– dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i slično)

– dokaz o poznavanju engleskog jezika (svjedodžba, potvrda, izjava i slično)

– preslik vozačke dozvole (B-kategorija)

– uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja (članak 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi)

– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili presliku koji ne treba biti ovjeren, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Marija Gorica, Gorička 18/a, 10299 Marija Gorica, s obveznom naznakom: »Natječaj za imenovanje pročelnika – ne otvarati«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Marija Gorica zadržava pravo poništiti javni natječaj bez dodatnog obrazloženja, odnosno po provedenom natječaju ne izabrati pročelnika.

Općina Marija Gorica