NATJEČAJ - Javna ustanova »»Park prirode Velebit«, Gospić

NN 12/2017 (8.2.2017.), NATJEČAJ - Javna ustanova »»Park prirode Velebit«, Gospić

Klasa: 112-03/17-01

Urbroj: 2125/17-01-17-01 od 6. II. 2017.(588)

Na temelju čl. 21. Statuta ravnateljica Javne ustanove »Park prirode Velebit«, nakon pribavljene prethodne suglasnosti nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i energetike za radno mjesto stručni/a suradnik/ica na projektu (klasa: 112-01/14-01/04, urbroj: 517-03-1-1-17-535), vezano uz rad na određeno vrijeme na provedbi projekta »ForBioEnergy-Forest Bioenergy in the Protected Mediterranean areas«, donijela je odluku kojom se raspisuje

NATJEČAJ

1. za radno mjesto stručnog/e suradnika/ice šumara – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme.

Uvjeti:

I. Stručna sprema

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09 i 63/11) – prirodoslovnog smjera – šumarstvo.

2. za radno mjesto za radno mjesto stručnog/e suradnika/ice za promidžbu – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme.

Uvjeti:

I. Stručna sprema

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09 i 63/11) – ekonomskog, društvenog ili drugog odgovarajućeg smjera.

II. Opći uvjeti:

– iskustvo rada u polju zaštite prirode – minimalno 1 godina

– aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

– napredno poznavanje računalnih vještina u smislu korištenja uredskih alata i organizacije digitalnih podataka

– posjedovanje vozačke dozvole B-kategorije.

Uz prijavu treba priložiti:

– životopis

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome ili drugi vjerodostojan dokument)

– dokaz o iskustvu u polju zaštite prirode, uz isticanje podataka osoba za kontakt upoznatih s tim radom

– preslik domovnice

– potvrdu o radnom stažu

– preslik vozačke dozvole

– potvrdu o nekažnjavanju, ne stariju od 6 mjeseci.

Uz prijavu na natječaj kandidati mogu priložiti i ostale dokumente za koje smatraju da dokazuju njihovu sposobnost za obavljanje poslova za koji se natječu.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti oba spola, pod ravnopravnim uvjetima.

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Potpune prijave podnose se isključivo pisanim putem, na adresu Ustanove.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u obzir.

Za kandidate koji prođu preliminarni odabir kandidata za uži krug provest će se razgovor i testiranje. Ako kandidat ne pristupi razgovoru i testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu razgovora i testiranja kandidati će biti obaviješteni putem e-pošte i službene web-stranice Ustanove www.pp-velebit.hr.

O rezultatima natječaja sve kandidate će se pisano obavijestiti u zakonskom roku.

Prijave slati na adresu: Javna ustanova »Park prirode Velebit«, Kaniža Gospićka 4b, 53000 Gospić, s naznakom: »Ne otvaraj – natječaj – stručni suradnik na projektu«.

Javna ustanova »Park prirode
Velebit«, Gospić