NATJEČAJ - Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

NN 14/2017 (15.2.2017.), NATJEČAJ - Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

    (754)

Na temelju Odluke klasa: 02-22/17-02-2/2; urbroj: 100-02/17-1, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Ksaverska cesta 2, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na sistematizirana radna mjesta:

1. rukovoditelj Odsjeka za administriranje međunarodnih znanstvenih projekata, položajno radno mjesto I. vrste na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci (1 izvršitelj).

Uvjeti: VSS, profesor anglistike i sociologije/magistar engleskog jezika i sociologije, 5 godina radnog iskustva od kojih najmanje 1 godina na poslovima administriranja projekata financiranih iz fondova EU-a, završena edukacija iz područja prijavljivanja i provođenja projekata financiranih iz fondova EU-a, izvrsno znanje engleskoga jezika, izvrsno znanje rada na računalu.

Prednosti: sudjelovanje u prijavi i provedbi projekta financiranog sredstvima iz fondova EU-a, iskustvo/poznavanje sustava znanosti, dobre komunikacijske vještine i volja za učenjem i usavršavanjem.

2. voditelj odsjeka ravnatelja, položajno radno mjesto III. vrste na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca (1 izvršitelj).

Uvjeti: SSS, pravnog ili ekonomskog ili društvenog smjera ili završena gimnazija, osposobljenost za obavljanje poslova spisovodstvenog službenika, znanje engleskog jezika u govoru i pismu; poznavanje rada na računalu; najmanje 3 godine radnog iskustva na administrativnim poslovima.

Prednosti: položen stručni ispit za stručnu osposobljenost rada u pismohranama za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva, položen vozački ispit B-kategorije – aktivni vozač, poznavanje sustava znanosti, dobre komunikacijske vještine.

Prijava na natječaj treba sadržavati:

– životopis;

– dokaz o stručnoj spremi ili akademskom stupnju u obliku diplome ili svjedodžbe, ovisno o uvjetima natječaja;

– potvrdu o završenoj edukaciji iz područja prijavljivanja i provođenja projekata financiranih iz fondova EU-a (za točku 1.);

– uvjerenje o osposobljenosti za obavljanje poslova spisovodstvenog službenika (za točku 2.);

– dokaz o radnom iskustvu;

– dokaz o znanju engleskog jezika;

– dokaze prema traženim prednostima.

Pristupnici na natječaj osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa trebaju ispunjavati i uvjete propisane ovim natječajem.

Prijave s traženim dokumentima (može preslike) i prilozima dostavljaju se u zatvorenoj kuverti s naznakom: »Natječaj za radna mjesta – zajedničke službe«, na adresu: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Ksaverska cesta 2, 10000 Zagreb.

Rok za dostavu prijava je 8 dana od objave ovog natječaja u Narodnim novinama.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na ženski i muški rod.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni po završetku natječaja u zakonskom roku.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na adresi Instituta, telefon: (01) 4682-504.

Institut za medicinska istraživanja
i medicinu rada, Zagreb