JAVNI NATJEČAJ - Općina Bilje

NN 18/2017 (1.3.2017.), JAVNI NATJEČAJ - Općina Bilje

Klasa: 112-02/17-01/1

Urbroj: 2100/02-03/01-17-2 od 27. II. 2017.    (948)

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bilje, na temelju odredbe članka 53a, stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15 – u nastavku ZLP(R)S) i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11 – u nastavku ZSNLP(R)S), raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje na radno mjesto:

– referent – poljoprivredni i komunalni redar – 1 izvršitelj/izvršiteljica

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

1. Stručni uvjeti:

– srednja stručna sprema poljoprivredne ili druge prirodoslovne i tehničke ili društvene struke,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni stručni ispit,

– poznavanje rada na osobnom računalu,

– poznavanje jednog stranog jezika.

2. Ostali uvjeti i naznake:

Osim stručnih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11 – dalje u tekstu: Zakon): punoljetnost, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima te hrvatsko državljanstvo.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. navedenog Zakona.

Na javni natječaj (u daljnjem tekstu: natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ispit polože u zakonskom roku.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, br. 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14) članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je, uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

4. Trajanje probnog rada: obvezan je probni rad od tri mjeseca.

5. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata:

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se obvezno testiranje radi provjere znanja i sposobnosti pisanim testiranjem, provjerom praktičnog rada (provjera znanja rada na računalu) i intervjuom.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web-stranici Općine Bilje, www.bilje.hr (natječaji) naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori literature za tu provjeru.

Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Bilje objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

6. Isprave koje se prilažu kao dokaz o ispunjavanju uvjeta:

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na ovaj natječaj kandidati su dužni priložiti isprave o ispunjavanju formalnih uvjeta u izvorniku ili presliku koji ne treba biti ovjeren, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu – preslik domovnice ili osobne iskaznice,

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslik svjedodžbe/uvjerenja/potvrde o traženoj stručnoj spremi i struci,

– dokaz o radnom stažu – radna knjižica (preslik stranice s osobnim podacima, podacima o školskoj i stručnoj spremi, zaposlenju i stažu) ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a, odnosno elektronički ispis u slučaju da je podnositelj prijave podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica HZMO-a, a koji zapis/potvrda ne smije biti starija od jednog mjeseca,

– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje jedne godine koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslik ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca ili dokaz o radu u međunarodnim organizacijama (preslik rješenja, ugovora, potvrde, izjava i sl.),

– preslik svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (ako kandidati imaju položen državni stručni ispit),

– dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i slično),

– dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (svjedodžba, potvrda, izjava i slično),

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca),

– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoji zapreka iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11) – izjavu nije potrebno ovjeravati.

7. Adresa na koju se podnose prijave na natječaj:

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bilje na adresu: Općina Bilje, Kralja Zvonimira 1b, 31327 Bilje, s naznakom »Ne otvaraj – prijava na natječaj za prijam u službu – poljoprivredni i komunalni redar«.

8. Rok za podnošenje prijava:

Prijave na natječaj se podnose u roku od
8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

U prijavi na javni natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati.

Urednom se smatra samo prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, dostavit će se pisana obavijest o tome.

9. Obavijest o rezultatima natječaja:

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Općina Bilje