JAVNI NATJEČAJ - Grad Skradin

NN 19/2017 (3.3.2017.), JAVNI NATJEČAJ - Grad Skradin

Klasa: 112-06/17-01/1

Urbroj: 2182/03-04/1-17-3 od 1. III. 2017.    (1008)

Na temelju članaka 17., 19., 85. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu ZSN) i članka 10. Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Skradina, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 3/16), a sukladno Planu prijma u službu za 2017. g. (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 2/17), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, po ovlaštenju gradonačelnika Grada Skradina, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam vježbenika/ce u službu u Grad Skradin, Jedinstveni upravni odjel radi osposobljavanja za obavljanje poslova komunalnog redara (1 izvršitelj/ica), na određeno vrijeme od 12 mjeseci.

Opis poslova: sukladno zakonu i drugim propisima provodi odluke i druge akte tijela Grada iz oblasti komunalnog gospodarstva (poslove održavanja komunalnog reda, kontrole korištenja javnih površina, prati rad koncesionara te drugih izvođača radova), podnosi izvješća o svom radu i zatečenom stanju. U cilju učinkovitog korištenja javnih površina osigurava uvjete za gospodarski, društveno ekonomski i dr.razvitak, a na temelju uočenog stanja predlaže mjere u cilju unaprijeđenja života građana. Vodi upravni postupak u granicama dobivene ovlasti i donosi prateća rješenja u sklopu poslova koje obavlja. Naplaćuje mandatne kazne i pokreće prekršajni postupak iz oblasti komunalnog gospodarstva. Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja.

Opći uvjeti za prijam u službu su:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima (uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu).

Posebni uvjeti su:

– srednja stručna sprema upravne, prometno-tehničke, tehničke ili druge struke), poznavanje rada na računalu, vozačka dozvola B-kategorije,

– bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci).

U svojstvu vježbenika/ce primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž. Vježbenik/ca se prima u službu na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnim propisima, dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario/la pravo prednosti pri zapošljavanju kandidat/kinja koji/a ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan/na je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo.

Za kandidate/kinje prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji/e ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osposobljavaju pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat/kinja ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao/la prijavu na natječaj.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice),

– dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe o završenom četverogodišnjem srednjoškolskom obrazovanju),

– izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu (potvrda o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

– uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca),

– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da kod njega ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kinja nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na natječaj sukladno članku 21. Zakona i njegova/njena prijava neće biti razmatrana te će o tome biti dostavljena pisana obavijest.

Podnositelji/ce nepotpunih prijava neće biti pozvani na dopunu prijave.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Na web-stranici: www.grad-skradin.hr dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti te intervjuu, kao i ostale informacije o natječajnom postupku. Na web-stranici Grada te na Oglasnoj ploči Grada Skradina bit će objavljeno vrijeme održavanja provjere znanja i sposobnosti kandidata, intervjua te popis pravnih izvora za pripremanje kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj podnose se na adresu: Grad Skradin, Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin, s naznakom: »Prijava na natječaj za vježbenika/cu radi osposobljavanja za obavljanje poslova komunalnog redara – ne otvaraj«, u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Grad Skradin