JAVNI POZIV - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

NN 20/2017 (8.3.2017.), JAVNI POZIV - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Klasa: 351-04/17-22/1

Urbroj: 563-03-1/277-17-2 od 8. II. 2017.    (92)

Na temelju odredbe članka 7. i članka 20. stavka 2. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Narodne novine broj 107/03 i 144/12) te članka 47. stavka 1. podstavka 2., a u svezi s odredbom članka 49. stavka 1. Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Narodne novine broj 193/03, 73/04, 116/08, 101/09, 118/11, 67/13, 70/14 i 155/14 – pročišćeni tekst) (Narodne novine broj 155/14 – pročišćeni tekst), a sukladno odredbi članka 2. stavka 1. i članka 3. stavka 2. Pravilnika o postupku objavljivanja natječaja i odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Narodne novine broj 153/11, 29/14 i 155/14) te sukladno odredbi članka 5., članka 8. i članka 24. Pravilnika o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda (Narodne novine broj 18/09, 42/12, 73/13, 29/14 i 155/14), a na temelju Odluke Upravnog odbora Fonda o raspisivanju javnog poziva (klasa: 024-04/17-03/3, urbroj: 563-01/1-17-3)
od 1. ožujka 2017. godine Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje

JAVNI POZIV
(JP ZO-1/2017)

za neposredno sufinanciranje izrade projekt­ne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole s ciljem građenja reciklažnog dvorišta.

I. Predmet javnog poziva

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, u daljnjem tekstu: ZOGO) i Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (NN 3/2017) (u daljnjem tekstu: Plan), a u svrhu uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Republike Hrvatske, Fond sufinancira, u obliku sredstava pomoći jedinicama lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) kao podnositelja zahtjeva za javni poziv, izradu projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja reciklažnog dvorišta (u daljnjem tekstu: RD).

Sukladno ZOGO pod reciklažnim dvorištima smatraju se nadzirani ograđeni prostori namijenjeni odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

II. Korisnici sredstava

Pravo na korištenje sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja RD, sukladno javnom pozivu mogu ostvariti isključivo JLS u svojstvu investitora sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13), koje:

– imaju sjedište na području Republike Hrvatske,

– dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju uvjete sukladno ovom javnom pozivu,

– prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju RD za koje se odobravaju sredstva po ovom javnom pozivu,

– nemaju nereguliranih dugovanja prema Fondu,

– nemaju dugovanja s osnova javnih davanja,

– podnesu zahtjev za korištenje sredstava Fonda sukladno uvjetima ovog javnog poziva.

III. Sredstva Fonda

Fond će po ovom javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda (NN 18/09, 42/12, 73/13, 29/14, 155/14) i to za:

Izradu projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja RD:

– geodetski projekt,

– glavni projekt s pripadajućim troškovnikom (troškovnik treba sadržavati stavke radova i opreme RD),

sve navedeno sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakonu o gradnji (NN 153/13), Pravilniku o geodetskom projektu (NN 12/14, 56/14), Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15) i Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (NN 3/2017).

Reciklažno dvorište može sadržavati i „Kutak ponovne uporabe“ sukladno Smjernicama o ponovnoj uporabi objavljenima na mrežnim stranicama www.fzoeu.hr i www.mzoip.hr i točki 9.4. Mjera sprječavanja nastanka otpada (mjera 10.) iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine.

Sufinanciranje Fonda iznosi do 80% učešća u opravdanim troškovima, a najviše do 40.000,00 kn.

Iznos raspoloživih sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu osiguran je Financijskim planom Fonda za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu.

IV. Opravdani troškovi ulaganja

Sredstva pomoći isplaćivat će se samo za opravdane troškove ukupne vrijednosti ulaganja nastale nakon dana objave javnog poziva u Narodnim novinama i na mrežnoj stranici Fonda (www.fzoeu.hr), a odnose se na izradu projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja RD. Vrijeme nastanka troškova dokazuje se datumom izdavanja računa izabranog izvršitelja/izvođača usluga.

Opravdani trošak predstavlja neophodan i stvaran izdatak kojeg korisnik, u svrhu izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja RD, namjerava ostvariti.

PDV je opravdan trošak ako se ne koristi kao pretporez.

Samo se opravdani trošak uzima u obzir za dodjelu sredstava Fonda.

V. Obvezna dokumentacija za podnošenje zahtjeva

Zahtjev za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja RD obvezno sadržava sljedeću dokumentaciju:

1. Dopis/Zahtjev JLS-a kao podnositelja zahtjeva s detaljnim obrazloženjem opravdanosti zahtjeva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja RD, potpisan i ovjeren od odgovorne/ovlaštene osobe JLS,

2. ispunjeni Prilog 1. zahtjevu Jedinice lokalne samouprave za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja RD, potpisan i ovjeren od odgovorne/ovlaštene osobe JLS,

3. Prilog 2. – Izjavu kojom JLS potvrđuje koristi li se PDV u računima/situacijama za utvrđivanje opravdanih troškova kao pretporez u obračunskom razdoblju,

4. Prilog 3. – Ovjerenu i potpisanu izjavu ovlaštene osobe JLS-a da će JLS kao javni naručitelj u smislu odredbi Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) provesti postupak nabave usluga izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja RD u skladu s pozitivnim propisima RH,

5. Projektni zadatak za izradu projektne dokumentacije (okvirni prijedlog projektnog zadatka nalazi se u privitku javnog poziva – Prilog 4.),

6. Informativnu ponudu projektanta za izradu potrebne projektne dokumentacije, izrađene na temelju Projektnog zadatka (čiji se nacrt nalazi u Prilogu 4). Informativna ponuda mora u cijelosti odgovarati Projektnom zadatku i to mora biti jasno navedeno u Informativnoj ponudi, u protivnom Fond neće razmatrati zahtjev JLS,

7. Izjavu o osiguranju vlastitih sredstava za provedbu projekta s naznakom odgovarajuće stavke u proračunu ovjerenu pečatom i potpisom odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja, odnosno izjavu da će se vlastita sredstva za provedbu projekta osigurati rebalansom proračuna ukoliko isti nije bio planiran, ovjerenu pečatom i potpisom odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja,

8. Potvrdu Porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja JLS, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, u izvorniku,

9. Širu situaciju područja JLS s označenom lokacijom RD,

10. Skicu namjeravanog zahvata u prostoru na katastarskoj podlozi,

11. Lokacijsku informaciju izdanu od nadležnog ureda (da je na predmetnoj lokaciji moguća izgradnja RD sukladno prostorno planskoj dokumentaciji), na temelju članka 115. i 117. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i članka 159. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09),

12. Ovjereni zemljišnoknjižni izvadak, u izvorniku, za katastarsku česticu na kojoj se planira gradnja, ne stariji od 90 dana od dana podnošenja zahtjeva na okolnost vlasništva/prava građenja,

13. Pismo namjere, ako se susjedne JLS planiraju udružiti za korištenje jednog RD na širem području.

Sukladno Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine (NN 3/17) u točki 3. Procjena razvoja tijeka otpada, potrebe i način uspostave novih sustava i mreže građevina i uređaja za gospodarenje otpadom, pod točkom 3.1.2. Sustav odvojenog prikupljanja komunalnog otpada, reciklažna dvorišta, navedeno je da se kriterij propisan ZOGO-om da svaka JLS iznad 1.500 stanovnika treba izgraditi 1 RD, sada povećava na 3.000 stanovnika zbog smanjenja operativnih troškova JLS-ima te se dozvoljava udruživanje susjednih JLS u korištenju jednog RD.

VI. Dostava zahtjeva

Rok za dostavu zahtjeva za javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine 30. rujna 2017. ili objavom o iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi. Fond će na svojim mrežnim stranicama izvijestiti zainteresirane Korisnike kada će sredstva Fonda biti iskorištena, nakon čega se javni poziv zatvara.

Zahtjevi za sufinanciranje po ovom javnom pozivu dostavljaju se:

– u zatvorenoj omotnici:

• s naznakom: »Zahtjev na javni poziv za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja reciklažnog dvorišta«

• s adresom podnositelja zahtjeva i

• preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika.

– na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

Zahtjevi zaprimljeni istekom navedenog roka neće se razmatrati.

VII. Obrada zahtjeva

Fond neće razmatrati zahtjeve koji su:

– dostavljeni nakon isteka kalendarskog roka Javnog poziva, odnosno nakon iskorištenosti predviđenih sredstava za javni poziv,

– podneseni od osoba koje ovim javnim pozivom nisu određene kao korisnici sredstava Fonda,

– podneseni od strane podnositelja koji imaju nepodmirenu obvezu javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,

– podneseni od strane podnositelja koji imaju neregulirano dugovanje prema Fondu,

– na neki drugi način suprotni uvjetima iz ovog javnog poziva,

– koji nisu predmet ovog javnog poziva

– podneseni od strane podnositelja zahtjeva za koje je Fond prema javnom pozivu donio odluku o odabiru korisnika i dodjeli sredstava, a koji nisu ispunili uvjet iz odluke za sklapanje ugovora te time izgubili pravo na sredstva Fonda.

Zahtjevi se otvaraju i razmatraju kronološki prema datumu zaprimanja. Zahtjevi pristigli na javni poziv koji su pravovremeni, dopušteni i podneseni od strane JLS na koje se ovaj javni poziv odnosi, ocjenjuju se u skladu s Pravilnikom o uvjetima i način dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda (NN 18/09, 42/2012, 73/13, 29/14, 155/14).

Fond može od JLS-a zatražiti putem elektroničke pošte ili putem pošte dopunu dokumentacije u roku za dostavu zahtjeva na javni poziv, a najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Ukoliko JLS u zadanom roku ne dostavi dopunu dokumentacije, smatrat će se da je odustao od zahtjeva, a Fond će pisanim putem izvijestiti JLS da iz navedenog razloga ne može ostvariti sredstva Fonda po ovom javnom pozivu.

Fond će pravovremeno pristigle zahtjeve, koji su dopušteni i podneseni od strane podnositelja zahtjeva na koje se ovaj Javni poziv odnosi, a sadrže svu obveznu dokumentaciju utvrđenu ovim javnim pozivom, obraditi u roku od 30 dana od dana zaprimanja potpunog zahtjeva te izraditi prijedlog o odabiru korisnika sredstava Fonda. U daljnjem roku od 15 dana, direktor Fonda će donijeti odluku o odabiru korisnika sredstava za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja RD te istu dostaviti korisniku putem poštanske pošiljke preporučeno.

Podnositelj zahtjeva u roku za dostavu zahtjeva, a prije donošenja odluke Fonda, može svojom potpisanom izjavom zatražiti povrat zahtjeva, odustati od istog, izmijeniti ga ili istog dopuniti na zahtjev Fonda.

Dopunom dokumentacije nije dopušteno mijenjati zahtjev za sufinanciranje na način kojim se povećavaju tražena bespovratna sredstva Fonda.

Nakon donošenja Odluke Fonda, korisnik nije ovlašten mijenjati predmet nabave naveden u odluci te se kao takav neće sufinancirati.

VIII. Realizacija prihvaćenih zahtjeva

Fond će odlukom o odabiru korisnika i dodjeli sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja RD, ujedno odrediti korisniku rok u kojem je obvezan pokrenuti odgovarajući postupak nabave, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

Po primitku citirane Odluke Fonda, korisnik najkasnije do roka određenog odlukom pokreće postupak nabave i dostavlja Fondu odgovarajuću dokumentaciju iz koje je razvidno da je proveo postupak nabave sukladno pozitivnim zakonskim propisima RH koji reguliraju navedeno područje.

Fond će na temelju Odluke Fonda i po provedenom postupku nabave sklopiti s korisnikom odgovarajući ugovor o neposrednom sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja RD.

Ukoliko korisnik ne pokrene postupak nabave do roka određenog odlukom Fonda, smatra se da je odustao od zahtjeva, o čemu će dobiti pisanu obavijest Fonda.

IX. Dostava dokumentacije za sklapanje ugovora

Po završenom odgovarajućem postupku nabave usluga, Fondu se dostavlja sljedeća dokumentacija:

– popratni dopis korisnika,

– zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, odluka o odabiru najpovoljnije ponude, ugovor s najpovoljnijem ponuditeljem,

odnosno

– ponuda najpovoljnijeg ponuditelja, Narudžbenica, račun ili ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem,

– druga dokumentacija na zahtjev Fonda.

Po uredno dostavljenoj dokumentaciji, Fond izrađuje ugovor o neposrednom sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole s ciljem građenja RD, koji u dva primjerka dostavlja Korisniku na potpis.

Ugovorom će se sukladno općim aktima Fonda posebno urediti:

– iznos odobrenih sredstava Fonda sukladno opravdanim troškovima za izradu projektne dokumentacije,

– rok do kojeg je korisnik dužan ishoditi pravomoćnu građevinsku dozvolu,

– uvjeti i način isplate dodijeljenih sredstava Fonda na IBAN korisnika (iz prijavnog obrasca),

– način praćenja i kontrole namjenskog korištenja sredstava Fonda,

– ostala međusobna prava i obveze.

Odabrani korisnik dužan je u roku od 15 dana od primitka ugovora vratiti jedan potpisani primjerak Fondu.

U slučaju da odabrani korisnik ne postupi na gore opisani način i u za to dodijeljenim rokovima, smatrat će se da je odustao od sklapanja ponuđenog ugovora i gubi prava na odobrena sredstva Fonda po dostavljenoj odluci Fonda, o čemu će zaprimiti pisanu obavijest.

X. Isplata sredstava Fonda

Sukladno sklopljenom ugovoru o neposrednom sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja RD, korisnik dostavlja zahtjev s popratnom dokumentacijom koja je temelj za isplatu:

1. ovjerene račune/situacije te drugu vjerodostojnu knjigovodstvenu dokumentaciju koja predstavlja temelj za isplatu, priznate od strane Fonda.

2. projektnu dokumentaciju u elektroničkom obliku.

Fond isplaćuje sredstva korisniku u postotnom učešću sukladno ugovoru, nakon ishođenja pravomoćne građevinske dozvole.

Prethodno navedena dokumentacija dostavlja se poštom na adresu Fonda u originalu ili u preslici. U slučaju dostave ovjerenih preslika dokumentacije koja predstavlja temelj za isplatu sredstava Fonda, ista treba sadržavati izjavu Korisnika: »Preslika je istovjetna originalu koji se nalazi u poslovnim knjigama Korisnika«, ovjereno pečatom i potpisom odgovorne/ovlaštene osobe.

Sva komunikacija s Fondom (dopisi, priopćenja, očitovanja, dostava računa, ugovora, i dr.) mora biti od strane korisnika.

Fond pridržava pravo za cijelo vrijeme trajanja sklopljenog ugovora, pratiti namjensko korištenje sredstava Fonda što uključuje i uvjete koje je trebao ispunjavati odabrani korisnik sredstava, a koji su bili temelj za odobrenje sredstava i sklapanje ugovora. U slučaju nenamjenski utrošenih sredstava i nepoštivanja ugovornih obveza, Fond ima pravo na povrat nenamjenski utrošenih sredstava sa zateznim kamatama.

Fond isplaćuje sredstva korisniku najkasnije 30 dana od dana uredno dostavljene dokumentacije, sukladno uvpjetima iz ugovora o neposrednom sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole.

XI. Ostale informacije

Ovaj javni poziv objavljen je u Narodnim novinama i na mrežnoj stranici Fonda (www.fzoeu.hr).

Dostavljanjem zahtjeva na javni poziv, korisnik daje odobrenje Fondu da osnovne podatke objavi na mrežnoj stranici Fonda i u drugim izvješćima.

JLS koje ostvare sredstva za izradu projektne dokumentacije nakon javnog poziva trebaju se javiti na poziv na dostavu projektnih prijedloga za građenje RD, čije se građenje planira sufinancirati iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Također je prihvatljivo da JLS ostvari građenje RD vlastitim sredstvima ili sredstvima nekih drugih fondova, banaka i sl.

Sve ostale informacije mogu se dobiti od osoba zaduženih za kontakt:

– Mladen Kovač – tel.: 01/5391-913, e-pošta: mladen.kovac@fzoeu.hr -> Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Istarska, Požeško-slavonska, Šibensko-kninska, Zadarska i Zagrebačka županija te Grad Zagreb;

– Aleksandra Krstić – tel.: 01/5391-843, e-pošta: aleksandra.krstic@fzoeu.hr-> Karlovačka, Ličko-senjska, Osječko-baranjska, Sisačko-moslavačka, Splitsko-dalmatinska, Virovitičko-podravska i Vukovarsko-srijemska županija;

– Sofija Petrinec – tel.: 01/5391-846, e-pošta: sofija.petrinec@fzoeu.hr -> Dubrovačko-neretvanska, Koprivničko-križevačka, Krapinsko--zagorska, Međimurska, Primorsko-goranska i Varaždinska županija.

Fond za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost

Prilog 1.

Zahtjev Jedinice lokalne samouprave za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja reciklažnih dvorišta

I.Opći podaci o Jedinici lokalne samouprave (podnositelj zahtjeva)
1.Grad/Općina, adresa, poštanski broj 
2.Ime i prezime gradonačelnika/načelnika 
3.OIB, ime poslovne banke i broj IBAN računa 
4.Ime i prezime osobe za kontakt, broj telefona, e-mail 
5.Broj stanovnika (navesti službeni podatak iz Popisa stanovništva 2011.) 
II.Opći podaci o Jedinici lokalne samouprave (ukoliko se susjedne JLS udružile s podnositeljem zahtjeva)
Grad/OpćinaBroj stanovnika (navesti službeni podatak iz Popisa stanovništva 2011.)
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
 
Ukupan broj stanovnika (I.5.+II.1.+II.2.+...):0
III.Opći podaci o lokaciji predviđenoj za reciklažno dvorište
1.Lokacija teritorijalno pripada području Grada/Općine 
2.Je li lokacija u Prostornom planu JLS? 
3.Broj katastarske čestice, katastarska općina 
4.Zemljišnoknjižni odjel 
5.Broj čestice u zemljišnim knjigama / zk. uložak 
6.Vlasništvo čestice na kojoj se planira građenje RD 
7.Je li zemljište u vlasništvu grada/općine, odnosno jesu li riješeni imovinskopravni odnosi u smislu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju? 
8.Ukupna površina čestice (m2) 
9.Okvirno planirana površina reciklažnog dvorišta (m2) 
IV.Procijenjena vrijednost dokumentacije potrebne za ishođenje dozvola
1.Procijenjeni iznos Geodetskog projekta (bez PDV-a) 
Procijenjeni iznos Glavnog projekta sa troškovnikom (bez PDV-a) 
UKUPNI PROCIJENJENI IZNOS SUKLADNO DOSTAVLJENIM PONUDAMA (bez PDV-a) 
2.Je li Korisnik sredstava obveznik plaćanja poreza prema Zakonu o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16)? 
3.SVEUKUPNI PROCIJENJENI IZNOS SUKLADNO DOSTAVLJENIM PONUDAMA (uključivo PDV, ukoliko je isti trošak korisniku) 
V.Osiguranje sredstava za poslove projektiranja RD
1.FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOSTdo 80% (ali ne više od 40.000,00 kuna opravdanih troškova)
Datum i mjestoPotpis i pečat odgovorne osobe JLS
________________________________________

Prilog 2.


REPUBLIKA HRVATSKA

XXXX ŽUPANIJA

NAZIV JLS

GRADONAČELNIK/NAČELNIK


IZJAVA


Kojom ja niže potpisani ____________ (OIB:________________) iz ______________, _________________ (adresa) izjavljujem pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da kao odgovorna / ovlaštena osoba za zastupanje ________________________________________ (OIB___________________________) iz_____________, adresa__________________, da se PDV u računima za utvrđivanje opravdanog troška Fonda koristi / ne koristi (zaokružiti) kao pretporez u obračunskom razdoblju.

Potvrđujem da su navedeni podaci u ovoj izjavi istiniti te istu ovjeravam pečatom i svojim vlastoručnim potpisom kao odgovorna / ovlaštena osoba.


U _______________, _____________2017. g.


Gradonačelnik/Načelnik
Ime/prezime
___________________________
(pečat i potpis odgovorne osobe)
M.P.

Prilog 3.

REPUBLIKA HRVATSKA

XXXX ŽUPANIJA

NAZIV JLS

GRADONAČELNIK/NAČELNIK


IZJAVA

Izjavljujemo da ćemo postupak javne nabave koji sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost provesti sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 120/16) i pozitivnim propisima Republike Hrvatske.


U _______________, _____________2017. g.


Gradonačelnik/Načelnik
Ime/prezime
___________________________
(pečat i potpis odgovorne osobe)
M.P.

Prilog 4.

NACRT

PROJEKTNI ZADATAK

za izradu geodetskog projekta/elaborata i glavnog projekta za građenje reciklažnog dvorišta na području Grada/Općine ______________________ na k.č. _______ k.o. ________________

1. PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA

Pedmet ovog Projektnog zadatka je izrada geodetskog projekta/elaborata i glavnog projekta s troškovnikom radova za građenje reciklažnog dvorišta u Gradu/Općini _____________, u cilju ishođenja građevinske dozvole.

2. ZAKONODAVNI OKVIR
Projekt je potrebno izraditi sukladno:

• Propisima koji uređuju područje prostornog uređenja i gradnje:

– Zakon o gradnji (NN 153/13),

– Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13),

– Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16),

– Pravilnik o geodetskom projektu (NN 12/14, 56/14),

– norme i pravila struke kojima je uređeno navedeno područje.

• Propisima koji uređuju područje održivog gospodarenja otpadom:

– Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13),

– Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15),

– Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (NN 3/2017).

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) te Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine (NN 3/17), u svrhu sprječavanja nastanka otpada, odvojenog prikupljanja otpada i recikliranja te primjene propisa i politike gospodarenja otpadom primjenjuje se red prvenstva gospodarenja otpadom i to:

1. sprječavanje nastanka otpada,

2. priprema za ponovnu uporabu,

3. recikliranje,

4.drugi postupci oporabe npr. energetska oporaba i

5. zbrinjavanje otpada.

Sukladno čl.4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (u daljnjem tekstu: ZOGO), reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Člankom 35. ZOGO-a propisana je obveza jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) da na svom području osigura odvojeno prikupljanje posebnih vrsta otpada putem reciklažnog dvorišta.

Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15) propisan je način rada reciklažnog dvorišta, te je u Dodatku III dan popis otpada kojeg je osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna zaprimati.

Sukladno Smjernicama o ponovnoj uporabi objavljenima na mrežnim stranicama www.fzoeu.hr i www.mzoip.hr i točke 9.4 Mjere sprječavanja nastanka otpada (mjera 10.) iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017-2022. godine, preporuča se da reciklažno dvorište sadrži i „Kutak ponovne uporabe“. Ponovna uporaba je mjera sprječavanja nastanka otpada.

Ponovna uporaba neizostavan je dio cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, a odnosi se na aktivnosti vezane za ponovno korištenje raznih stvari i predmeta, primjerice, starog namještaja, odjeće i općenito robe široke potrošnje, s naglaskom na poštivanju reda prvenstva gospodarenja otpadom, a sve u cilju smanjenja količine otpada koji se odlaže. U sklopu predmetne projektne dokumentacije preporuča se predvidjeti zatvoren/poluzatvoren prostor (npr. nadstrešnica ili tipski kontejner) gdje građani mogu donijeti stvari koje njima više ne trebaju, a drugi građani mogu te stvari uzeti za daljnju upotrebu.

3.     LOKACIJA I OBUHVAT ZAHVATA I PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA
Lokacija zahvata je u Gradu/Općini _____________ na k.č. _______ k.o. ______________.

Površina katastarske čestice: P=______________ m2.

Lokacija se nalazi …………… (UKRATKO OPISATI LOKACIJU – prepisati iz prostornog plana JLS/Županije).

Projekt treba biti u skladu s prostornim planovima koji su na snazi:

• (NAVESTI PROSTORNE PLANOVE VIŠIH I NIŽIH RAZINA – županijski, gradski/općinski, urbanistički plan uređenja…)

Naručitelj će Projektantu kao podlogu za projektiranje predati Lokacijsku informaciju izdanu od nadležnog tijela (iz koje je vidljivo da je na predmetnoj lokaciji moguća izgradnja reciklažnog dvorišta sukladno prostorno planskoj dokumentaciji).

4. TEHNIČKI OPIS

Reciklažno dvorište mora biti projektirano sukladno Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15) te se preporuča predvidjeti natkriveni ili zatvoreni dio za smještaj ,,Kutka ponovne uporabe“ sukladno navedenom.

Otpad se na ulazu u reciklažno dvorište prijavljuje i od strane osoblja kontrolira i evidentira, te se donositelj otpada upućuje na mjesto na koje je potrebno odložiti pojedine vrste otpada. Prilikom odlaska na mjesto istovara otpada, posjetitelj reciklažnog dvorišta pridržava se pravila kretanja i ponašanja koja su izvješena na ulazu. Ovisno o vrsti otpada, posjetitelju pomaže osoblje reciklažnog dvorišta (pomoć pri istovaru, otključavanje ili otvaranje kontejnera ili regala). Nakon što se prihvatni spremnici u reciklažnom dvorištu napune s odgovarajućom vrstom otpada, poziva se ovlašteni skupljač/oporabitelj za određenu vrstu otpada, odnosno voditelj reciklažnog dvorišta organizira vaganje otpada i prijevoz do mjesta obrade otpada. U reciklažnom se dvorištu ne vrši nikakva obrada sakupljenog otpada.

5. SADRŽAJ PROJEKTA
Projekti trebaju sadržavati sve potrebno sukladno gore navedenoj zakonskoj regulativi koja uređuje predmetno područje.

Izvršitelj je dužan izraditi sve sastavne dijelove projekta, kao i sve elaborate koji su propisani sukladno zakonskim obvezama, a koji su neophodni za ishođenje građevinske dozvole.

Budući da se građenje reciklažnog dvorišta planira prijaviti na sufinanciranje iz fondova EU (OPKK 2014.-2020.), za reciklažno dvorište potrebno je ishoditi mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za zaštitu prirode da se reciklažno dvorišta ne nalazi u zaštićenom području NATURA 2000. U tu svrhu Ministarstvu je potrebno dostaviti opis namjeravanog zahvata u prostoru, širu lokaciju budućeg reciklažnog dvorišta, situacijski nacrt, xy koordinate lokacije i podatke o k.č. i k.o.

Ukoliko je reciklažno dvorište zasebna faza lokacijske dozvole nekog drugog zahvata (npr. odlagališta otpada) za koji je provedena ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš, potrebno je ishoditi i mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, o usklađenosti provedenih postupaka procjene utjecaja na okoliš, odnosno ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš o usklađenosti sa zahtjevima Direktive 2011/92/EU.

Sastavni dio svih projekata pojedinih struka je i troškovnik radova i opreme, kao i podaci za obračun vodnog i komunalnog doprinosa.

Predmetna dokumentacija mora sadržavati, uz sve tekstualne i grafičke priloge potrebne za ishođenje građevinske dozvole i izvođenje radova i opremanje, i sve druge sadržaje koje projektant smatra važnima za uspješnu realizaciju projekta – ishođenje uporabne dozvole nakon izgradnje objekta i potvrde o upisu u očevidnik reciklažnih dvorišta.

6. NAČIN PRAĆENJA I ISPORUKE PROJEKTA
Naručitelj će nadzirati postupak izrade projektne dokumentacije. Projektant je dužan projektnu dokumentaciju izraditi prema ovom projektnom zadatku.

Sve nedostatke i greške koje Naručitelj primijeti, a dio su sadržaja projektnog zadatka, Projektant je dužan dopuniti i ispraviti o vlastitom trošku. Prije uvezivanja projekta, Projektant je dužan Naručitelju prezentirati izrađeni projekt, izraditi eventualne korekcije prema zahtjevima Naručitelja, te također treba dostaviti radnu verziju glavnih dijelova projekta na pregled. Radi ishođenja posebnih uvjeta gradnje od javno-pravnih tijela, potrebno je izraditi opis i prikaz građevine koja se namjerava graditi, u dovoljnom broju primjeraka.

Konačnu verziju dokumentacije je potrebno dostaviti:

• Glavni projekt u tiskanom obliku u 6 primjeraka

Projekti moraju biti uvezani u mape složene na format 21,0 x 29,7 cm (A4), a zamjena     sastavnih dijelova mape mora biti onemogućena na pouzdan način. Sve mape koje     su sastavni dio projekta moraju biti označene zajedničkom oznakom projekta (ZOP),

• Sve u digitalnom obliku na CD-u u 6 primjeraka:

– tekst u MS WORD-u,

– nacrti u *.dwg formatu,

– troškovnik u EXCEL-u,

– cijeli projekt u *.pdf formatu.

CD je potrebno označiti naljepnicom sljedećeg sadržaja:

– nazivom i sjedištem Investitora i nazivom građevine,

– razinom razrade i oznakom projekta, nazivom i sjedištem tvrtke koja je izradila projekt

– datumom izrade projekta

Usluga će se smatrati izvršenom po ishođenju pravomoćne građevinske dozvole, nakon čega projekt postaje vlasništvo Naručitelja.

NARUČITELJ
(potpis i pečat odgovorne osoba u JLS)