NATJEČAJ - Opća bolnica Zadar

NN 23/2017 (15.3.2017.), NATJEČAJ - Opća bolnica Zadar

    (1160)

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Zadar i članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 141/12), ravnatelj Željko Čulina, dr. med., 8. 3. 2017. godine raspisuje

NATJEČAJ

1. za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

– medicinska sestra/tehničar – m/ž – 5 izvršitelja.

Uvjeti:

– završena srednja stručna sprema za medicinsku sestru/tehničara

– položen stručni ispit, osim kandidata koji su završili petogodišnji obrazovni program za zanimanje medicinska sestra/medicinski tehničar.

2. za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

– primalje – m/ž – 4 izvršitelja.

Uvjeti:

– završena srednja stručna sprema za primalju

– položen stručni ispit za primalju.

3. za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

– zdravstveno laboratorijski tehničar – m/ž – 1 izvršitelj.

Uvjeti:

– završena srednja stručna sprema za zdravstveno laboratorijskog tehničar

– položen stručni ispit za zdravstveno laboratorijskog tehničara.

4. za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

– prvostupnik/ca sestrinstva – m/ž – 1 izvršitelj.

Uvjeti:

– završen stručni studij sestrinstva

– položen stručni ispit za prvostupnika/prvostupnicu sestrinstva.

5. za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do polovice punog radnog vremena

– liječnik specijalist kliničke radiologije – m/ž – 1 izvršitelj.

Uvjeti:

– završen medicinski fakultet

– položen specijalistički ispit iz kliničke radiologije.

Ponudi za navedena radna mjesta treba priložiti: zamolbu, životopis, preslik dokaza o završenom školovanju (svjedožba/diploma), uvjerenje o položenom stručnom ispitu, preslik odobrenja za samostalni rad (licenca), preslik domovnice, preslik rodnog lista, preslik potvrde o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci).

Kandidati s kojima će se obaviti razgovor bit će obaviješteni e-poštom.

Obavijest kandidatima o rezultatima natječaja bit će objavljena na web-stranici bolnice (http://www.bolnica-zadar.hr/).

Opća bolnica Zadar pridržava pravo dodatnih testiranja.

Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama pisanim putem na adresu: Opća bolnica Zadar, 23000 Zadar, Bože Peričića 5, ili osobno u Pisarnici OB Zadar, s naznakom: »Za natječaj – radni odnos na određeno vrijeme«.

Molimo kandidate da na molbi točno navedu za koje radno mjesto se prijavljuju. Ako se kandidati prijavljuju na više od jednog radnog mjesta, trebaju priložiti i svu potrebnu dokumentaciju za svako radno mjesto za koje podnose molbu te da prilože preslike tražene dokumentacije jer se ona ne vraća osim po osobnom zahtjevu, i to u roku od 30 dana od objave odluke.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ne stariji od 30 dana od objave natječaja).

Kandidati su dužni dostaviti elektroničku adresu zbog nesmetane korespodencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektroničku poštu i odgovoriti na sve primljene e-poruke.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Opća bolnica Zadar