GLAVNA SKUPŠTINA - Luka Ploče d.d. Ploče

NN 31/2017 (5.4.2017.), GLAVNA SKUPŠTINA - Luka Ploče d.d. Ploče

Urbroj: 2138/17 od 3. IV. 2017.    (83)

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 24. Statuta društva LUKA PLOČE d.d. (potpuni tekst), Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

društva LUKA PLOČE d.d., Ploče, Trg kralja Tomislava 21, koja će se održati 22. 5. 2017. godine u 10 sati u sjedištu Društva u Pločama, Trg kralja Tomislava 21.

Dnevni red:

    1.    Otvaranje Skupštine i utvrđivanja popisa prisutnih i zastupanih dioničara i njihovih zastupnika

    2.    Izvješće Uprave o stanju Društva u poslovnoj 2016. godini

    3.    Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva za poslovnu 2016. godinu

    4.    Izvješće revizorskog Društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2016. godinu i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2016. godinu

    5.    Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2016. godinu i konsolidiranog financijskog izvješća za 2016. godinu

    6.    Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2016. godinu

    7.    Donošenje odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Upravi Društva za 2016. godinu

    8.    Donošenje odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Nadzornom odboru Društva za 2016. godinu

    9.    Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2017. godinu

    10.    Donošenje odluke o davanju ovlaštenja Upravi društva Luka Ploče d.d. za sklapanje pravnog posla stjecanja vlastitih dionica Društva

    11.     Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva.

U skladu s odredbama članka 280. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka kako slijedi:

Ad 2. Odluka o usvajanju izvješća Uprave o stanju društva Luka Ploče d.d. u poslovnoj 2016. godini:

Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva u poslovnoj 2016. godini.

Ad 3. Odluka o usvajanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva Luka Ploče d.d. u poslovnoj 2016. godini:

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2016. godini.

Ad 4. Odluka o usvajanju revizorskog Društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2016. godinu i konsolidiranoga godišnjeg financijskog izvješća za 2016. godinu:

Usvaja se izvješće revizorskog društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2016. godinu i konsolidiranoga godišnjeg financijskog izvješća Grupa Luka Ploče za 2016. godinu.

Ad 5. Odluka o usvajanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2016. godinu i konsolidiranog financijskog izvješća za 2016. godinu:

Usvajaju se godišnja financijska izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2016. godinu i konsolidiranoga financijskog izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2016. godinu.

Godišnja financijska izvješća sadrže:

– bilancu i račun dobiti i gubitka

– bilješke uz temeljna financijska izvješća

– izvješće o novčanom tijeku

– izvješće o promjeni kapitala

– godišnje izvješće o stanju Društva.

U računu dobiti i gubitka Luke Ploče d.d. za 2016. godinu iskazana je dobit poslije oporezivanja u iznosu od 6.263.148,10 kn, a bilanca na dan 31. 12. 2016. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 460.191.367,11 kn.

U računu dobiti i gubitka Grupa Luka Ploče iskazan je gubitak poslije oporezivanja u iznosu od 19.788.794,00 kn, a bilanca na dan 31. 12. 2016. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u iznosu od 460.248.580,00 kn.

Ad.6. Odluka o raspodjeli dobiti Društva za 2016. godinu:

Utvrđuje se da je društvo Luka Ploče d.d. u poslovnoj 2016. godini ostvarilo dobitak u Iznosu od 6.263.148,10 kuna.

Ostvareni dobitak društva Luka Ploče d.d. iz točke I. ove odluke raspoređuje se na sljedeći način:

– zakonske rezerve 175.890,68 kn

– zadržana dobit 6.087.257,42 kn.

Ad 7. Odluka o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Upravi Društva za 2016. godinu:

Daje se razrješnica, odnosno odobrava se rad Uprave Društva za 2016. godinu.

Ad 8. Odluka o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Nadzornom odboru Društva za 2016. godinu:

Daje se razrješnica odnosno odobrava se rad Nadzornog odbora društva Društva za 2016. godinu.

Ad 9. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2017. godinu:

Imenuje se KPMG Croatia d.o.o., Zagreb za revizora društva Luka Ploče d.d. za 2017. godinu.

Ad.10. Odluka o davanju ovlaštenja Upravi društva Luka Ploče d.d. za sklapanje pravnog posla stjecanja vlastitih dionica društva:

Upravi društva Luka Ploče d.d. daje se ovlaštenje da za račun Društva stječe dionice Društva (vlastite dionice) uz uvjete utvrđene ovom odlukom.

Uprava društva Luka Ploče d.d. može steći dionice u broju koji, uključujući već stečene dionice, ne smije preći 10% (deset posto) temeljnog kapitala društva Luka Ploče d.d.

Ova ovlast vrijedi pet (5) godina od dana donošenja odluke.

Društvo Luka Ploče d.d. može steći vlastite dionice po zadnjoj poznatoj tržišnoj cijeni za dionicu društva Luka Ploče d.d.

Pri stjecanju i raspolaganju vlastitim dionicama Uprava društva Luka Ploče d.d. ovlaštena je odstupiti od odredbe članka 211. odnosno odredbe članka 308. stavka 2. i 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Na temelju odredbe članka 233. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima ovlašćuje se Uprava društva Luka Ploče d.d. da vlastite dionice stječe i njima raspolaže i izvan organiziranog tržišta.

Na temelju odredbe članka 308. stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima u vezi s člankom 233. stavkom 2. Zakona o trgovačkim društvima isključuje se u cijelosti pravo prvenstva pri prodaji vlastitih dionica Društva.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjiva je u razdoblju važenja ovlasti danih ovom odlukom.

Ad 11.

ODLUKA
o izmjenama Statuta društva Luka Ploče d.d.

Članak 1.

Članak 4. stavak 2. Statuta mijenja se i glasi:

Društvo ima pečat okruglog oblika promjera 30 mm, sa ispisanim tekstom: Luka Ploče d.d. U sredini pečata je znak kuke koja simbolizira djelatnost pretovara. Kuka je povezana s više strana vodoravnim, kosim i okomitim crtama koje simboliziraju geografsko sjecište puteva, dobru povezanost i internacionalnost.

Članak 2.

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju na snazi u cijelosti neizmijenjene.

U nastavku se usvaja pročišćeni tekst Statuta Društva od 22. 5. 2017.godine.

Na temelju članka 1. i 13. Odluke o pretvorbi društvenog poduzeća Luka Ploče p.o. u dioničko društvo od 29. 3. 2001., Programa pretvorbe od 29. 3. 2001. godine i Rješenja Hrvatskog fonda za privatizaciju urbroj: 563-03-02/05-2001-11, klasa: UP/I-943-06/00-01/126 od 26. ožujka 2001. te u skladu s odredbama članka 203. i 637. st. 1. i 5. Zakona o trgovačkim društvima (NN111/93) Osnivačka skupština dioničkog društva Luka Ploče usvojila je 16. 12. 2002. godine Statut Luka Ploče d.d., Glavna skupština Luka Ploče d.d. donijela je 30. 7. 2004. godine, 7. 8. 2009. godine, 31. 1. 2011. godine, 29. 8. 2011. godine, 21. 6. 2012. godine, 25. 4. 2016. godine i 22. 5. 2017. godine Odluke o izmjenama Statuta Društva pa donosimo

STATUT
dioničkog društva Luka Ploče
(potpuni tekst)

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovaj Statut je najviši opći akt Luke Ploče d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) kojim se utvrđuju temeljna pravila glede pravnog statusa i ustrojstva Društva, te pravila o međusobnim odnosima dioničara i Društva.

Na temelju članka 1. odluke Upravnog odbora o pretvorbi društvenog poduzeća Luka Ploče p.o. Ploče od 29. 3. 2001. godine i Programa pretvorbe od 29. 3. 2001. godine, utvrđuje se da je Luka Ploče, dioničko društvo za usluge u pomorskom prometu, lučke usluge, skladištenje i špediciju, univerzalni pravni slijednik društvenog poduzeća Luka Ploče p. o. Ploče.

Ovim Statutom uređuju se i utvrđuju:

tvrtka i sjedište Društva

predmet poslovanja Društva

iznos temeljnog kapitala

nominalni iznos, broj i rod dionica

organi Društva

način i oblik objave priopćenja Društva

vrijeme trajanja i prestanak Društva

druga pitanja važna za poslovanje Društva.

TVRTKA

Članak 2.

Društvo posluje pod tvrtkom Luka Ploče, dioničko društvo za usluge u pomorskom prometu, lučke usluge, skladištenje roba i špediciju.

Prijevod tvrtke na engleski jezik glasi: The Port of Ploče, joint stock compani for maritime traffic services, stevedoring, warehousing of goods and forwarding agent s activities.

Skraćena tvrtka društva glasi: Luka Ploče d.d.

Prijevod skraćene tvrtke na engleski jezik glasi: The Port of Ploče.

Tvrtka Društva može se mijenjati odlukom Glavne skupštine.

Društvo ima zaštitni znak. Opis zaštitnog znaka utvrdit će nadzorni odbor posebnom odlukom.

SJEDIŠTE

Članak 3.

Sjedište Društva je u Pločama, Trg kralja Tomislava 21.

Članak 4.

Društvo ima i u svom poslovanju upotrebljava pečat koji sadrži skraćenu tvrtku i sjedište Društva.

Društvo ima pečat okruglog oblika promjera 30 mm, sa ispisanim tekstom: Luka Ploče d.d. U sredini pečata je znak kuke koja simbolizira djelatnost pretovara. Kuka je povezana sa više strana vodoravnim, kosim i okomitim crtama koje simboliziraju geografsko sjecište puteva, dobru povezanost i internacionalnost.

Za ovjeravanje upisa u radne knjižice i u drugim slučajevima kad je to potrebno upotrebljava se pečat manjeg promjera.

Odluku o promjeni oblika i sadržaja pečata donosi Nadzorni odbor Društva.

PREDMET POSLOVANJA

Članak 5.

– ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj roba, skladištenje, prenošenje i dorada roba i drugih materijala

– opskrba brodova i drugih korisnika vodom, električnom energijom, materijalom, telefonskim uslugama, robama, naftom i naftnim derivatima i drugim uslugama,

– privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, športskih i drugih brodica i plutajućih objekata

– pomorski i obalni prijevoz roba i putnika

63.40 – djelatnosti ostalih agencija u prijevozu

– posredovanje pri utovaru i istovaru robe

– međunarodno otpremništvo

– poduzetnička prava i obaveze na upravljanje brodovima u svojstvu brodara ili operatera (menagment)

– poduka i organiziranje tečajeva za pomorce

– servisi lučke mehanizacije

28.52 – opći mehanički radovi

29.22 – proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje

29.23 – proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo

29.24 – proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.

31.10 – proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora,

31.20 – proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu električne energije

60.24 – cestovni prijevoz robe

– graditeljstvo

– poslovi oplemenjivanja robe

– telekomunikacije – radiofonija i telefonija sa brodovima i pilotima na osobnim, već određenim frekvencijama

– crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crpnih jama

– održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta

– zaštita okoliša

– učvršćivanje tereta

– oblaganje i osiguranje tereta i prijevoznih sredstava

– izrada nacrta (projektiranje objekata), nadzor nad gradnjom

– izrada nacrta za strojeve i industrijska postrojenja

– inženjerstvo, upravljanje projektima i tehničke djelatnosti

– izrada projekata za kondicioniranje zraka, hlađenje, projekata za sanitarnu kontrolu i kontrolu onečišćavanja i projekata akustičnosti, itd.

71.1 – iznajmljivanje automobila

– pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja

– održavanje i popravak motornih vozila

– proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolica i poluprikolica

– proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore

– protektiranje vanjskih guma

– prodaja robe i dijelova s konsignacijskog skladišta

– zastupanje inozemnih tvrtki

20 – prerada drva i proizvoda od drva, osim namještaja

20.40 – proizvodnja ambalaže od drva

– iznajmljivanje vlastitih sredstava

– kupnja i prodaja robe

– trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu.

Radi obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, Društvo može poduzimati sve pravne radnje i sklapati sve vrste pravnih poslova, a naročito može u zemlji i inozemstvu utemeljivati trgovačka društva, podružnice, te sudjelovati kapitalom u drugim društvima, sklapati poduzetničke ugovore, te se povezivati u koncern.

Osim djelatnosti iz stavka 1. i 2. ovog članka, društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisanih u trgovački registar, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.

TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA

Članak 6.

Temeljni kapital Društva iznosi 169.186.800,00 kuna (slovima: sto šezdeset devet milijuna sto osamdeset šest tisuća osamsto kuna).

ODOBRENI TEMELJNI KAPITAL

Članak 6.a

Uprava Društva ovlaštena je, u roku od pet godina od upisa izmjena i dopuna Statuta u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu Stalna služba u Dubrovniku, jednokratno ili u nekoliko obroka, povećati temeljni kapital Društva za ukupni nominalni iznos od 44.000.000,00 Kn (slovima: četrdeset i četiri milijuna kuna) (odobreni temeljni kapital). Za takvo povećanje temeljnog kapitala potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.

Temeljni kapital može se povećati izdavanjem novih dionica putem uloga u novcu ili u stvarima i pravima. Uprava može, uz suglasnost Nadzornog odbora, isključiti pravo prvenstva dioničara na upis novih dionica. Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe Statuta s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica.

DIONICE DRUŠTVA

Broj dionica

Članak 7.

Temeljni kapital podijeljen je na 422 967 (slovima: četiristo dvadeset dvije tisuće devetsto šezdeset sedam) redovnih dionica u nominalnoj vrijednosti po 400,00 kuna svaka.

Vrste dionica

Članak 8.

Sve dionice Društva glase na ime te su oznake LKPC-R-A.

U slučaju izdavanja novih emisija dionica, svaka daljnja emisija označit će se sljedećim slovom abecede.

Društvo može izdavati i sve druge vrste i rodove dionica u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 9.

Dionica je nedjeljiva.

Ako više osoba stekne jednu dionicu, one prava iz takve dionice ostvaruju kao ovlaštenici na nedjeljivom pravu, preko zajedničkog opunomoćenika.

Punomoć mora biti u pisanom obliku.

Članak 10.

Dionička isprava mora imati sve sastojke propisane zakonom.

Dioničke isprave i potvrde o dionicama potpisuju (ili se na njima otiskuje faksimil potpisa) predsjednik Uprave i predsjednik Nadzornog odbora.

Kod kasnijih emisija dionica, dioničke isprave izdat će se u roku određenom odlukom o izdavanju pojedine emisije dionica.

Članak 11.

Dionice Društva sadržane su u ispravama o dionicama Društva.

Isprave o dionicama izdaju se kao pojedinačne ili skupne.

Pojedinačna isprava o dionici sadrži jednu dionicu, a skupna isprava o dionici sadrži više dionica Društva.

Skupna isprava može se na trošak dioničara zamijeniti pojedinačnom ili takvom skupnom ispravom koja glasi na manji broj dionica od prvotno izdane.

Uplata dionica

Članak 12.

Dionice novih emisija se uplaćuju u kunama na račun Društva kod ovlaštene financijske institucije u Republici Hrvatskoj.

Dionice se na temelju odluke Skupštine mogu uplaćivati i ulaganjem stvari ili prava.

Dionice moraju biti u svakom slučaju uplaćene tako da Društvo može slobodno raspolagati s iznosima uplaćenim za dionice Društva kao i unesenim stvarima i pravima.

Članak 13.

Odluku o izdavanju dionica kao vrijednosnih papira donosi Glavna skupština.

Izgled i grafičko rješenje o dionici određuje Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.

Osnivačke dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku pod uvjetima koji su propisani posebnim zakonom.

Provedba pitanja izdavanja dionica u nematerijaliziranom obliku uređuje se općim aktom kojeg donosi Nadzorni odbor.

Članak 14.

Do izdavanja isprava o dionicama, kao i za dionice izdane u nematerijaliziranom obliku, dioničaru se na njegov zahtjev izdaje potvrda o dionici.

Potvrda o dionici se izdaje na ukupan broj dionica pojedinog dioničara, a iznimno se može izdati za pojedinu dionicu.

Potvrdom o dionici potvrđuje se da je dioničar upisan u knjigu dionica, a sadrži podatke o izdatniku dionice, podatke o dioničaru, nominalnoj vrijednosti dionice, redni broj dionice, datum izdanja.

Potvrda o dionici nije vrijednosnica već predstavlja legitimacijski papir i može se koristiti samo u svrhe utvrđene ovim Statutom.

Pribavljanje vlastitih dionica

Članak 15.

Društvo može stjecati vlastite dionice:

na temelju ovlasti glavne skupštine za njihovo stjecanje koja vrijedi najviše 5 godina i određuje uvjete pod kojima se one mogu stjecati, naročito najveći broj dionica koje ono treba steći, vrijeme za koje je dana ovlast za stjecanje dionica i, ako se dionice stječu naplatnim putem, najveću i najmanju vrijednost onoga što društvo za to daje. Društvo ne smije stjecati vlastite dionice da bi njima trgovalo.

Pri svakom stjecanju dionica uprava Društva mora utvrditi da su za to ispunjeni uvjeti propisani Zakonom.

Pri stjecanju dionica iz stavka 1. ovoga članka i njihovu raspolaganju mora se primjenjivati odredba članka 211. Zakona o trgovačkim društvima. Smatra se da je tako postupljeno ako se dionice stječu, odnosno ako se s njima raspolaže na organiziranom tržištu vrijednosnih papira. Za drugačije raspolaganje dionicama potrebna je odluka Glavne skupštine. Pri stjecanju dionica na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 308. stavka 3. i 4. ZTD-a. Glavna skupština može ovlastiti upravu da povuče vlastite dionice a da za to nije potrebna njezina posebna odluka.

Društvo može stjecati vlastite dionice i bez za to dobivene ovlasti Glavne skupštine:

ako je to potrebno da bi se od Društva otklonila teška šteta koja neposredno predstoji

ako dionice treba ponuditi da ih steknu zaposleni u Društvu ili u nekome od društava koje je s njime povezano s time da ih u roku od godinu dana od dana stjecanja mora prenijeti tim osobama,

ako se dionice stječu zato da bi se po odredbama ZTD-a obeštetilo dioničare Društva ili manjinske dioničare o njemu ovisnih društava,

ako je stjecanje nenaplatno ili ako stjecanjem financijska institucija kupuje dionice komisiono,

ako ih stječe od dioničara zbog toga što nije u potpunosti uplatio iznos za koji su izdane,

na temelju univerzalnog pravnog sljedništva,

na temelju odluke Glavne skupštine o povlačenju dionica po propisima o smanjenju temeljnog kapitala društva,

nadmetanjem provedenim od strane suda da bi društvo namirilo neku svoju tražbinu prema dioničaru.

Na dionice stečene na način propisan stavkom 1. ovog članka te u svrhe navedene u točkama 1. do 3., 5. i 8. ovoga članka zajedno s vlastitim dionicama koje Društvo ima ne smije otpasti više od deset posto (10%) temeljnog kapitala Društva. Takvo je stjecanje nadalje dopušteno samo onda ako Društvo stvori propisane rezerve za te dionice tako da neto aktiva Društva iskazana u financijskim izvješćima za posljednju poslovnu godinu zbog stjecanja dionica ne postane manja od iznosa temeljnog kapitala i rezervi koje po zakonu ono mora imati a koje se ne smiju koristiti za isplate dioničarima. U tu svrhu treba iznos temeljnog kapitala računski umanjiti za iznos za koji taj kapital još nije uplaćen ako taj iznos nije iskazan na aktivnoj strani bilance.

U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka te stavka 3. točki 1., 2., 4. i 8. stjecanje dionica je dopušteno samo onda ako su za njih u cjelini uplaćeni iznosi za koje se izdaju.

U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka te stavka 3. točke1. uprava Društva mora izvijestiti prvu slijedeću glavnu skupštinu Društva o razlozima i svrsi stjecanja dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu te o protuvrijednosti onoga što je Društvo dalo za te dionice.

Stjecanje dionica protivno odredbama stavka 1. i 3. ovoga članka je valjano a obveznopravni posao o prijenosu dionica je ništav.

Članak 16.

Dioničar može prenijeti dionicu od trenutka upisa Društva u sudski registar.

Dionice na ime prenose se indosamentom.

Neotplaćene osnivačke dionice kupljene na obročnu otplatu prenose se na stjecatelja na temelju ugovora u pisanom obliku na kojem je ovjeren potpis prenositelja.

Ugovor iz stavka 3. ovog članka sadrži tvrtku i sjedište Društva čije se neotplaćene dionice prenose, broj reg. uloška za Društvo, matični broj subjekta upisa, nominalnu vrijednost neotplaćenih dionica koje se prenose s naznakom ukupne nominalne vrijednosti tih dionica, broj ugovora sklopljen s Agencijom za upravljanje državnom imovinom (ranije Hrvatskim fondom za privatizaciju) na temelju kojeg je prvi imatelj dionica izvorno stekao neotplaćene dionice koje su predmet prijenosa. Jedan primjerak ugovora stjecatelj je dužan dostaviti Agenciji za upravljanje državnom imovinom.

Članak 17.

Društvo može stjecati, otuđivati, povlačiti i uzimati vlastite dionice u zalog sukladno zakonu.

Odluku iz prethodnog stavka donosi Nadzorni odbor.

Knjiga dionica

Članak 18.

Knjigu dionica vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagreb (SKDD d.d.)

Svi upisi vršit će se u Knjizi dionica na zahtjev zainteresirane stranke, koji mora biti dostavljen Društvu iz stavka 1. ovog članka u pisanom obliku zajedno s dokazom o pravnoj osnovi za odnosni upis.

ZASTUPANJE I PROKURA

Članak 19.

Društvo zastupa predsjednik Uprave Društva.

Uprava zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.

Uprava može u granicama svojih ovlasti davati punomoć za zastupanje drugim osobama.

Članak 20.

Uprava može uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora dati prokuru jednoj ili više osoba.

Prokurist ne može bez posebne ovlasti izdane od strane Uprave uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora obavljati poslove iz članka 56. stavka 2 ovog Statuta, a ne može niti poduzimati pravne radnje kojima se otpočinje stečajni postupak ili drugi postupak za prestanak Društva bez posebne punomoći.

ORGANI DRUŠTVA

Članak 21.

Organi Društva su: Glavna skupština, Nadzorni odbor i Uprava.

GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 22.

Glavna skupština Društva je organ u kome dioničari ostvaruju svoja upravljačka prava u Društvu.

Dioničar ima pravo sudjelovati u radu Glavne skupštine, i to svoje pravo može ostvariti osobno, putem zastupnika i putem opunomoćenika.

Dioničare mogu zastupati fizičke ili pravne osobe na temelju valjane punomoći.

Osobom ovlaštenom za zastupanje dioničara-pravne osobe u smislu ovog Statuta smatra se osoba koja je za to ovlaštena na temelju zakona ili općeg akta te pravne osobe.

Ako dioničara zastupa kao opunomoćenik pravna osoba ovlaštenik za zastupanje je osoba čija je ovlast za zastupanje upisana u trgovački registar odnosno osoba koju on ovlasti.

Pisana punomoć mora sadržavati: naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, broj dionica kojima raspolaže, ovlasti da zastupa u radu i odlučivanju u ime dioničara na Glavnoj skupštini, datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Punomoć se mora predati Upravi.

Punomoć koju izdaje dioničar – fizička osoba mora biti u pisanom obliku.

Punomoć koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje dioničara – pravne osobe treba biti potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena pečatom.

Samo se u slučajevima predviđenim zakonom može dioničaru isključiti pravo glasa na Glavnoj skupštini.

Uprava i Nadzorni odbor moraju sudjelovati u radu Glavne skupštini pa i onda ako nisu dioničari.

Nadležnost Glavne skupštine

Članak 23.

Glavna skupština je nadležna odlučivati o sljedećim pitanjima:

o izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora,

o godišnjim financijskim izvješćima i upotrebi dobiti,

o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora,

o imenovanju revizora Društva i posebnih revizora,

o izmjenama i dopunama Statuta,

o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva,

o prestanku Društva,

o donošenju poslovnika o radu Glavne skupštine,

o izdavanju nove emisije dionica,

o statusnim promjenama Društva,

o opozivu člana Nadzornog odbora prije isteka mandata,

o drugim pitanjima koja su joj izričito povjerena na temelju zakona ili ovog Statuta.

Odluke koje se odnose na:

izmjene i dopune Statuta Društva,

povećanje i smanjenje temeljnog kapitala Društva,

izdavanje nove emisije dionica,

statusne promjene Društva,

opoziv člana Nadzornog odbora prije isteka mandata,

druga pitanja za koja je zakonom predviđena kvalificirana većina smatraju se donesenima ako za njih glasuju dioničari koji raspolažu najmanje 75% (slovima: sedamdeset pet posto) na Glavnoj skupštini zastupljenih glasova.

Glavna skupština može odlučivati o vođenju poslova Društva samo na temelju zahtjeva Uprave Društva.

Osim pitanja koja su navedena u stavku 1. ovog članka, Glavna skupština odlučuje i o drugim pitanjima koja su joj odredbama zakona stavljena u nadležnost.

Sazivanje Glavne skupštine

Članak 24.

Glavna skupština Društva sastaje se najmanje jedanput godišnje, a mora se održati u prvih osam mjeseci poslovne godine i kada to zahtijevaju interesi Društva.

Glavnu skupštinu saziva Uprava na način propisan zakonom.

Nadzorni odbor je također ovlašten sazvati Glavnu skupštinu, a obavezan ju je sazvati uvijek kada to zahtijeva dobrobit Društva.

Zahtjev za sazivanje Glavne skupštine mogu u pisanom obliku Upravi Društva uputiti dioničari koji zajedno imaju udjele u visini 5% temeljnog kapitala Društva i koji navedu svrhu i razloge svog zahtjeva. Ispune li se navedeni uvjeti Uprava Društva mora sazvati Glavnu skupštinu.

Glavna skupština održava se u Pločama na mjestu što ga u pozivu odredi sazivač Glavne skupštine.

Izvanredna glavna skupština Društva održava se uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva.

Članak 25.

Pravo sudjelovanja u radu izvanredne glavne skupštine Društva imaju svi dioničari koji su upisani u knjizi dionica na dan objave sazivanja skupštine i koji uz to Društvu podnesu prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije šest kalendarskih dana prije dana za koji je zakazano održavanje izvanredne Glavne skupštine. Dan prijave i dan održavanja se ne uračunavaju. Prijave se predaju ili upućuju Upravi Društva preporučenom poštom. Prijava mora sadržavati ime i prezime dioničara, broj dionica, te izjavu da namjerava sudjelovati u radu izvanredne Glavne skupštine.

Dioničari koji su prijavili svoje sudjelovanje dobivaju potvrdu o prijavi koju predaju komisiji za evidentiranje nazočnih dioničara najkasnije jedan sat prije zakazanog početka skupštine. Dioničare mogu zastupati punomoćnici.

Članak 26.

Sazivatelji moraju Glavnu skupštinu sazvati najmanje trideset dana prije njezina održavanja.

Odluka o sazivanju Glavne skupštine objavljuje se u Narodnim novinama RH, na oglasnoj ploči Društva, web-stranici Društva, Zagrebačkoj burzi, HANFI i Hini.

Odluka o sazivanju Glavne skupštine mora sadržavati:

tvrtku i sjedište Društva,

mjesto i vrijeme održavanja Glavne skupštine,

uvjete koji se moraju ispuniti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i za korištenje prava glasa,

dnevni red i prijedloge odluka što ih treba donijeti,

potpis ovlaštenog sazivatelja.

Članak 27.

Na Glavnoj skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari u pogledu kojih su kumulativno ispunjene sljedeće pretpostavke:

da su upisani u knjigu dionica, ako su imatelji dionica koje glase na ime

da, ako drže dionice na donositelja, polože potvrde o dionicama najkasnije šest dana prije održavanja Skupštine, u Društvu, kod javnog bilježnika, odnosno kod banke ili druge institucije u skladu s zakonom. Potvrde o dionicama moraju ostati položene do kraja dana za koji je zakazana Glavna skupština.

Da dioničari spomenuti pod a) ovog stavka, prijave Društvu u pisanom obliku, najkasnije šest dana prije održavanja skupštine, svoju namjeru sudjelovanja na skupštini, a dioničari spomenuti pod b) ovog stavka u istom roku dostave Društvu dokaz da su položili svoje potvrde o dionicima kako je tamo propisano. Polaganje potvrda o dionicama dokazuje se potvrdom Društva, javnog bilježnika, odnosno banke ili druge institucije u skladu sa zakonom.

Članak 28.

Prijedlozi dioničara glede dnevnog reda Glavne skupštine moraju se priopćiti u skladu s čl. 282. Zakona o trgovačkim društvima.

Kvorum

Članak 29.

Glavana skupština može valjano odlučivati ako u njezinu radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji pojedinačno ili zajedno imaju dionice čija nominalna vrijednost prelazi 50% (slovima: pedeset posto) svote temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja Glavne skupštine, ako zakonom ili ovim Statutom za pojedine slučajeve nije drugačije predviđeno.

Pri sazivanju Glavne skupštine odredit će se rok kada će se održati naredna Glavna skupština ako na onoj koja je prvotno sazvana ne bude kvoruma prema st. 1. ovog članka. Rok za održavanje naredne Glavne skupštine ne smije biti kraći od 15 (slovima: petnaest) dana, ni duži od 30 (slovima: trideset) dana od dana kada se trebala održati prvotno sazvana Glavna skupština.

Na narednoj skupštini može se valjano odlučivati ako u njezinu radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji pojedinačno ili zajedno imaju dionice čija nominalna vrijednost prelazi 30% (slovima: trideset posto) svote temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja naredne Glavne skupštine.

Članak 30.

Neposredno prije održavanja sjednice skupštine, od Uprave ovlašteni službenik predočit će predsjedniku Skupštine popis upisanih dioničara s brojem pripadajućih glasova. Na osnovi tog popisa, predsjednik Skupštine, utvrdit će s koliko glasova raspolažu sudionici sjednice i jesu li na skupštini legitimirani za sudjelovanje u njenom radu i o tome podnijeti izvješće Skupštini koje će se zapisnički utvrditi.

Odlučivanje

Članak 31.

Glavna skupština donosi odluke običnom većinom danih glasova.

Odluke se donose kvalificiranom većinom glasova kada to izričito predviđa zakon i ovaj Statut.

Pravo glasa

Članak 32.

Pravo glasa na Glavnoj skupštini dioničari ostvaruju razmjerno nominalnom iznosu dionica s pravom glasa svakog člana, odnosno svaka dionica s nominalnom vrijednosti od 400,00 kuna daje jedan glas.

Na Glavnoj skupštini glasuje se javno.

Predsjednik skupštine

Članak 33.

Glavnoj skupštini predsjedava predsjednik Glavne skupštine kojeg bira Glavna skupština na prijedlog dioničara koji zajedno imaju udjele u visini iznad 5% temeljnog kapitala Društva. Predsjednik skupštine bira se na vrijeme od 4 godine običnom većinom glasova prisutnih dioničara, a može biti ponovno biran nakon isteka mandata. Predsjednik skupštine može biti opozvan prije isteka mandata običnom većinom glasova prisutnih dioničara.

U slučaju spriječenosti predsjednika Glavnoj skupštini predsjedava predsjedavajući Glavne skupštine, kojeg samo za to zasjedanje bira Glavna skupština na isti način kako se bira i predsjednik Glavne skupštine.

Visinu nagrade za rad predsjednika Glavne skupštine određuje svojom odlukom Glavna skupština.

Članak 34.

Predsjednik Glavne skupštine obavlja osobito sljedeće dužnosti:

otvara Glavnu skupštinu,

utvrđuje pravovaljanost sazivanja Glavne skupštine,

predsjedava i rukovodi sjednicama Glavne skupštine,

utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda,

ispituje i utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za sudjelovanje i glasovanje dioničara,

potpisuje popis sudionika,

utvrđuje redoslijed glasovanja o pojedinim prijedlozima,

određuje način glasovanja o pojedinim odlukama,

utvrđuje kvorum,

utvrđuje rezultate glasovanja,

vodi brigu za održavanje reda na sjednici,

potpisuje Statut društva i njegove izmjene i dopune, odluke akte koje donosi ili usvaja Glavna skupština,

u ime Društva zaključuje ugovor s članovima Nadzornog odbora Društva o obavljanju njihovih funkcija, u skladu s ovim Statutom,

u ime Glavne skupštine komunicira s drugim organima Društva i s trećim osobama, kada je to predviđeno zakonom i ovim Statutom,

zaključuje sjednicu,

obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom ili ovim Statutom.

Članak 35.

Način dostave dioničarima pisanih materijala koji se tiču predmeta odlučivanja na Glavnoj skupštini, a za koje nije propisana obveza objave u glasilu Društva, određuje Uprava društva. Dostava se može učiniti i objavom poziva da u određeno vrijeme i na određenom mjestu izvrše uvid u te materijale.

Članak 36.

Svaka odluka Glavne skupštine mora se navesti u zapisniku kojega sastavlja Javni bilježnik u skladu sa zakonom.

Uprava mora bez odgađanja po održanoj Glavnoj skupštini dostaviti registarskom sudu javno ovjereni primjerak zapisnika s privicima.

Članak 37.

Odluke i zapisnici Glavne skupštine unose se u registar odluka i zapisnika Glavne skupštine kojeg čuva Uprava. Odluke moraju biti numerirane ako se posebno izrađuju, a u registar se unose onim redoslijedom kojim su donesene. Zapisnici se unose u registar kronološki.

Glavna skupština donosi Poslovnik o svome radu.

Članak 38.

Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakom dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose Društva s povezanim društvima.

Uprava može uskratiti davanje obavijesti:

a) ako bi ono prema razumnoj gospodarskoj prosudbi moglo prouzročiti štetu Društvu ili njime povezanome društvu,

b) o poreznim davanjima ili o visini pojedinih od njih,

c) o razlici između vrijednosti s kojom su pojedini predmeti navedeni u poslovnim knjigama Društva i njihove više vrijednosti, osim ako Glavna skupština utvrdi godišnja financijska izvješća,

o metodama izrade financijskih izvješća Društva i procjene vrijednosti imovine, prihoda i rashoda ako je navođenje tih metoda u privitku spomenutih izvješća dovoljno za to da se dobije prava slika imovinskog i financijskog stanja te dobiti Društva,

ako bi davanjem obavijesti Uprava učinila neku kažnjivu radnju.

Posebna skupština i odvojeno glasovanje

Članak 39.

U slučaju da Društvo naknadno izda dionice različitih rodova koje daju različita prava, odluke koje se donose samo za određeni rod dionica (posebne odluke) donose se ili na posebnim skupštinama dioničara koji su imatelji posebnih dionica, ili odvojenim glasovanjem na Glavnoj skupštini.

Posebnu skupštinu sazivaju dioničari koji na takvoj skupštini imaju pravo glasa, a čiji udijeli čine najmanje 10% onih udjela na temelju kojih se može glasovati na posebnoj skupštini.

Troškovi održavanja Glavne skupštine

Članak 40.

Svaki dioničar sam snosi svoje troškove sudjelovanja na Glavnoj skupštini, a troškovi pripreme i održavanja Glavne skupštine snosi Društvo.

U slučaju kada Glavnu skupštinu sazivaju dioničari iz čl. 25 st. 4 ovog Statuta i ako se tako sazvana Glavna skupština održi, troškove njezine pripreme i održavanja snositi će Društvo, a ako se Glavna skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma ili zbog neprihvaćanja dnevnog reda, tada troškovi održavanja Glavne skupštine i nazočnih dioničara snose dioničari koji su sazvali Glavnu skupštinu.

Posebna revizija

Članak 41.

Radi ispitivanja radnji koje su provedene u vođenju poslova Društva te mjera poduzetih za povećanje ili smanjenje temeljnog kapitala Društva Glavna skupština može običnom većinom glasova imenovati posebne revizore društva u skladu sa zakonom.

NADZORNI ODBOR

Broj članova i uvjeti za člana

Članak 42.

Nadzorni odbor Društva ima 5 članova, a jedan član je predstavnik radnika kojeg imenuje i opoziva radničko vijeće.

Članom Nadzornog odbora može biti fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna.

Članom Nadzornog odbora ne može biti:

član Uprave Društva,

član Nadzornog odbora u deset društava,

član Uprave Društva koje je ovisno u odnosu na dioničko društvo,

član Uprave drugog društva kapitala u čijem se nadzornom odboru nalazi član Uprave Društva,

osoba navedena u članku 239. stavku 2. Zakona o trgovačkim društvima,

osoba koja se bavio samostalno ili u zajednici s drugim osobama djelatnošću koja je konkurentska djelatnosti Društva,

osoba koja je član konkurentskog trgovačkog društva ili njegova organa ili koja je u takvom društvu prokurist odnosno namještenik ili za takvo društvo djeluje po drugom temelju.

Mandat

Članak 43.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i isti mogu biti ponovo birani.

Izbor i imenovanje

Članak 44.

Jednog člana Nadzornog odbora imenuje Radničko vijeće.

Četiri člana Nadzornog odbora bira skupština Društva običnom većinom danih glasova.

Članak 45.

Nadzorni odbor mora se konstituirati najkasnije u roku od osam dana računajući od dana izbora.

Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora članovi Nadzornog odbora većinom svih glasova će na prijedlog najmanje jednog člana Nadzornog odbora izabrati predsjednika Nadzornog odbora, a na prijedlog predsjednika Nadzornog odbora izabrat će i najmanje jednog zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Do izbora predsjednika Nadzornog odbora radom odbora rukovodi predsjednik skupštine Društva.

Nadležnost

Članak 46.

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva.

Ostale ovlasti Nadzornog odbora jesu:

imenuje i opoziva Upravu,

predlaže Glavnoj skupštini imenovanje novog Nadzornog odbora,

donosi samostalne odluke kojima se ograničava Uprava u vođenju poslova Društva,

utvrđuje kriterije za određivanje plaće Uprave,

daje suglasnost Upravi za obavljanje poslova navedenih u članku 55. stavka 2. Statuta Društva,

zastupa Društvo prema Upravi ako dođe do spora između Uprave i Društva,

podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru,

sudjeluje u utvrđivanju godišnjeg obračuna,

mijenja i dopunjuje odredbe Statuta na temelju odluke Glavne skupštine u mjeri u kojoj je to redakcijske prirode,

imenuje i razrješava članove svojih komisija u svrhu pripreme odluka koje donosi i nadzora njihova provođenja,

zahtijeva od uprave izvješća o svim pitanjima koja su od značenja za poslovanje i stanje Društva,

saziva Glavnu skupštinu Društva običnom većinom glasova kada je to potrebno radi dobrobiti Društva,

zajedno s Upravom ili samostalno podnosi Glavnoj skupštini prijedloge odluka što ih ona treba donijeti,

donosi opće akte na prijedlog Uprave Društva,

donosi Poslovnik o svom radu,

daje suglasnost na ugovore koje član Nadzornog odbora sklapa s Društvom,

donosi opće akte iz predmeta svoje nadležnosti,

imenuje članove Stegovne komisije i članove Odbora za prigovore i žalbe,

donosi Poslovnik o radu Uprave,

obavlja i druge zadaće koje su mu izrijekom povjerene zakonom ili ovim Statutom.

Članak 47.

Nadzorni odbor može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari. U tu svrhu odbor može koristiti pojedine svoje članove ili stručnjake.

Članak 48.

Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva.

U izvješću je Nadzorni odbor dužan posebno navesti djeluje li društvo u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama Glavne skupštine, jesu li godišnja financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju li ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva te stav koji ima o prijedlogu Uprave glede uporabe dobiti i pokrića gubitaka u Društvu.

Članovi koji se ne slažu s nekim dijelom izvješća ili s izvješćem u cjelini dužni su u pisanom obliku dostaviti Glavnoj skupštini svoje primjedbe.

Način rada Nadzornog odbora

Članak 49.

Nadzorni odbor donosi odluke na sjednicama. Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas.

Nadzorni odbor može donositi odluke ako je sjednici nazočno najmanje 3 njegova člana. Odluke se donose običnom većinom glasova svih članova. Ako su glasovi pri odlučivanju jednako podijeljeni odlučujući je glas predsjednika Nadzornog odbora, a ako njega nema, odlučujući je glas zamjenika predsjednika.

Nenazočni članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u odlučivanju tako da dadu svoj glas u pisanom obliku unaprijed i najkasnije do početka sjednice.

Glas u Nadzornom odboru može se dati naknadno, nakon održane sjednice pismom, brzojavom, telefonom, telefaksom i drugim podobnim sredstvima, samo ako se s time suglase svi članovi Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, ako niti jedan član Nadzornog odbora ne zahtjeva održavanje sjednice. Takve odluke obvezno se verificiraju na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.

Članak 50.

U slučaju spriječenosti predsjednika Nadzornog odbora zamjenjuje ga njegov zamjenik.

Predsjednik će se u smislu ovog Statuta smatrati spriječenim obavljati svoje obveze samo ako bi ta spriječenost trajala neprekidno dulje od 30 dana. Isto vrijedi i u odnosu na zamjenika predsjednika.

Prestane li predsjednik Nadzornog odbora ili njegov zamjenik obavljati tu funkciju prije isteka mandata, ima se izabrati novi predsjednik odnosno zamjenik, i to za vrijeme do isteka mandata prvotno izabranog. Ako bi i predsjednik i zamjenik bili spriječeni, zamjenjuje ih najstariji član Nadzornog odbora.

Članak 51.

Nadzorni odbor može imenovati komisije radi pripreme odluka koje donosi i nadzora njihova provođenja.

Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora.

Članak 52.

Članovi Nadzornog odbora moraju svoje poslove obavljati s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu Društva.

Članovi Nadzornog odbora koji povrijede svoje obveze odgovaraju za štetu Društvu kao solidarni dužnici.

Članak 53.

Nagradu za rad članova Nadzornog odbora utvrdit će svojom odlukom Glavna skupština Društva i to za članove i za predsjednika Nadzornog odbora.

UPRAVA DRUŠTVA

Sastav i mandat Uprave

Članak 54.

Uprava Društva se sastoji od jednog do pet članova (direktora). Članove Uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor običnom većinom glasova.

Ako se imenuje od dva do pet članova Uprave, Nadzorni odbor će Odlukom o imenovanju članova Uprave ujedno imenovati jednog člana kao predsjednika Uprave.

Nadzorni odbor ovlašten je Odlukom o imenovanju članova Uprave i Poslovnikom o radu Uprave Društva odrediti način na koji će više članova Uprave zastupati Društvo, u skladu s primjenjivim Zakonom o trgovačkim društvima.

Mandat članova Uprave Društva traje najduže do pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Nadležnost

Članak 55.

Uprava Društva obavlja osobito sljedeće poslove:

vodi poslove Društva,

organizira i rukovodi procesom rada i poslovanja Društva,

predsjednik uprave zastupa Društvo prema trećim i odgovoran je za zakonitost rada društva,

priprema prijedloge za Glavnu skupštinu Društva,

priprema odluke, akte i opće akte čije je donošenje u nadležnosti Glavne skupštine,

izvršava odluke Glavne skupštine i Nadzornog odbora,

donosi planove i program rada Društva,

utvrđuje poslovnu politiku Društva,

vodi operativno poslovanje Društva,

priprema ugovore koji se sklapaju uz suglasnost Glavne skupštine i Nadzornog odbora,

saziva Glavnu skupštinu u slučajevima određenim zakonom i Statutom,

donosi akte i odluke iz područja poslovanja Društva,

podnosi Nadzornom odboru izvješća o poslovanju shodno zakonskim odredbama kao i izvješća o drugim pitanjima od značaja za poslovanje i stanje Društva koja zatraži Nadzorni odbor,

brine se o urednoj i pravovremenoj izradi godišnjih i drugih financijskih izvješća,

odlučuje o zapošljavanju i otpuštanju zaposlenih,

sklapa kolektivni ugovor,

odlučuje o svim pitanjima iz radnih odnosa (sklapa ugovore o radu u ime Društva, prestanak radnog odnosa, određivanje plaća, nagrada i drugih primanja i sl.),

poduzima mjere za otklanjanje i ograničenje rizika iz poslovanja Društva,

vodi brigu o likvidnosti Društva,

donosi opće akte iz svoje nadležnosti,

odobrava službena putovanja u inozemstvo,

osniva radne grupe i komisije,

čini Skupštinu u trgovačkim društvima u kojima je osnivač Društvo,

obavlja i druge poslove predviđene zakonom i ovim Statutom, odredbama ugovora o radu i Poslovnikom o radu Uprave Društva.

Uprava Društva može sljedeće poslove poduzimati samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora:

otuđivanje i opterećivanje nekretnina Društva,

osnivanje, stjecanje ili raspolaganje udjelima odnosno dionicama u drugim trgovačkim društvima,

povećanje ili smanjenje temeljnog kapitala u društvima kćerima, te imenovanja i opoziva članova njihovih organa,

sklapanja pravnih poslova čija vrijednost premašuje 5% temeljnog kapitala Društva, ili koji se sklapaju na razdoblje dulje od 5 godina, a premašuju okvir redovitih komercijalnih ugovora,

imenovanja ili opozivanja prokuriste ili generalnog opunomoćenika,

odluka o isplati predujma na ime dividende,

u drugim slučajevima kada je to propisano Zakonom ili ovim Statutom.

Pozornost

Članak 56.

Uprava Društva mora voditi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu Društva.

U slučaju da Uprava povrijedi svoje obveze, odgovorna je Društvu za štetu koja tako nastane.

Zabrana konkurencije

Članak 57.

Članovi Uprave Društva ne smiju bez suglasnosti Nadzornog odbora:

izvan Društva obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja Društva,

biti članom Uprave ili Nadzornog odbora u drugom trgovačkom društvu koja se bavi poslovima iz djelatnosti Društva,

biti članom društva osoba, ako se ono bavi poslovima iz djelatnosti Društva,

u drugim slučajevima kada je to propisima predviđeno.

UNUTARNJA ORGANIZACIJA

Članak 58.

Društvo se može organizirati u organizacijske dijelove, a sve sukladno potrebi procesa rada.

Unutarnju organizaciju Društva utvrđuje Uprava Društva i to Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji.

Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji pobliže se uređuje unutarnja organizacija Društva, njeni oblici, poslovi koji se u njima obavljaju, te vođenje poslova.

O prigovorima zaposlenika, o povredi prava iz radnog odnosa odlučuje Odbor za prigovore i žalbe.

POSLOVNE KNJIGE I DOBIT

Poslovne knjige

Članak 59.

Društvo je dužno voditi poslovne knjige propisane zakonom i na način propisan zakonom.

Poslovnu dokumentaciju Društvo je dužno čuvati na zakonom propisan način.

Uprava Društva će donijeti odgovarajuće opće akte kojima se regulira knjigovodstveno – računovodstveno poslovanje Društva.

Članak 60.

Nakon isteka svake poslovne godine Uprava je dužna u zakonom određenom roku sastaviti godišnja financijska izvješća (bilancu, račun dobiti i gubitka, izvješće o promjenama u financijskom položaju, bilješke uz financijska izvješća), dostaviti ih na reviziju, te sastaviti godišnje poslovno izvješće. Nakon primitka izvješća o obavljenoj reviziji, Uprava bez odlaganja podnosi Nadzornom odboru godišnja financijska izvješća, godišnje poslovno izvješće te izvješće o obavljenoj reviziji zajedno s prijedlogom o upotrebi dobitka.

Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u skladu sa zakonom.

Nakon obavljenih radnji i postupaka navedenih u stavcima 1. i 2. ovog članka, Uprava je dužna sazvati Glavnu skupštinu Društva, koja se mora održati u rokovima određenim zakonom.

Godišnji obračun, izvješće Uprave o stanju Društva, izvješće Nadzornog odbora i prijedlog Uprave u pogledu rezultata staviti će se na uvid dioničarima u sjedištu Društva najkasnije u roku od šest dana računajući od dana određenog za održavanje Glavne skupštine.

Materijali iz stavka 4. ovog članka dostaviti će se na pisani zahtjev svim dioničarima, ali na njihov trošak.

Dobit i dividenda

Članak 61.

Način utvrđivanja dobiti Društva za svaku poslovnu godinu uređuje se zakonom. Poslovnom godinom smatra se kalendarska godina.

Na temelju kriterija propisanih zakonom utvrđuje se financijski rezultat poslovanja Društva koji se raspoređuje na temelju odluke Glavne skupštine Društva.

Dobit se raspoređuje odlukom Glavne skupštine Društva. Nacrt odluke o visini ostvarene dobiti, načinu i vremenu isplate pripadajuće dividende priprema Uprava.

Dividenda se isplaćuje dioničarima u skladu s njihovim pravom na dividendu zavisno od vrste i broja dionica kojima raspolažu.

U slučajevima kada ulozi u temeljni kapital nisu uplaćeni u cijelosti, dioničari sudjeluju u podijeli dobiti sukladno posebnom zakonu.

Dividenda se isplaćuje onim dioničarima koji su na dan održavanja Glavne skupštine upisani u knjigu dionica Društva.

Dividenda se isplaćuje u kunama.

Članak 62.

Ako ulozi u temeljni kapital nisu plaćeni u cjelini, dioničari sudjeluju u podjeli dobiti razmjerno upisanom dijelu vrijednosti tih dionica.

Ako ulozi u temeljni kapital nisu plaćeni u cjelini, a radi se o osnivačkim dionicama osnivača koje su stečene uz popust i na obročnu otplatu, nakon uplaćenih 5% (slovima: pet posto) ugovorene kupovine umanjene za iznos popusta koji im se priznaje na nominalnu vrijednost dionice, jednokratno im se prenose dionice u visini odobrenog popusta. Navedeni dioničari stječu pravo na upravljanje Društva kao i pravo na dividendu Društva na temelju svih ugovorenih dionica pod uvjetom da je dioničar otplatio najmanje 5% (slovima: pet posto) kupovine. Ako dioničar ne plati dionice u rokovima utvrđenim ugovorom, neotplaćene dionice prenose se Agenciji za upravljanje državnom imovinom. Dividenda po osnovi ugovorenih, a neotplaćenih dionica, pripada Agenciji za upravljanje državnom imovinom.

POKRIVANJE GUBITKA

Članak 63.

Ako Društvo po periodičnim ili godišnjim obračunu posluje s gubitkom, Glavna skupština Društva može odlučiti da se gubitak pokriva i to prvenstveno iz sredstava rezervi, pribavljanjem kredita ili na drugi odgovarajući način. Gubitak se pokriva u rokovima propisanim zakonom.

POSLOVNA TAJNA

Članak 64.

Poslovnom tajnom smatraju se isprave, podaci i dokumentacija vezana za poslovanje Društva ili rad zaposlenih čije bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva.

Poslovnom tajnom smatraju se naročito isprave i podaci o komercijalnoj, financijskoj, tehničkoj i imovinskopravnoj dokumentaciji te o plaći svakog zaposlenog.

Poslovnom tajnom smatraju se također podaci i isprave koje ovlašteni organ Društva proglasi poslovnom tajnom i koje neki organ kao povjerljive priopći Društvu.

Članak 65.

Obveza čuvanja poslovne tajne odnosi se na sve dioničare bez obzira na broj i vrstu dionica kojima raspolažu, Upravu i članova Nadzornog odbora, sve zaposlene u Društvu, te na sve ostale osobe koje su na bilo koji način saznale podatke koji se smatraju tajnom.

U slučaju da osoba iz stavka 1.ovog članka prekrši obvezu čuvanja poslovne tajne, odgovara Društvu za štetu koja tako nastane.

PRIOPĆENJA DRUŠTVA, NAČIN I OBLIK OBJAVE

Članak 66.

Podatke i priopćenja koja se po zakonu mora javno objavljivati Društvo objavljuje na web-stranici Društva, Zagrebačkoj burzi, Hanfi, Hini, Narodnim novinama i oglasnim pločama Društva.

STATUSNE PROMJENE

Članak 67.

O spajanju i pripajanju Društva s drugim društvom odlučuje Glavna skupština Društva koja mora odobriti ugovor o pripajanju ili spajanju kojeg sklapa Uprava Društva.

Odluka kojom se daje odobrenje iz stavka 1. ovog članka donosi se glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala Društva zastupljenog u Glavnoj skupštini Društva pri donošenju odluke.

VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 68.

Trajanje Društva nije vremenski ograničeno.

Društvo može prestati iz razloga propisanih čl. 367 Zakona o trgovačkim društvima kao i u slučaju ako iz bilo kojeg razloga ostane bez ijednog člana.

Članak 69.

Društvo ne prestaje samim nastankom razloga za njegov prestanak već provođenjem postupka likvidacije Društva.

U svim slučajevima prestanka Društva provodi se postupak likvidacije, osim u slučaju, kada je nad Društvom otvoren stečajni postupak ili u slučaju statusnih promjena Društva.

Likvidaciju Društva provodi Uprava kao likvidator, ali se na temelju odluke Glavne skupštine, za likvidatora mogu imenovati i druge fizičke osobe kao i ovlaštene pravne osobe.

Društvo gubi svojstvo pravne osobe upisom brisanja u trgovački registar.

OPĆI I POSEBNI AKTI DRUŠTVA

Članak 70.

Opći akti Društva jesu Statut i pravilnici kojima se uređuje unutarnja organizacija od interesa za rad i poslovanje Društva, a napose knjigovodstvo i financijsko poslovanje, radni odnosi, stegovna i materijalna odgovornost zaposlenih, poslovna tajna i druga važna pitanja.

Svi pravilnici moraju biti u skladu sa Statutom, a stupaju na snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploči Društva, ako samim pravilnikom nije propisano što drugo.

Radni odnosi zaposlenih pobliže će se urediti posebnim aktom o radnim odnosima koje će donijeti Uprava Društva u okviru svoje nadležnosti.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 71.

U slučaju nejasnoća i nesuglasnosti oko tumačenja Statuta mjerodavno je tumačenje Glavne skupštine Društva.

Članak 72.

Izvornik Statuta je onaj tekst koji je usvojen na Skupštini i koji je potpisao predsjednik te parafirao svaku njegovu stranicu.

Izvornik Statuta čuva se uvezan u posebnu knjigu u sjedištu Društva.

Za čuvanje Statuta odgovorna je Uprava Društva koji je dužan omogućiti uvid u Statut ili osigurati prijepis odnosno presliku Statuta svakome dioničaru na njegov trošak.

Članak 73.

Nadzorni odbor izabran prema ovom Statutu mora se konstituirati u roku od 8 dana od dana izbora i izabrati Upravu Društva.

Do dana upisa dioničkog društva u sudski registar postojeće poduzeće Luka Ploče p.o. Ploče, je sa svim pravima, obvezama i odgovornostima u pravnom prometu prema trećim osobama sukladno odredbama Zakona i Statuta poduzeća.

Članak 74.

Ovaj Statut stupa na snagu danom njegova upisa u trgovački registar, osim odredaba o izboru i imenovanju Nadzornog odbora i Uprave koje stupaju na snagu danom njegova usvajanja.

Ovaj Statut objavljuje se i na oglasnoj ploči Društva.

Na dan stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut Društva od 21. lipnja 2012. godine.

Ostali opći akti Društva doneseni prije stupanja na snagu ovog Statuta primijenit će se u mjeri u kojoj nisu suprotni odredbama ovog Statuta, sve do donošenja novih akata.

Za potrebe tumačenja i provođenja takvih općih akata, smatrat će se da su stupanjem na pravnu snagu ovog Statuta ovlaštenja odnosno obveze koje su prema tim aktima bile povjerene Upravnom odboru ili Generalnom direktoru, stavljene u nadležnost Uprave Društva, ako iz podijele nadležnosti utvrđene zakonom ili ovim Statutom ne proizlazi nadležnost nekog drugog organa Društva.

Nadležni organi Društva uskladit će postojeće opće akte s odredbama ovog Statuta u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Članak 75.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da mijenja i dopunjuje odredbe ovog Statuta u mjeri u kojoj je to redakcijske prirode.

Članak 76.

Ovaj Statut prevest će se na engleski jezik.

U slučaju nejasnoća i nesuglasnosti oko tumačenja teksta Statuta mjerodavan je tekst statuta napisan na hrvatskom jeziku.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari koji su upisani u depozitoriju Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb i koji najkasnije šest dana prije održavanja Skupštine prijave namjeru sudjelovanja na Skupštini. Prijava namjere sudjelovanja može se vršiti do navedenog roka radnim danom od 12 do 14 sati u Pravnoj službi Društva ili na b.mateljak@luka-ploce.hr.

Prijava mora sadržavati ime i prezime ili tvrtku dioničara/opunomoćenika, OIB, prebivalište i adresu dioničara/opunomoćenika, broj računa kod SKDD dioničara/svakog od dioničara koje punomoćnik zastupa, ukupan broj dionica u vlasništvu dioničara/svih dioničara koje punomoćnik zastupa te izričitu izjavu da dioničar namjerava sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Ako dioničara na Glavnoj skupštini zastupa punomoćnik, Društvu se dostavlja valjana pisana punomoć koju je izdao dioničar. Punomoć se dostavlja preporučenom pošiljkom na adresu sjedišta Društva, Ploče, Trg kralja Tomislava 21, Pravna služba ili osobno u prostorijama Pravne službe Društva radnim danom od 12 do 14 sati, ili se preslik punomoći šalje elektroničkom poštom Društvu na adresu b.mateljak@luka-ploce.hr.

Izvornik se predaje na dan održavanja Skupštine.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Glavnoj skupštini mjerodavno je stanje upisa Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, na posljednji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

Mole se svi dioničari koji prijave svoje sudjelovanje na Skupštini, da na Skupštinu dođu jedan sat prije vremena utvrđenog za početak rada Skupštine, radi sastavljanja popisa dioničara.

Uvid u pisane materijale za ovu Skupštinu dioničari i njihovi opunomoćenici mogu dobiti od dana objave poziva pa do 7. 4. 2017. godine, radnim danom od 12 do 14 sati u Pravnoj službi Društva.

Ako na Glavnoj skupštini Društva ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbom članka 29. Statuta Društva (pročiš­ćeni tekst), nova Glavna skupština, s istim dnevnim redom održat će se 12. 6. 2017. u 10 sati na istom mjestu.

Ovaj poziv za Glavnu skupštinu i dokumentacija koja je na dnevnom redu Glavne skupštine i formular prijave – punomoći dostupni su na internetskoj stranici Luka Ploče d.d. na adresi: www.luka-ploce.hr.

LUKA PLOČE d.d.
Ploče