JAVNI NATJEČAJ - Ministarstvo poljoprivrede

NN 49/2017 (24.5.2017.), JAVNI NATJEČAJ - Ministarstvo poljoprivrede

Klasa: 324-01/17-01/256

Urbroj: 525-13/1282-17-1 od 2. V. 2017.    (168)

Na temelju članka 3. stavka 5. Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus) (Narodne novine br. 4/17 i 15/17), Ministarstvo poljoprivrede raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu Državne kvote za ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u 2017. godini

1. PREDMET NATJEČAJA

1.1. Predmet natječaja je dodjela Državne kvote za ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (u daljnjem tekstu: tuna) u 2017. godini dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u ukupnoj količini od 10 000 kilograma tijekom ribolovne sezone za rekreacijski ribolov tune, u skladu s točkom IV. Odluke o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele Državne kvote i Trajne individualne kvote u 2017. godini (Narodne novine broj 5/17).

1.2. Ukupna Državna kvota za ulov tune u rekreacijskom ribolovu raspodjeljuje se na 20 (dvadeset) jednakih dijelova u pojedinačnoj količini od 500 kilograma.

2. PRIHVATLJIVI PONUDITELJI

2.1.Prihvatljivi ponuditelji su sve pravne i fizičke osobe koje udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus) (Narodne novine br. 4/17 i 15/17) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) i natječajem.

2.2. Ako je odabrani ponuditelj ovlaštenik povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru izdane za plovilo kojim će obavljati rekreacijski ribolov, povlastica mora biti pohranjena u nadležnoj ispostavi Uprave ribarstva tijekom perioda naznačenog u obrascu za prijavu za natječaj iz priloga ovoga natječaja (u daljnjem tekstu: Obrazac).

2.3. Svaki ponuditelj može dostaviti najviše dvije ponude za dva dijela Državne kvote u količini od 500 kilograma.

2.4. Ako jedan ponuditelj dostavi više od dvije ponude prihvatljivima će se smatrati one ponude s većim iznosom.

3. KRITERIJI ZA RANGIRANJE PONUDA

3.1. Osnovni kriterij po kojemu će se donijeti rang-lista najboljih ponuditelja jest veći ponuđeni iznos, koji ne smije biti manji od 4 EUR/kg (četiri eura po kilogramu).

3.2. U slučaju da više ponuditelja ponudi isti iznos, prednost ima onaj koji ima registriranu djelatnost ribolovnog turizma.

3.3. Ako je više ponuditelja s istim ponuđenim iznosom i imaju registriranu djelatnost ribolovnog turizma, prednost ostvaruje ponuditelj koji je ranije podnio ponudu.

4. NAČIN PODNOŠENJA PONUDA

4.1. Ponude se podnose na obrascu s istaknutim iznosom ponude, uz koji je potrebno priložiti i sljedeće:

4.1.1. a) kopiju osobne iskaznice ponuditelja za fizičke osobe, ili

b) izvadak iz obrtnog registra za obrtnike, ili

c) izvadak iz sudskog registra za pravne osobe.

4.1.2. kopiju važeće plovidbene dozvole za plovilo ili plovila s kojima se namjerava obavljati ribolov.

4.2. Prijave se šalju na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10000 Zagreb, preporučenom poštom s povratnicom, u zatvorenoj kuverti s naznakom: »Za natječaj – dodjela dodatne Državne kvote za ulov plavoperajne tune u rekreacijskom ribolovu – ne otvarati«.

4.3. Rok za podnošenje ponuda je 15 kalendarskih dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

4.4. Nepotpune ponude kao i ponude podnesene izvan roka neće se razmatrati.

5. RANGIRANJE PONUDITELJA

5.1. Otvaranje ponuda i rangiranje najpovoljnijih ponuditelja provodi povjerenstvo koje imenuje ministar.

5.2. U slučaju da jedan ponuditelj odustane od ponude, odabrat će se sljedeće rangirani ponuditelj.

Obrazac za prijavu na natječaj

za dodjelu dijela Državne kvote za ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u 2017. godini.

________________________________

Ponuditelj (ime i prezime fizičke osobe ili naziv pravne osobe)

________________________________

Ime i prezime odgovorene osobe u pravnoj osobi

________________________________

OIB (fizičke osobe ili pravne osobe)

________________________________

Adresa

________________________________

Telefon za kontakt

________________________________

Iznos ponude po kilogramu kvote

(EUR/kg), (______________)

(EUR), (slovima)

što iznosi ukupno ______________ eura za 500 kg kvote.

________________________________

Naziv ili registarska oznaka plovila

Period obavljanja rekreacijskog ribolova (molimo zaokružiti ili nadopuniti):

a) tijekom cijele ribolovne sezone (od 16. lipnja 2017. godine do 14. listopada 2017. godine)

b) u razdoblju od ____ _______ 2017. godine

(dan) (mjesec)

do ____ _______ 2017. godine

(dan) (mjesec)

Svojim potpisom jamčim da sam upoznat s obvezama koje proizlaze iz Zakona o morskom ribarstvu (Narodne novine br. 81/13, 14/14 i 152/14) i Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), (Narodne novine br. 4/17 i 15/17), te da prihvaćam uvjete propisane člankom 12. tog Pravilnika.

U _______________, ____/_____ 2017.

Potpis

Ministarstvo poljoprivrede