NATJEČAJ - Općina Lovran

NN 57/2017 (14.6.2017.), NATJEČAJ - Općina Lovran

Klasa: 112-03/17-01/1

Urbroj: 2156/02-04-01-17-2 od 8. VI. 2017.    (2769)

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11) te članaka 9. i 10. Pravilnika o unutarnjem redu (Službene novine Općine Lovran broj 7/17), pročelnica Upravnog odjela za samoupravu i upravu Općine Lovran raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u službu u Općinu Lovran, Odsjek za proračun i financije, na radno mjesto:

– samostalni upravni referent za financije i gospodarstvo (1 izvršitelj, m/ž), na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo,

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete za prijam u službu:

– magistar struke ili stručni specijalist građevinske ili tehničke struke,

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit,

– poznavanje rada na računalu,

– položen vozački ispit,

s tim da uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je prema prijašnjim propisima stekla visoku stručnu spremu tražene struke.

Za prijam u službu osobe stranog državljanina ili osobe bez državljanstva, osim ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave, nadležnog za službeničke odnose.

Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima definirano je člankom 13. ZSN-a i za ovo radno mjesto iznosi jednu godinu.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu pod uvjetom da ispit položi u roku od jedne godine od prijma.

Osposobljenost za rad s informatičkim programima uredskog poslovanja dokazuje se odgovarajućom javnom ispravom odnosno stručnom provjerom. Pod stručnom provjerom smatra se i raniji rad podnositelja prijave na radnom mjestu za koje je bio potreban navedeni uvjet.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a ako podnositelj ne posjeduje nijednu od tih isprava, može priložiti preslik domovnice),

– preslik diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određenih ovim natječajem,

– izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati),

– preslik uvjerenja da podnositelj nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starijeg od tri mjeseca,

– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslik rješenja o rasporedu, ugovora o radu ili potvrda poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme za te poslove i vremensko razdoblje u kojim ih je obavljao u ukupnom trajanju od najmanje jedne godine i sl.), a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– preslik potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– preslik dokaza o položenome državnom stručnom ispitu, ako ga je podnositelj položio,

– preslik dokaza o položenome vozačkom ispitu za vozila B-kategorije.

Prije pristupanja pisanoj provjeri znanja kandidat mora dati na uvid originalnu dokumentaciju koju je dostavio u presliku. Bez uvida u originalnu dokumentaciju na koju se kandidat poziva u svojoj prijavi nije moguće pristupiti provjeri znanja.

Uredna prijava je ona prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju, a dopunu prijave moguće je izvršiti zaključno do dana isteka natječajnog roka pa je, za ocjenu ispunjavaju li podnositelji prijave uvjete naznačene u natječaju, mjerodavan posljednji dan roka za podnošenje prijava na natječaj.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat, koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti:

– sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, sukladno posebnom zakonu na koji se poziva (primjerice: preslik potvrde nadležnog ministarstva kojom se dokazuje status hrvatskog branitelja ili dragovoljca iz Domovinskog rata, presliku dokaza o nezaposlenosti, preslik dokaza o invaliditetu i druga dokazna sredstva propisana posebnim zakonom), a

– kada pravo prednosti ovisi o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (primjerice: da radni odnos nije prestao krivnjom radnika ili sporazumnim raskidom), potrebno je dostaviti preslik dokaza o načinu prestanka prethodnog radnog odnosa.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu, ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

Natječajni postupak obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Kandidat koji ne priloži odgovarajući dokaz o poznavanju informatičkih programa uredskog poslovanja bit će zadržan nakon pismenog dijela provjere znanja zbog provjere tih sposobnosti.

Na web-stranici Općine Lovran (www.opcinalovran.hr) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije u natječajnom postupku. Na navedenoj web--stranici, te na oglasnoj ploči Općine Lovran, bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj podnose se poštom na adresu: Općina Lovran, Povjerenstvo za provedbu natječaja (samostalni upravni referent za financije i gospodarstvo), Šetalište maršala Tita 41/I, 51415 Lovran, u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Prijave se mogu dostaviti i osobno u pisarnicu Općine Lovran, Šetalište maršala Tita 41/I, 51415 Lovran.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni, poštom će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Općina Lovran