JAVNI NATJEČAJ - Hrvatski državni arhiv Zagreb

NN 64/2017 (5.7.2017.), JAVNI NATJEČAJ - Hrvatski državni arhiv Zagreb

Klasa: 112-03/17-01/05

Urbroj: 565-02/00-17-1 od 29. VI. 2017.    (3082)

Na temelju članka 40. Statuta Hrvatskoga državnoga arhiva i članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj 24/17), Hrvatski državni arhiv objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta:

1. viši/a upravni/a savjetnik/ica za pravne poslove, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni/roditeljski dopust) s punim radnim vremenom.

Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih znanosti (pravo) odnosno visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13),

– četiri godine radnog iskustva u struci na odgovarajućim poslovima,

– poznavanje jednog stranog jezika,

– temeljna informatička osposobljenost i vještine,

– probni rad 6 mjeseci.

2. arhivist/ica, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni/roditeljski dopust) s punim radnim vremenom.

Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15),

– položen stručni ispit za zvanje arhivist,

– poznavanje jednoga stranog jezika,

– temeljna informatička osposobljenost i vještine,

– probni rad od 6 mjeseci.

Kandidatima prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju sve formalne uvjete iz javnog natječaja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u izvorniku ili presliku, kojima kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

– životopis,

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma),

– osobna iskaznica ili uvjerenje o državljanstvu,

– dokaz o radnom iskustvu (ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima ili druga odgovarajuća potvrda ili ugovor, iz kojih je vidljivo na kojim poslovima i u kojem razdoblju je kandidat radio),

– elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije,

– dokaz o poznavanju jednoga stranog jezika, i to svjedodžbu srednje škole ili indeks fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen strani jezik ili potvrda škole stranih jezika.

– uvjerenje o položenome stručnom ispitu (za radno mjesto pod brojem 2.).

Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe obaju spolova.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, pristupit će obveznom pisanom testiranju.

O načinu, pravnim i drugim izvorima iz kojih će se testiranje provesti, kao i o vremenu testiranja i intervjua, kandidati će biti obaviješteni putem službene stranice Hrvatskog državnog arhiva www.arhiv.hr.

Za kandidata koji se ne odazove na neku od faza testiranja i provjere, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u tom smislu više neće smatrati kandidatom.

U prijavi za natječaj kandidati su dužni navesti točan naziv radnog mjesta za koje se prijava podnosi.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispu­njavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Hrvatski državni arhiv, Marulićev trg 21, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za javni natječaj za radno mjesto ____ (navesti naziv radnog mjesta)«.

Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati. O rezultatima odabira kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Hrvatski državni arhiv
Zagreb