JAVNI NATJEČAJ - Javna ustanova »Park prirode Telašćica«

NN 67/2017 (12.7.2017.), JAVNI NATJEČAJ - Javna ustanova »Park prirode Telašćica«

Klasa: 023-01/17-02/05

Urbroj: 2198-1-93-08/01-17-5 od 7. VII. 2017.    (3216)

Na temelju članka 134., stavka 1., podstavak 7. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, 80/13), članaka 47. i 48. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), a u svezi s člankom 28. stavka 2. Statuta Javne ustanove »Park prirode Telašćica«, klasa: 012-03/14-01/01, urbroj: 2198-1-93-07/01-14-1 od 23. rujna 2014. godine, Izmjene i dopune Statuta, klasa: 012-03/14-01/01, urbroj: 2198-1-93-07/01-15-3, od 27. veljače 2015. godine i Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove »Park prirode Telašćica« (klasa: 023-01/17-02/05, urbroj: 2198-1-93-08/01-17-4), Javna ustanova »Park prirode Telašćica« raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto stručnog voditelja /ice Javne ustanove »Park prirode Telašćica« – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 4 godine.

Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih i tehničkih područja,

– najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima struke,

– poznavanje najmanje jednog svjetskog stranog jezika,

– poznavanje rada na osobnom računalu,

– poznavanje rada u GIS programskom paketu,

– poznavanje rada s bazama podataka.

Uz prijavu treba priložiti:

– životopis,

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome ili drugi vjerodostojan dokaz),

– preslik domovnice,

– dokaz o radnom iskustvu: preslik radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a,

– izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci),

– program rada za mandatno razdoblje od 4 godine.

Stručnog voditelja imenuje i razrješava Upravno vijeće. Mandat stručnog voditelja traje četiri godine i ista osoba može biti ponovno izabrana.

Sukladno članku 13. Zakona ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08., 125/11., 20/12., 138/12.), na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola, pod ravnopravnim uvjetima.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, OIB, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona, te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Izabranog kandidata pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja odluke o odabiru, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Javna ustanova »Telašćica«, Sali IV 2, 23281 Sali, s naznakom: » Za natječaj – stručni voditelj/ica «.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osoba koja ne podnese pravovremenu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Za kandidate koji se prijavljuju na natječaj za oglašeno radno mjesto i ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i/ili razgovorom. Ako kandidat ne pristupi testiranju i/ili razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. O vremenu i mjestu održavanja testiranja, kao i intervjua, kandidati će biti pismeno obavješteni, a isto će biti objavljeno na web-stranici Ustanove.

O imenovanju, odnosno izboru, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Javna ustanova »Park prirode
Telašćica«