NATJEČAJ - Općina Strahoninec

NN 70/2017 (19.7.2017.), NATJEČAJ - Općina Strahoninec

Klasa: 112-03-01/17-2

Urbroj: 2109/23-03-17-1 od 10. VII. 2017.    (3221)

Na temelju članka 5. stavka 3., članka 17. i članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11), načelnik Općine Strahoninec raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Strahoninec na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme – 4 sata dnevno.

Osoba koja se prijavljuje na javni natječaj mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11) te posebne uvjete:

– magistar struke ili stručni specijalist ili pravne ili ekonomske struke

– položen državni stručni ispit

– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža na odgovarajućim poslovima

– poznavanje rada na računalu

– vozačka dozvola B-kategorije.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome ili svjedodžbe)

– dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice, domovnice)

– dokaz o položenom državnom stručnom ispitu

– dokaz o radnom stažu

– dokaz o radnom iskustvu – potvrda poslodavca o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima od najmanje 1 godine

– uvjerenje o nekažnjavanju, izvornik, ne stariji od 6 mjeseci

– vlastoručno potpisanu izjavnu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (NN br. 68/08 i 61/11).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Sukladno članku 24. stavku 2. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 71/10 i 125/14), iznimno na radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela može biti imenovan/a sveučilišni prvostupnik/ca struke, odnosno stručni prvostupnik struke koji ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje.

Natjecati se mogu i kandidati bez položenog državnog stručnog ispita uz obvezu da ga polože u roku od 1 (jedne) godine od dana prijma u službu.

Radni odnos se zasniva na neodređeno, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti oba spola.

U službu ne može biti primljeni kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpunu i nepravovremenu prijavu i osobe koje ne zadovoljavaju formalne uvjete ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navede u javnom natječaju.

Kandidati koji ne zadovoljavaju formalne uvjete iz natječaja i čija je prijava nepotpuna o tome će biti obaviještena pisanim putem.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti i intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na web-stranici Općine Strahoninec (www.strahoninec.hr) naveden je opis poslova, te podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojih područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrditi će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će biti obaviješteni o danu, vremenu i mjestu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj se podnose u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Općina Strahoninec, Dravska 1, Strahoninec, 40000 Čakovec s naznakom »ne otvaraj – javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Strahoninec«.

Općina Strahoninec