JAVNI NATJEČAJ - Ministarstvo državne imovine (za HEP d.d.)

NN 67/2017 (12.7.2017.), JAVNI NATJEČAJ - Ministarstvo državne imovine (za HEP d.d.)

Klasa: 943-06/17-05/168

Urbroj: 536-01/11-17-03    (3226)

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednike i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (Narodne novine, br. 19/17), Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za odabir kandidata za:

– predsjednika Uprave trgovačkog društva HEP d.d iz Zagreba – jedan izvršitelj na četiri godine; i

– člana Uprave trgovačkog društva HEP d.d. iz Zagreba – pet izvršitelja na četiri godine.

Kandidati za predsjednika i članove Uprave trgovačkog društva HEP d.d. iz Zagreba, osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima (Narodne novine, br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– završen najmanje diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij tehničke, ekonomske ili pravne struke;

– najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju stupanj obrazovanja iz točke 1. uvjeta ovog javnog natječaja, od kojih je najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim položajima;

– radno iskustvo u organiziranju rada i vođenju poslova;

– nepostojanje sukoba interesa sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine, br. 26/11, 12/12, 124/12, 48/13. i 57/15), te Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele (Narodne novine, br. 112/10.);

– znanje najmanje jednog svjetskog jezika;

– nepostojanje okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima:

– da kandidat nije kažnjen za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovniku ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske i to od pet godina od pravomoćnosti presude kojom je osuđen, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne,

– da kandidatu nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva dok traje ta zabrana;

– nepostojanje pravomoćnog rješenja nadležnog suda o provođenju istrage, nepostojanje potvrđene optužnice, presude o izdavanju kaznenog naloga, te nepostojanje nepravomoćne presude;

– nepostojanje kazne za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanje vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakonika Republike hrvatske i to pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđena, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne ili

– nepostojanje mjere sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja HEP-a d.d. dok traje ta zabrana u skladu s člankom 23. Statuta HEP-a.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj, u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-adresa) kandidati za predsjednika ili člana Uprave trgovačkog društva HEP d.d. iz Zagreba dužni su priložiti:

– životopis u kojem će se u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz javnog natječaja;

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s točkom 1. uvjeta ovog natječaja – izvornik ili preslik diplome, a kandidat koji je odgovarajući stupanj obrazovanja stekao izvan Republike Hrvatske, dužan je dostaviti izvornik diplome zajedno s prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni jezik i potvrdu o priznatoj visokoškolskoj kvalifikaciji od nadležnog tijela ili agencije Republike Hrvatske;

– potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidno da kandidat ima deset godina radnog iskustva na poslovima u odgovarajućem stupnju stručne spreme;

– kandidat koji je radno iskustvo stekao izvan Republike Hrvatske dužan je dostaviti potvrdu, zajedno s prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni strani jezik, iz koje je razvidno da ima najmanje deset godina radnog iskustva u odgovarajućoj stručnoj spremi;

– uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga, te da nije donesena nepravomoćna presuda, ne starije od 15 dana od dana podnošenja prijave;

– izjavu kandidata iz članka 5. točke 6. Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednike i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, ovjerenu kod javnog bilježnika, koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave na natječaj;

– kandidat koji nije državljanin Republike Hrvatske dužan je dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika;

– potvrdu sveučilišne ustanove ili ovlaštene škole ili centra za strane jezike o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika;

– potvrdu Porezne uprave iz koje je razvidno da kandidat nema nepodmirenih poreznih dugovanja prema Republici Hrvatskoj koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave na natječaj; i

– potvrdu Porezne uprave iz koje je razvidno da trgovačko društvo u kojem je kandidat imatelj dionica ili vlasnik poslovnog udjela od najmanje 25% temeljnog kapitala nema nepodmirenih poreznih dugovanja prema Republici Hrvatskoj koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave na natječaj;

– izjavu kandidata o nepostojanju kazne za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanje vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske, i to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđena, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne ili nepostojanje mjere sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja HEP-a d.d. dok traje ta zabrana, u skladu s člankom 23. Statuta HEP-a, ovjerenu kod javnog bilježnika, koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave na natječaj.

Predsjednik i članovi Uprave trgovačkog društva HEP d.d. iz Zagreba imenuju se na mandat od četiri godine.

Objava javnog natječaja za odabir kandidata za predsjednika i članove Uprave trgovačkog društva HEP d.d. iz Zagreba objavit će se u službenom listu Narodnim novinama, a obavijest o javnom natječaju objavit će se u Jutarnjem listu.

Javni natječaj objavit će se i na službenim internetskim stranicama Ministarstva državne imovine, te na stranicama trgovačkog društva HEP d.d. iz Zagreba.

Prijave na natječaj podnose se u roku 15 dana od objave natječaja u službenom listu Narodnim novinama, osobno ili poštom preporučeno na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb, s naznakom: »Prijava na natječaj – za predsjednika/člana Uprave trgovačkog društva HEP d.d. iz Zagreba – ne otvaraj«.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju.

Ogledni primjerak Izjave kandidata o nepostojanju okolnosti iz točke 4. i 6. uvjeta javnog natječaja, koja se ovjerena prilaže uz prijavu, objavljena je na internetskim stranicama Ministarstva državne imovine, https://imovina.gov.hr/.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune biti će pozvani na razgovor u Ministarstvo državne imovine, o čemu će biti pravovremeno obaviješteni. Kroz razgovore s kandidatima utvrdit će se i ocijeniti njihovo radno iskustvo, radno iskustvo u organiziranju i vođenju poslova, poznavanje korporativnog upravljanja, te poznavanje financija i računovodstva.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj, te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom.

Kandidat koji pristupi razgovoru dužan je predočiti izvornike svih dokumenata za koje se u ovom natječaju nije tražila preslika ovjerena kod javnog bilježnika.

Po završetku javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni o rezultatima.

(Riječi i pojmovi, korišteni u javnom natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.)

Ministarstvo državne imovine

(za HEP d.d.)