NATJEČAJ - Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Zagreb

NN 74/2017 (28.7.2017.), NATJEČAJ - Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Zagreb

    (3539)

Na temelju članka 27. Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode, ravnatelj Agencije raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto:

– stručni/a suradnik/ica za ocjenu nekliničke i kliničke dokumentacije lijeka u Odsjeku za ocjenu sigurnosti i djelotvornosti lijekova u Odjelu za odobravanje lijekova – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 1 godine, probni rad 90 dana.

Uvjeti radnog mjesta:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva, prirodnih ili biotehničkih znanosti,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– preslik diplome najviše završene škole,

– preslik uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci,

– preslik identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica),

– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će ih se posebno obavijestiti.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web-stranici Agencije za lijeko­ve i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb, s naznakom: »Za natječaj za radno mjesto stručni/a suradnik/ica za ocjenu nekliničke i kliničke dokumentacije lijeka«.

Agencija za lijekove i
medicinske proizvode, Zagreb