JAVNI NATJEČAJ - Hrvatski državni arhiv

NN 82/2017 (23.8.2017.), JAVNI NATJEČAJ - Hrvatski državni arhiv

Klasa: 112-02/17-01/13

Urbroj: 565-02/1-17-1 od 16. VIII. 2017.    (3822)

Na temelju članka 40. Statuta Hrvatskoga državnoga arhiva, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 24/17), Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (Narodne novine broj 70/16, 50/17) te suglasnosti Ministarstva kulture Republike Hrvatske od 13. srpnja 2017. godine (klasa: 112-01/17-01/0531, urbroj: 532-06-02-02/2-17-02), 14. srpnja 2017. godine (klasa: 112-01/17-01/0488, urbroj: 532-06-02-02/2-17-02) i 2. kolovoza 2017. godine (klasa: 112-01/17-01/0488, urbroj: 532-06-02-02/2-17-04), Hrvatski državni arhiv objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta:

1. arhivist/ica, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena za rodiljni/roditeljski dopust).

Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odnosno visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15),

– položen stručni ispit za zvanje arhivist,

– poznavanje jednoga stranog jezika,

– temeljna informatička osposobljenost i vještine,

– probni rad od 6 mjeseci.

2. viši/a stručni/a savjetnik/ica za informatiku II, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih (elektrotehnika, računarstvo), prirodnih (matematika, fizika), društvenih (informacijske znanosti) ili humanističkih znanosti odnosno visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13, 101/14, 60/15),

– četiri godine radnog iskustva u struci na odgovarajućim poslovima,

– dobro poznavanje informacijske i komunikacijske tehnologije i informacijskih sustava u arhivima,

– aktivno znanje jednoga stranog jezika,

– posjedovanje organizacijskih sposobnosti,

– probni rad od 6 mjeseci.

3. konzervator/ica – restaurator/ica, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih, humanističkih, prirodnih (kemija, biokemija, biologija), tehničkih znanosti (kemijsko inženjerstvo, tekstilna tehnologija) ili umjetničkog područja (likovne umjetnosti) odnosno visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13, 101/14 i 60/15),

– položen stručni ispit za zvanje konzervatora-restauratora ili arhivista – specijalnost konzervatora,

– osnovna informatička osposobljenost,

– poznavanje jednoga stranog jezika,

– probni rad 6 mjeseci.

4. diplomirani/a knjižničar/ka u Metropolitanskoj knjižnici, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Uvjeti:

– završen diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13 139/13, 101/14 i 60/15), ili

– završen drugi preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15), uz stjecanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na diplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti,

– položen stručni ispit za zvanje diplomiranog knjižničara,

– poznavanje jednog stranog jezika,

– osposobljenost za korištenje bibliotečnih računalnih programa,

– jedna godina radnog iskustva u struci na odgovarajućim poslovima,

– probni rad od 6 mjeseci.

5. stručni/a referent/ica za uredske poslove u Uredu ravnatelja, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Uvjeti:

– srednje stručno obrazovanje općeg ili društvenog smjera,

– jedna godina radnog iskustva u struci na odgovarajućim poslovima,

– osposobljenost za rad na računalu,

– poznavanje daktilografije,

– poznavanje jednoga stranog jezika,

– probni rad 2 mjeseca.

6. spremač/ica, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Uvjeti:

– niže stručno obrazovanje

– probni rad 1 mjesec.

Kandidatima prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju sve formalne uvjete iz javnog natječaja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u izvorniku ili preslici, kojima kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

– životopis,

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma),

– osobna iskaznica ili uvjerenje o državljanstvu,

– dokaz o radnom iskustvu (ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima ili druga odgovarajuća potvrda ili ugovor, iz kojih je vidljivo na kojim poslovima i u kojem razdoblju je kandidat radio),

– elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije,

– dokaz o znanju/poznavanju jednoga stranog jezika, i to svjedodžbu srednje škole ili indeks fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen strani jezik ili potvrda škole stranih jezika (za radna mjesta 1. do 5.),

– uvjerenje o položenome stručnom ispitu (za radna mjesta pod brojem 1., 3. i 4.),

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe obaju spolova.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, pristupit će obveznom pisanom testiranju.

O načinu, pravnim i drugim izvorima iz kojih će se testiranje provesti, kao i o vremenu testiranja i intervjua, kandidati će biti obaviješteni putem službene stranice Hrvatskog državnog arhiva www.arhiv.hr.

Za kandidata koji se ne odazove na neku od faza testiranja i provjere, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u tom smislu više neće smatrati kandidatom.

U prijavi za natječaj kandidati su dužni navesti točan naziv radnog mjesta za koje se prijava podnosi.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispu­nja­vanju uvjeta podnose se u roku od 15 da­na od objave u Narodnim novinama, na adresu: Hrvatski državni arhiv, Marulićev trg 21, 10000 Zagreb, s naznakom »Za javni natječaj za radno mjesto ______ (obvezno navesti naziv radnog mjesta)«.

Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati. O rezultatima odabira kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Hrvatski državni arhiv