JAVNI NATJEČAJ - Javna ustanova »Park prirode Telašćica«, Sali

NN 84/2017 (25.8.2017.), JAVNI NATJEČAJ - Javna ustanova »Park prirode Telašćica«, Sali

Klasa: 112-03/17-01/05

Urbroj: 2198-1-93-01/01-17-10 od 14. VIII. 2017.    (3860)

Na temelju članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 24/17) i članka 21. Statuta Javne ustanove »Park prirode Telašćica« (klasa: 012-03/14-01/01, urbroj: 2198-1-93-07/01-14-1) od 7. studenoga 2014. godine, ravnateljica Javne ustanove »Park prirode Telašćica« raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto rukovoditelj odsjeka – koordinator za provedbu projekata – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme.

Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni ili stručni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno specijalistički diplomski stručni studij odgovarajućeg usmjerenja,

– 4 godina radnog iskustva na poslovima struke,

– aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,

– poznavanje rada na osobnom računalu (MS office, internet, e-pošta),

– poznavanje rada s bazama podataka,

– poznavanje rada u aplikativnim rješenjima za project management (prednost, nije uvjet)

– certifikat za voditelja pripreme i provedbe EU projekata (prednost, nije uvjet)

Uz prijavu treba priložiti:

– životopis,

– preslik domovnice ili osobne iskaznice,

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome ili drugi vjerodostojan dokaz),

– preslik radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a,

– izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne stariji od 3 mjeseca).

Sukladno članku 13. Zakona ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08., 125/11., 20/12., 138/12.), na javni natječaj mogu se javiti osobe obaju spolova, pod ravnopravnim uvjetima.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, OIB, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona te adresu elektroničke pošte).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te priložiti preslik rješenja ili potvrde o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen.

Izabranog kandidata pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja odluke o odabiru, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Javna ustanova »Park prirode Telaš­ćica«, Sali X 1, 23281 Sali, s naznakom: »Za natječaj: rukovoditelj odsjeka – koordinator provedbe projekata«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osoba koja ne podnese pravovremenu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Za kandidate koji se prijavljuju na natječaj za oglašeno radno mjesto i ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i/ili razgovorom. Ako kandidat ne pristupi testiranju i/ili razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. O vremenu i mjestu održavanja testiranja, kao i intervjua, kandidati će biti pismeno obaviješteni, a isto će biti objavljeno na internetskoj stranici Ustanove (pp-telascica.hr).

O imenovanju, odnosno izboru, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Javna ustanova »Park
prirode Telašćica«, Sali