JAVNI NATJEČAJ - Općina Vrbnik

NN 86/2017 (30.8.2017.), JAVNI NATJEČAJ - Općina Vrbnik

Klasa: 112-01/17-01/07

Urbroj: 2142-07-01-17-2 od 23. VIII. 2017.    (3900)

Na temelju članaka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08. i 61/11.), pročelnica Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Vrbnik raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel:

– viši stručni suradnik za izradu i provedbu EU projekata i projekata ministarstava – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

– magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni stručni ispit

– poznavanje jednoga stranog jezika s područja Europske unije

– poznavanje rada na računalu.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. istog zakona.

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Na javni natječaj (u daljnjem tekstu: natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti osobe obaju spolova, a izrazi koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Sukladno članku 14. stavku 3. alinejama 1. i 4. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (Narodne novine broj 107/07. i 118/12.), objavljene stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku stručnu spremu (VSS) na temelju ranijih propisa.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u skladu sa zakonom.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo te dokaz da je nezaposlen.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem te intervjuom. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web-stranici Općine Vrbnik www.opcina-vrbnik.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na istoj web-stranici i na oglasnim pločama Općine Vrbnik, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

– životopis,

– dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica),

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma),

– uvjerenje o položenome državnom stručnom ispitu

– dokaz o poznavanju stranog jezika (svjedodžba, potvrda, izjava i slično)

– potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

– ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo da je ostvareno radno iskustvo na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke (VSS) u trajanju od najmanje 1 godine,

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (članak 15. Zakona) ne starije od 6 mjeseci,

– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

– dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i slično).

Izabrani kandidat dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili presliku koji ne treba biti ovjeren, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik. Umjesto preslike osobne iskaznice kandidat može priložiti i presliku domovnice.

U prijavi na javni natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: »Za natječaj – viši stručni suradnik za izradu i provedbu EU projekata i projekata ministarstava«, na adresu: Općina Vrbnik, Trg škujica 7, 51516 Vrbnik.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Vrbnik