JAVNI NATJEČAJ - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

NN 89/2017 (6.9.2017.), JAVNI NATJEČAJ - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Klasa: 320-01/17-07-05-07/0020

Urbroj: 343-0901/06-17-001 od 1. IX. 2017.    (277)

Na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (Narodne novine br. 37/15, 49/15, 40/17) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja u 2018. godini

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. (u daljnjem tekstu: Nacionalni program) sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (Narodne novine br. 37/15, 49/15, 40/17) (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Javna potpora u mjeri Promidžba na tržištima trećih zemalja (u daljnjem tekstu: Promidžba) su sredstva potpore koja se osiguravaju i isplaćuju iz proračuna Europske unije i iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici sredstava za mjeru Promidžba u okviru provedbe Nacionalnog programa, su:

– proizvođači vina (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar

– javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika državnog proračuna

– udruge proizvođača vina, zadružni savezi (čije su članice barem tri zadruge koje se bave proizvodnjom vina).

Podnositelj prijave na natječaj mora udovoljavati kriterijima prihvatljivosti propisanim u članku 5. Pravilnika.

Radi provjere ispunjavanja uvjeta prihvatljivosti podnositelja prijave Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) će podatke iz prijave provjeriti i utvrditi: uvidom u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i Vinogradarski registar, uvidom u Sudski/Obrtni registar odnosno provjerom osobnog identifikacijskog broja (OIB) podnositelja prijave.

Svi podaci podnositelja prijave koji se vode u Vinogradarskom registru i Upisniku poljoprivrednih gospodarstava moraju biti točni i ažurirani.

III. INTENZITET POTPORE I IZNOSI

Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu je EUR 200.000 (u kunskoj protuvrijednosti sukladno Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) br. 907/2014).

• Razina potpore:

Do 80% od ukupno prihvatljivih troškova, unutar čega se udio od 50% od ukupno prihvatljivih troškova odnosi na sredstva EU, a udio od 30% od ukupno prihvatljivih troškova na sredstva državne potpore proračuna Republike Hrvatske.

Pojedini projekt mora se odnositi isključivo na jednu zemlju s tržišta trećih zemalja određenih u članku 3. Pravilnika.

Potpora za mjeru Promidžba odobrava se za razdoblje od najviše tri godine. Pojedini projekt može se produžiti jednom za najviše dvije godine ili dvaput za najviše jednu godinu. Sveukupno pojedini projekt može trajati najviše pet godina.

• Prihvatljive aktivnosti i troškovi za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja

Detaljan popis prihvatljivih aktivnosti i troškova za mjeru Promidžba sukladan je Pravilniku i naveden je u opisu prihvatljivih aktivnosti i pripadajućih prihvatljivih troškova s definiranim načinom obrazlaganja troškova za mjeru Promidžba koja je Prilog I ovog natječaja.

• Neprihvatljive aktivnosti za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja

Neprihvatljive aktivnosti za mjeru Promidžba određene su člankom 9. Pravilnika.

IV. OBVEZNA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

Za prijavu u mjeri Promidžba uz Prijavni obrazac (L6_PO_O3) i popunjeni Plan aktivnosti (L6_PO_O4) koji su dostupni na internetskim stranicama Agencije za plaćanja i Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) potrebno je dostaviti:

– preslik potpisnog kartona deponiranog u FINA-i ili poslovnoj banci,

– izvornik Potvrde o solventnosti (SOL-2) koji ne smije biti stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave kojim se dokazuje da račun podnositelja nije bio u blokadi više od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci ili više od 20 dana u neprekidnoj blokadi,

– za obveznike poreza na dohodak: Obrazac prijave poreza na dohodak za prethodnu financijsku godinu ovjeren od strane porezne uprave s pripadajućom Rekapitulacijom primitaka i izdataka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne financijske godine i Popisom dugotrajne financijske imovine na dan 31. prosinca prethodne godine (ovjereno i potpisano od strane podnositelja) kojim se dokazuje da je vrijednost projekta u skladu s godišnjim prometom,

– za obveznike poreza na dobit: Godišnje financijsko izvješće ovjereno pečatom i potpisom od strane FINA-e (obrazac GFI) za godinu koja prethodi godini podnošenja prijave kojim se dokazuje da je vrijednost projekta u skladu s godišnjim prometom,

– izvornik potvrde nadležne porezne uprave da podnositelj je/nije u sustavu PDV-a, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave,

– izvornik potvrde nadležne porezne uprave da podnositelj nema nepodmirenih obveza prema Republici Hrvatskoj, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave,

– izvornik potvrde da podnositelj nema nepodmirenih obveza prema proračunu jedinica lokalne samouprave (općina, grad), ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave,

– izvornik potvrde da jedinica lokalne samouprave (općina, grad) nije financirala projekt podnositelja prijave, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave,

– izvornik potvrde da jedinica područne samouprave (županija) nije financirala projekt podnositelja prijave, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave,

– izvornik Uvjerenja nadležnog Općinskog suda da se protiv odgovorne osobe ne vodi kazneni postupak, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave,

– preslik izvatka iz Sudskog registra/za pravne osobe,

– preslik izvatka iz Obrtnog registra/za obrt,

– preslik osobne iskaznice nositelja OPG-a/vlasnika obrta/odgovorne osobe tvrtke,

– izvornik dokaza o članstvu ovjeren potpisom i pečatom od strane udruge/zadružnog saveza ili javnog tijela/samo za udruge proizvođača vina, zadružne saveze i javna tijela,

– presliku ponuda (vidjeti Prilog I). Agencija za plaćanja ima u svakom trenutku pravo zatražiti od podnositelja prijave izvornike ponuda,

– detaljan opis provedbe projekta u kojem je opisana dinamika provedbe svih aktivnosti kroz godine provedbe projekta te način na koji je projekt osmišljen,

– obrazloženje Plana aktivnosti u kojem je opisan način rasporeda financijskih sredstava ovisno o dinamici provedbe projekta te specifikacija planiranih troškova s jasnim izračunom iznosa iz Plana aktivnosti ukoliko se isti razlikuju od iznosa s izabranih ponuda,

– obrazloženja i specifikacije sukladno točki V. natječaja.

V. OBRAZLOŽENJE PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA IZ PLANA AKTIVNOSTI

Prihvatljivi troškovi iz Plana aktivnosti obrazlažu se ponudama kako je specificirano u Prilogu I.

Ponude moraju zadovoljiti sljedeće kriterije:

– moraju biti važeće na dan podnošenja prijave te moraju biti potpisane i ovjerene od ponuditelja/dobavljača,

– iznosi (cijene) na prikupljenim ponudama moraju biti izraženi isključivo u eurima (EUR) ili u kunama (HRK) sukladno članku 15. stavku 4. Pravilnika,

– moraju biti realne i moraju odražavati tržišne cijene,

– ne smiju se prikupljati od ponuditelja/dobavljača koji su povezane osobe te koji su povezani s podnositeljem prijave sukladno članku 15. stavku 10. Pravilnika,

– ne smiju se prikupljati od ponuditelja/dobavljača koji su ujedno i konzultantska tvrtka ili fizička osoba koja je u svojstvu konzultanta pripremala Prijavu, Plan aktivnosti i ostalu projektnu dokumentaciju; konzultantska tvrtka ili fizička osoba koja u svojstvu konzultanta priprema Prijavu također ne smije biti u vlasničkom odnosu s jednim od ponuditelja sukladno članku 15. stavku 13. Pravilnika,

– cijena roba i usluga na ponudi mora biti jasno naznačena sa i bez PDV-a,

– ponude moraju biti međusobno usporedive (iznosi, stavke i specifikacije na ponudama moraju biti usporedive),

– iznosi s izabranih ponuda moraju biti jasno povezani s iznosima u Planu aktivnosti (iznos s ponude mora biti jednak iznosu u Planu aktivnosti), ako je iznos različit odnosno dobiven množenjem jediničnih cijena iz ponude s planiranim količinama, uz ponude se mora priložiti specifikacija planiranih troškova s jasnim izračunom iznosa u Planu aktivnosti kako je i navedeno u točki IV. natječaja,

– obrasce je potrebno popuniti i u elektroničkom obliku (pogodnim za daljnju obradu podataka – ne skenirani dokumenti), a ponude i cjenike skenirati i dostaviti na CD-u.

Podnositelj je dužan izabrati isključivo jednu ponudu po pojedinom trošku koji pravda.

Podnositelj prijave je dužan izabrati cjenovno najjeftiniju ponudu sukladno članku 15. stavku 7. Pravilnika, ako nije odabrana najjeftinija ponuda dužan je Agenciji za plaćanja dostaviti pisano obrazloženje izbora odabrane ponude.

Iznimno, ako iznos ponude za dopušteni trošak (jedan dopušteni trošak unutar jedne aktivnosti) ne prelazi 7.500 kn dovoljno je dostaviti jednu ponudu sukladno članku 15. stavku 8. Pravilnika.

Pri ispunjavanu Plana aktivnosti podnositelj prijave mora upisati iznose u kunama, odnosno izvršiti obračun eura u kune prema tečaju Europske centralne banke posljednjeg dana mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem je podnesena prijava na natječaj, a koji iznosi 7.4148 kn.

Ako podnositelj prijave nije dostavio Prijavni obrazac ili Plan aktivnosti i isti nisu potpisani i ovjereni od podnositelja prijave, prijava će biti odbijena.

Plan aktivnosti mora sadržavati barem jednu aktivnost koja se može provoditi samostalno sukladno Prilogu I ovog natječaja, odnosno mora sadržavati barem jednu aktivnost koju Agencija za plaćanja smatra nužnom za izvođenje promidžbe na tržištu treće zemlje na koju se projekt odnosi, ostale aktivnosti smatraju se pratećim aktivnostima. Ukoliko podnositelj prijave u Planu aktivnosti navede isključivo aktivnosti koje se ne mogu provoditi samostalno, odnosno prateće aktivnosti, prijava će biti odbijena.

Aktivnosti koje se mogu provoditi samostalno su:

1.1. oglašavanje u tisku i zakup oglasnog prostora u tisku,

1.2. oglašavanje na TV-u i radiju i zakup oglasnog prostora na TV-u i radiju,

1.3.2. zakup internetskog oglasnog prostora (banner),

2.1.1. najam prostora za promociju, štanda,

2.1.2. najam prodajno-izložbenog prostora,

3.1.12. distribucija promo-materijala,

4.1.1. najam prostora za promociju, štanda,

4.1.2. najam prodajno-izložbenog prostora.

Agencija ima pravo tražiti od podnositelja prijevode dostavljenih ponuda i priložene dokumentacije sukladno članku 15. stavku 15. Pravilnika.

VI. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava za mjeru Promidžba počinje teći od prvog dana nakon objave u Narodnim novinama te traje do 29. rujna 2017. godine. Nepravovremene prijave neće se razmatrati.

VII. NAČIN PRIJAVE

Prijava se dostavlja u jednom originalnom primjerku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja napisanim na poleđini, isključivo kao preporučena pošiljka s povratnicom i s naznačenim vremenom slanja (datum, sat, minuta i sekunda zaprimanja pošiljke u poštanskom uredu), na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za Nacionalni program pomoći sektoru vina – mjera Promidžba«.

Detaljne upute za podnošenje prijava s popisom obrazaca dostupne su u Uputama za korisnike na internetskim stranicama Agencije za plaćanja: www.apprrr.hr te Ministarstva: www.mps.hr.

Obrasci za podnošenje prijava nalaze se na internetskim stranicama Agencije za plaćanja: www.apprrr.hr i Ministarstva: www.mps.hr (obrasci moraju biti popunjeni u elektroničkom obliku i dostavljeni na CD-u u digitalnom obliku).

VIII. PROVEDBA MJERE PROMIDŽBA

Mjeru Promidžba provodi Agencija za plaćanja sukladno uvjetima propisanim ovim natječajem i odredbama propisanim Pravilnikom.

PRILOG I

OPIS PRIHVATLJIVIH AKTIVNOSTI I PRIPADAJUĆIH PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA S DEFINIRANIM NAČINOM OBRAZLAGANJA TROŠKOVA ZA MJERU PROMIDŽBA

Aktivnost 1. Ulaganja u objavljivanje reklama u medijima uključuje sljedeće troškove:

1. Objavljivanje reklama u medijima

1.1. Oglašavanje u tisku i zakup oglasnog prostora u tisku

– aktivnost se može provoditi samostalno,

– potrebno je prikupiti i dostaviti tri ponude,

1.2. Oglašavanje na TV-u i radiju i zakup oglasnog prostora na TV-u i radiju

– aktivnost se može provoditi samostalno,

– potrebno je prikupiti i dostaviti tri ponude,

1.3. Oglašavanje na internetu

1.3.1. usluga uvođenja višejezičnih web-stranica

– potrebno je prikupiti i dostaviti tri ponude,

1.3.2. zakup internetskog oglasnog prostora (banner)

– aktivnost se može provoditi samostalno,

– potrebno je prikupiti i dostaviti tri ponude.

Aktivnost 2. Ulaganja u odnose s javnošću, promociju, marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promociju imidža Hrvatske, promotivne prodaje uključuje sljedeće troškove:

2.1. Najam

2.1.1. prostora za promociju, štanda

– aktivnost se može provoditi samostalno,

– potrebno je dostaviti cjenik organizatora u slučaju organiziranog sajma ili tri ponude ukoliko se radi o najmu koji nije vezan za organizirano promotivno događanje,

2.1.2. prodajno-izložbenog prostora

– aktivnost se može provoditi samostalno,

– potrebno je dostaviti cjenik organizatora u slučaju organiziranog sajma ili tri ponude ako se radi o najmu koji nije vezan za organizirano promotivno događanje,

2.1.3. opreme i pribora kao što je specificirano pod točkama 2.2.1. do 2.2.6.

– potrebno je prikupiti i dostaviti tri ponude,

2.1.4. opremanje i aranžiranje prostora za promociju ili štanda iz točke 2.1.1. osim pribora specificiranog pod točkama od 2.2.1. do 2.2.6.

– potrebno je prikupiti i dostaviti tri ponude ili prema cjeniku organizatora,

2.2. Kupnja

2.2.1. izložbenih vitrina i drugih prezentacijskih pomagala

– potrebno je prikupiti i dostaviti tri ponude,

2.2.2. vinskih čaša

– potrebno je prikupiti i dostaviti tri ponude,

2.2.3. decantera

– potrebno je prikupiti i dostaviti tri ponude,

2.2.4. posuda za hlađenje vina

– potrebno je prikupiti i dostaviti tri ponude,

2.2.5. otvarača za vino

– potrebno je prikupiti i dostaviti tri ponude,

2.2.6. pregača, salveta i ostalog sitnog inventara potrebnog za kušanje vina

– potrebno je prikupiti i dostaviti tri ponude,

2.2.7. kupnja hrane i pića

– potrebno je prikupiti i dostaviti tri ponude,

2.3. Prijevoz

2.3.1. vina, hrane, pića, opreme, pribora, promo-materijala (prijevoz, skladištenje i dostava)

– potrebno je dostaviti ponudu prijevoznika ili rezervaciju karte,

2.3.2. izlagača i osoblja korisnika, unajmljenih stručnjaka (prema standardnim pravilima*)

– potrebno je dostaviti ponudu prijevoznika ili rezervaciju karte; specifikaciju kilometraže i relacije puta ako se radi o osobnom automobilu; ako se radi o službenom automobilu – dopušteni troškovi službenog putovanja sukladno Pravilniku o porezu na dohodak**,

2.4. Hotelski smještaj izlagača i osoblja korisnika, unajmljenih stručnjaka (prema standardnim pravilima*)

– potrebno je prikupiti i dostaviti tri ponude,

2.5. Dnevnice izlagača i osoblja korisnika, stranih stručnjaka (prema standardnim pravilima*)

– sukladno članku 63. TKU-a za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 24/17) propisana je osnovica za isplatu dnevnice/honorari prema ponudi i referencama stručnjaka,

2.6. Ugostiteljske usluge

2.6.1. ugostiteljske usluge i catering na događanju

– potrebno je prikupiti i dostaviti tri ponude,

2.6.2. ugostiteljske usluge u ugostiteljskim objektima smještenim u vinskoj regiji na koju se odnosi projekt povezane s konzumacijom vina za koje se provodi promidžbena aktivnost

– potrebno je prikupiti i dostaviti tri ponude,

2.7. Uredske usluge na događanju (internet, prinatanje, korištenje računala)

– potrebno je dostaviti cjenik organizatora,

2.8. Usluge organiziranog lokalnog prijevoza na mjestu događanja (autobus, brod, vlak) osim troškova gradskog javnog prijevoza i taxi prijevoza

– potrebno je dostaviti ponudu prijevoznika ili rezervaciju karte,

2.9. Usluge različitih stručnjaka (prijevod, predavači, moderatori, novinari, fotografi, vinski stručnjaci, sommelieri)

– potrebno je dostaviti imena i odgovarajuću stručnu spremu ili kvalifikacije te reference stručnjaka odgovornih za izvršavanje ugovora,

2.10. Usluge PR agencija i organizatora događanja (osim troškova specificiranih točkama 2.1. do 2.8.)

– potrebno je prikupiti i dostaviti tri ponude,

– troškovi 2.10. pojedinačno ili zbrojeni s troškom 4.10. ne smiju iznositi više od 20% ukupno prihvatljivog iznosa projekta,

2.11. Ulaganje u provođenje istraživanja tržišta trećih zemalja

2.11.1. izrada studije

– potrebno je prikupiti i dostaviti tri ponude,

– prihvatljivi su troškovi nastali nakon 1. 1. 2014. te najviše do 5% od ukupno prihvatljivog iznosa projekta, a pojedinačno ne više od 2500 €,

2.11.2. prijevod studije

– prema važećem cjeniku Društva sudskih tumača i prevoditelja za pismene, usmene i ovjerene prijevode,

– prihvatljivi su troškovi nastali nakon 1. 1. 2014. te najviše do 5% od ukupno prihvatljivog iznosa projekta, a pojedinačno ne više od 2500 €.

Aktivnost 3. Ulaganja u izradu i distribuciju promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja uključuje sljedeće troškove:

3.1. Promotivne aktivnosti/izrada promo materijala – knjige, brošure, letci, posteri, spotovi, filmovi, promo-pokloni

3.1.1. izrada kataloga proizvoda

– potrebno je prikupiti i dostaviti tri ponude,

3.1.2. izrada profesionalnih fotografija

– potrebno je prikupiti i dostaviti tri ponude,

3.1.3. produkcija promo spotova, filmova

– potrebno je prikupiti i dostaviti tri ponude,

3.1.4. izrada promo materijala (knjige, brošure, letci, posteri, wine tasting booklet, jumbo plakati, pozivnice, vinske liste,katalozi vinskih regija, promo pokloni, tiskanje loga na posuđe i opremu za kušanje vina)

– potrebno je prikupiti i dostaviti tri ponude,

3.1.5. izrada reklame za tisak

– potrebno je prikupiti i dostaviti tri ponude,

3.1.6. produkcija reklame za TV i radio

– potrebno je prikupiti i dostaviti tri ponude,

3.1.7. izrada web-stranice

– potrebno je prikupiti i dostaviti tri ponude,

3.1.8. redizajn web-stranice

– potrebno je prikupiti i dostaviti tri ponude,

3.1.9. izrada web-kataloga proizvoda

– potrebno je prikupiti i dostaviti tri ponude,

3.1.10. izrada posjetnica

– potrebno je prikupiti i dostaviti tri ponude,

3.1.11. prijevod promo-materijala

– prema važećem cjeniku Društva sudskih tumača i prevoditelja za pismene, usmene i ovjerene prijevode,

– prihvatljivi troškovi nastali nakon 1. 1. 2014.,

3.1.12. distribucija promo-materijala

– aktivnost se može provoditi samostalno,

– potrebno je prikupiti i dostaviti tri ponude.

Aktivnost 4. Ulaganja u sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja uključuje sljedeće troškove:

4.1. Najam

4.1.1. prostora za promociju, štanda

– aktivnost se može provoditi samostalno,

– potrebno je dostaviti cjenik organizatora u slučaju organiziranog sajma ili tri ponude ukoliko se radi o najmu koji nije vezan za organizirano promotivno događanje,

4.1.2. prodajno-izložbenog prostora

– aktivnost se može provoditi samostalno,

– dostaviti cjenik organizatora u slučaju organiziranog sajma ili tri ponude ako se radi o najmu koji nije vezan za organizirano promotivno događanje,

4.1.3. opreme i pribora kao što je specificirano pod točkama od 4.2.1. do 4.2.6.

– potrebno je prikupiti i dostaviti tri ponude,

4.1.4. opremanje i aranžiranje prostora za promidžbu ili štanda iz točke 4.1.1. osim pribora specificiranog pod točkama od 4.2.1. do 4.2.6.

– potrebno je prikupiti i dostaviti tri ponude ili prema cjeniku organizatora,

4.2. Kupnja

4.2.1. izložbenih vitrina i ostalih prezentacijskih pomagala

– potrebno je prikupiti i dostaviti tri ponude,

4.2.2. vinskih čaša

– potrebno je prikupiti i dostaviti tri ponude,

4.2.3. decantera

– potrebno je prikupiti i dostaviti tri ponude,

4.2.4. posuda za hlađenje vina

– potrebno je prikupiti i dostaviti tri ponude,

4.2.5. otvarača za vino

– potrebno je prikupiti i dostaviti tri ponude,

4.2.6. pregača, salveta i ostalog sitnog inventara potrebnog za kušanje vina

– potrebno je prikupiti i dostaviti tri ponude,

4.2.7. hrane i pića

– potrebno je prikupiti i dostaviti tri ponude,

4.3. Prijevoz

4.3.1. vina, hrane, pića, opreme, pribora, promo-materijala (prijevoz, skladištenje i dostava)

– potrebno je dostaviti ponudu prijevoznika ili rezervaciju karte,

4.3.2. izlagača i osoblja korisnika, unajmljenih stručnjaka (prema standardnim pravilima*)

– potrebno je dostaviti ponudu prijevoznika ili rezervaciju karte; specifikaciju kilometraže i relacije puta ako se radi o osobnom automobilu; ako se radi o službenom automobilu – dozvoljeni troškovi službenog putovanja sukladno Pravilniku o porezu na dohodak**,

4.4. Hotelski smještaj izlagača, osoblja korisnika, unajmljenih stručnjaka (prema standardnim pravilima*)

– potrebno je prikupiti i dostaviti tri ponude,

4.5. Dnevnice izlagača i osoblja korisnika, stranih stručnjaka (prema standardnim pravilima*)

– Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (NN br. 8/2006),

4.6. Ugostiteljske usluge i catering na događanju

– potrebno je prikupiti i dostaviti tri ponude,

4.7. Uredske usluge na događanju (internet, printanje, korištenje računala)

– potrebno je dostaviti cjenik organizatora,

4.8. Usluge organiziranog lokalnog prijevoza na mjestu događanja (autobus, brod, vlak)/osim troška gradskog javnog prijevoza i taksi prijevoza

– potrebno je dostaviti ponudu prijevoznika ili rezervaciju karte,

4.9. Usluge različitih stručnjaka (prijevod, predavači, moderatori, novinari, fotografi, vinski stručnjaci, sommelieri)

– imena i odgovarajuća stručna sprema ili kvalifikacija te reference stručnjaka odgovornih za izvršavanje ugovora,

4.10. Usluge PR agencija i organizatora događanja (osim troškova specificiranih točkama 4.1. do 4.8.)

– potrebno je prikupiti i dostaviti tri ponude,

– troškovi 4.10. pojedinačno ili zbrojeni s troškom 2.10. ne smiju iznositi više od 20% ukupno prihvatljivog iznosa projekta,

4.11. Ulaganje u provođenje istraživanja tržišta trećih zemalja

4.11.1. izrada studije

– potrebno je prikupiti i dostaviti tri ponude,

– prihvatljivi troškovi nastali nakon 1. 1. 2014. te najviše do 5% od ukupno prihvatljivog iznosa projekta, a pojedinačno ne više od 2500 €,

4.11.2. prijevod studije

– prema važećem cjeniku Društva sudskih tumača i prevoditelja za pismene, usmene i ovjerene prijevode,

– prihvatljivi troškovi nastali nakon 1. 1. 2014. te najviše do 5% od ukupno prihvatljivog iznosa projekta, a pojedinačno ne više od 2500 €.

Aktivnost 5. Administrativni troškovi i troškovi osoblja uključuje sljedeće troškove:

5.1. Administrativni troškovi

– troškovi električne energije, vode, grijanja, telefona, telefaksa, upotrebe računala,

– prihvatljivi troškovi nastali u vezi s pripremom, provedbom ili praćenjem projekta u sjedištu korisnika te najviše do 4% od ukupno prihvatljivog iznosa projekta,

– troškovi neće biti prihvatljivi ako provedbu aktivnosti odrađuje PR agencija ili neki dr. organizator događanja (trošak 2.10. i/ili 4.10.),

5.2. Troškovi osoblja

– potrebno je dostaviti procjenu troškova utrošenog radnog vremena (sati rada), neto iznosa satnice i broja osoblja koje će korisnik zaposliti posebno za projekt promidžbe ili koje će stalno zaposleno osoblje korisnika uložiti u projekt,

– prihvatljivi troškovi nastali u vezi s pripremom, provedbom ili praćenjem projekta,

– troškovi neće biti prihvatljivi ukoliko provedbu aktivnosti odrađuje PR agencija ili neki dr. organizator događanja (trošak 2.10. i/ili 4.10.).

Napomena:

*prema standardnim pravilima – troškovi mogu biti prihvaćeni samo za odobrene osobe navedene u prijavi i Planu aktivnosti.

**Pravilnik o porezu na dohodak objavljen je u Narodnim novinama br. 10/2017.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju