JAVNI NATJEČAJ - Općina Desinić

NN 93/2017 (15.9.2017.), JAVNI NATJEČAJ - Općina Desinić

Klasa: 112-01/17-01/291

Urbroj: 2214/02-17-01 od 12. IX. 2017.    (4184)

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11), Pravilnika o unutarnjem redu općine Desinić (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 28/17), I. izmjene i dopune Plana prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Desinić za 2017. godinu (Službeni glasni Krapinsko-zagorske županije broj 28/17), raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Desinić na radno mjesto:

– stručni suradnik/stručna suradnica za poslove samouprave, kategorija: III., potkategorija: stručni suradnik, klasifikacijski rang: 8, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca, sukladno članku 26. stavku 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11).

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08, 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Potrebni stručni i drugi uvjeti za prijam u službu:

– sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke, javna uprava, pravne ili društvene struke,

– najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit,

– znanje rada na osobnom računalu.

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu koji su propisani odredbom članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. (Narodne novine broj 86/08 i 61/11).

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11).

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u zakonskom roku.

Na temelju članka 13. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11), radnim iskustvom na istim ili sličnim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos kod privatnog poslodavca, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik važeće osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice)

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja/stručnom znanju

– dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak te da nije osuđivan za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11) (uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci),

– dokaz o ostvarenom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koji mora sadržavati

a) elektronički ispis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i

b) potvrdu prijašnjeg poslodavca odnosno drugu ispravu – preslik ugovora o radu, rješenje i slično, iz kojih mora biti vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo

– dokaz o znanju rada na računalu (preslik odgovarajuće potvrde, preslik indeksa ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu)

– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

– preslik uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu dokaz o pravu prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim zakonima (ako kandidat ostvaruje takvo pravo).

Kandidat, koji bude odabran, a prije donošenja rješenja o prijmu, obvezan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim dokazuje uvjet zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova na radnom mjestu na koje je primljen. U protivnom, smatrat će se da kandidat nije zadovoljio uvjetima natječaja, odnosno da je odustao od službe.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu dostaviti na uvid originalne dokumente.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve osobne podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-mail adresa, isključivo za potrebe postupka) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis.

Nepravodobne i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na javni natječaj te će o tome biti obaviještene pisanim putem.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji imaju urednu prijavu i koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom sukladno članku 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11). Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom. Za svaki dio provjere kandidatima će se dodijeliti određeni broj bodova od 1 do 10. Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti na testiranju.

Na oglasnoj ploči Općine Desinić i na službenoj internetskoj stranici Općine Desinić http://www.desinic.hr/ naveden je opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere prethodnog znanja i sposobnosti te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja te će se na oglasnoj ploči Općine i službenoj internetskoj stranici Općine Desinić http://www.desinic.hr/ objaviti mjesto i vrijeme održavanja provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo. Kandidati koji se u prijavi pozovu na to pravo obvezni su priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.

Provoditelj natječaja zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Nakon raspisanog javnog natječaja, ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi Odluka o poništenju javnog natječaja u roku iz članka 24. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11).

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Prijave se mogu dostaviti i osobno.

Prijave se podnose na adresu: Općina Desinić, Trg svetog Jurja 7, 49216 Desinić, s naznakom: »Javni natječaj za prijam u službu«.

O rezultatima izbora kandidati bit će obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Desinić