NATJEČAJ - Agencija za lijekove i medicinske proizvode

NN 96/2017 (27.9.2017.), NATJEČAJ - Agencija za lijekove i medicinske proizvode

    (4476)

Na temelju članka 27. Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode, ravnatelj Agencije raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto:

– viši stručni/a suradnik/ica za informatičke poslove II. stupnja u Odsjeku za informatičke poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci.

Uvjeti radnog mjesta:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij informatike,

– 5 godina radnog iskustva u struci,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu,

– komunikacijske vještine i vještine u međuljudskim odnosima.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– preslik diplome najviše završene škole,

– preslik uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kao dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci,

– preslik identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica),

– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web-stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb, s naznakom: »Za natječaj za radno mjesto viši stručni suradnik za informatičke poslove II. stupnja«.

Agencija za lijekove i
medicinske proizvode