NATJEČAJ - Grad Ploče

NN 98/2017 (4.10.2017.), NATJEČAJ - Grad Ploče

    (328)

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i članaka 12. i 13. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlas­ništvu Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča broj 2/15), Odluka Gradskog vijeća o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Ploča, klasa: 944-01/17-02/01; urbroj: 2165-01-17-8, klasa: 944-01/17-01/07; urbroj: 2165-01-17-4 i zaključka gradonačelnika Grada Ploča, klasa: 944-01/17-02/01, urbroj: 2165-02-17-10, raspisuje se

NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ploča.

I. OPIS NEKRETNINA

Oznake, površine građevnih parcela, namjena i početna cijena navedene su u tabelarnom prikazu kako slijedi:

R. br.OznakaČestica/dioIskazani interesPozicijaKvadratura (m²)Početna cijena (kn/m²)Namjena
1.P II.Dio č.z. 936/1 k.o. Ploče, dio č.z. 4559/30 k.o. Komin stariPravne i fizičke osobePodzetnička zona Vranjak
Dalmatinska ulica
1.400,0200,00Poslovna
2.V.5Č.z. 2175/7, 2175/4, 2175/1, 2175/5, sve k.o. Ploče, odnosno dio č.z. 4559/24 k.o. Komin – stari, kojom se služi poduzeće Jadransirovina d.o.o.Pravna osobaPodzetnička zona Vranjak
Dalmatinska ulica
7.592,0110,00Poslovna

II. CIJENA

1. Početna cijena za parcele navedena je u tabelarnom prikazu.

2. Najpovoljniji ponuditelj za navedene nekretnine utvrdit će se po kriteriju najveće ponuđene cijene. Nekretninama se raspolaže po principu viđeno-kupljeno.

III. UVJETI NATJEČAJA

1. Porez na promet, troškove uknjižbe u zemljišne i katastarske knjige, troškove parcelacije, eventualne troškove izdavanja rješenja o uvjetima gradnje i komunalni doprinos, kao i prenamjenu zemljišta snosi kupac.

2. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe.

3. Uvid u grafički prikaz parcela bit će omogućen u prostorijama Jedinstvenoga upravnog odjela Grada Ploča, Trg kralja Tomislava 23 (prizemlje). Svaki zainteresirani ponuditelj može dobiti informaciju o zemljištu od strane djelatnika navedenog Upravnog odjela na licu mjesta, po dogovoru na telefon: (020) 676-146, (020) 676-147 i (020) 676-177.

4. Ponuditelj za jamstvo ponude uplaćuje 10% jamčevine od početne cijene nekretnine u korist Grada Ploča – gradskog proračuna HR4023400091833500008, Model 68, Poziv na broj: 7889-OIB.

5. Ponuditelju koji uspije u natječaju, jamčevina se uračunava u cijenu.

Ponuditeljima koji u natječaju ne uspiju, uplaćena jamčevina se vraća u roku od 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja.

Ako ponuditelj čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija odustane od ponude ili ako najpovoljniji ponuditelj ne zaključi ugovor u propisanom roku ili ako se ugovor raskine uslijed neplaćanja kupoprodajne cijene, gubi pravo na povrat jamčevine, a natječaj će se ponoviti ako nema drugih ponuda koje se uslijed odustanka najpovoljnijeg ponuditelja mogu prihvatiti.

6. Ugovor o kupnji nekretnine za koju je ponuditelj dostavio ponudu koja je na natječaju ocijenjena najboljom regulirat će se međusobna prava i obveze između ugovornih strana, zaključit će se u roku od 30 dana računajući od dana izbora ponuditelja. Rok plaćanja ugovorene kupoprodajne cijene je 15 dana od potpisa ugovora u korist Grada Ploča – gradskog proračuna.

Ako izabrani ponuditelj zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene, obveza ponuditelja plaćanje je zakonskih zateznih kamata od propisanog roka za plaćanje nekretnine od dana dospijeća do isplate.

Tabularna isprava za upis vlasništva izdat će se nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti, osim u slučaju obročne otplate uz uknjižbu založnog prava (hipoteke) na nekretninu.

7. Ako izabrani ponuditelj ne sklopi ugovor u roku iz točke 6., gubi pravo na povrat jamčevine. Pravo je prodavatelja nekretnine da ako ponuditelj zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 90 dana može s ponuditeljem za kupnju nekretnine raskinuti ugovor a uplaćenu jamčevinu zadržati.

8. Zaključivanjem kupoprodajnog ugovora i plaćanjem ponuđene cijene najpovoljniji ponuditelj stječe pravo uknjižbe nekretnine u svoje vlasništvo i posjed bez ikakvog ograničenja i uvjeta.

9. Ponuda po ovom natječaju mora sadržavati:

a) naziv i adresu ponuditelja,

b) brojkom i slovima točno ispisanu ponuđenu cijenu,

c) ovjereni prijepis ili preslik rješenja o registraciji (za pravne osobe),

d) dokaz o hrvatskom državaljanstvu ili državljanstvu članice Europske unije (za fizičke osobe),

e) dokaz o uplati jamčevine,

f) izjavu da u svemu prihvaća uvjete natječaja,

g) podatak o broju tekućeg računa ili žiro--ra­čuna za povrat jamčevine ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena ili u slučaju poništenja natječaja,

h) potvrdu da nema dugovanja prema proračunu Grada Ploča i državnom proračunu.

10. Rok za podnošenje ponude je 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, oglasnoj ploči Grada Ploča i službenoj internetskoj stranici Grada Ploča.

Ponude za ovaj natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Ploče, Odbor za provedbu natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ploča, Trg kralja Tomislava 23, Ploče, s naznakom: »Ponuda za javni natječaj ____ (oznaka nekretnine koja je predmet natječaja) – ne otvaraj«.

Nepotpune prijave i prijave podnesene izvan utvrđenog roka neće se razmatrati.

12. Otvaranje ponuda po ovom natječaju će biti javno, osmog dana po isteku roka za podnošenje ponuda, u 9 sati u prostorijama Jedinstvenoga upravnog odjela Grada Ploča. Pravo sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju svi ponuditelji ili njihovi zakonski zastupnici.

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 10 dana od dana utvrđivanja najpovoljnijeg ponuditelja.

13. Grad Ploče zadržava pravo poništiti natječaj za nekretninu, pravo ne prihvatiti nijednu ponudu te pravo da odustane od prodaje nekretnine u svako doba prije potpisivanja kupoprodajnog ugovora bez ikakve odgovornosti prema ponuditelju i bez obveze obrazložiti svoje odluke.

Grad Ploče