NATJEČAJ - Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije

NN 100/2017 (11.10.2017.), NATJEČAJ - Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije

Urbroj: 02-17-118/01 od 2. X. 2017.    (4662)

Na temelju članka 59. st. 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16) i članka 27. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije na svojoj 42. sjednici održanoj 2. listopada 2017. donijelo je odluku o raspisivanju

NATJEČAJA

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije.

1. Za ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen sveučilišni diplomski studij,

– najmanje pet godina radnog iskustva u struci

– da ne postoji sukob interesa, odnosno da nema u vlasništvu ili suvlasništvu privatnu zdravstvenu ustanovu,

– da nema u pravnoj osobi vlasništvo dionica, vlasničkih uloga/udjela ili obveznica, odnosno financijski interes u trgovačkim društvima ili drugim pravnim osobama s kojima zdravstvena ustanova ima poslovni odnos,

– da on, njegov bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj nema financijski ili drugi interes u odlukama tijela ustanove,

– da protiv njega nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donesena presuda,

– da protiv njega nije pokrenut disciplinski postupak i da nije donesena konačna odluka disciplinskih tijela nadležnih komora,

– da poslodavac protiv njega ne vodi postupak zbog povrede obveza iz radnog odnosa.

2. Mandat ravnatelja/ravnateljice traje četiri godine.

3. Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnicu (preslik),

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi – diploma (izvornik ili ovjeren preslik),

– dokaz o ostvarenih 5 godina radnog iskustva u struci – elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izvornik ili ovjeren preslik),

– uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donesena presuda, ne starije od 30 dana do objave ovog natječaja (izvornik ili ovjeren preslik),

– izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika (izvornik ili ovjeren preslik):

– da ne postoji sukob interesa, odnosno da nema u vlasništvu ili suvlasništvu privatnu zdravstvenu ustanovu,

– da nema u pravnoj osobi vlasništvo dionica, vlasničkih uloga/udjela ili obveznica, odnosno financijski interes u trgovačkim društvima ili drugim pravnim osobama s kojima zdravstvena ustanova ima poslovni odnos,

– da on, njegov bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj nema financijski ili drugi interes u odlukama tijela ustanove,

– uvjerenje nadležne komore da protiv kandidata nije pokrenut disciplinski postupak i da nije donesena konačna odluka disciplinskih tijela Komore (izvornik ili ovjeren preslik) – uvjerenje podnose samo kandidati članovi Komore,

– uvjerenje poslodavca da se protiv kandidata ne vodi postupak zbog povrede obveza iz radnog odnosa (izvornik ili ovjeren preslik)

4. Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN broj 82/08.), na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

5. Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

6. Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije, Vladka Mačeka 48, Karlovac, s naznakom: »Za natječaj – izbor ravnatelja«, u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama.

7. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

8. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Zavod za hitnu medicinu
Karlovačke županije