NATJEČAJ - Javna ustanova »Nacionalni park Paklenica«, Starigrad Paklenica

NN 102/2017 (18.10.2017.), NATJEČAJ - Javna ustanova »Nacionalni park Paklenica«, Starigrad Paklenica

Klasa: 112-07/17-70/13

Urbroj: 2198-1-90-01/03-17-2 od 12. X. 2017.    (4805)

Na temelju čl. 134. st. 1 al. 7. i čl. 136. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) i čl. 14. st. 1. al. 7. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Paklenica«, Upravno vijeće Javne ustanove »Nacionalni park Paklenica« na temelju odluke od 22. rujna 2017. (klasa: 112-07/17-70/13, urbroj: 2198-1-90-07/02-17-1), raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje stručnog voditelja Službe stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Javne ustanove »Nacionalni park Paklenica« – 1 izvršitelj.

Mandat: 4 godine.

Opći uvjeti – kandidati trebaju ispunjavati opće uvjete utvrđene Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/13) i Statutom Javne ustanove »Nacionalni park Paklenica«:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih i tehničkih područja

– najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Posebni uvjeti – kandidati moraju ispunjavati uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove »Nacionalni park Paklenica«:

– aktivno znanje jednoga svjetskog jezika

– poznavanje rada na računalu

– probni rad 6 mjeseci.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

– životopis

– preslik domovnice

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome ili drugi vjerodostojni dokaz)

– preslik osobne iskaznice

– dokaz o radnom iskustvu u struci (preslik rješenja, ugovora o radu, potvrde poslodavca)

– uvjerenje da nije podignuta optužnica ili izrečena nepravomoćna presuda (ne stariji od 6 mjeseci)

– dokaz o radnom stažu (preslik radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

– dokaz o znanju stranog jezika (preslik svjedodžbe srednje škole ili preslik indeksa fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen jedan stani jezik ili potvrda/svjedodžba/diploma škole stranih jezika).

Stručnog voditelja imenuje Upravno vijeće Javne ustanove na prijedlog ravnateljice javne ustanove na razdoblje od četiri godine i može ponovno biti izabran.

Izabrani kandidat dužan je nakon konačnosti rješenja o imenovanju dostaviti izvornike dokaza o ispunjavanju uvjeta.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepravodobne prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

O imenovanju, odnosno izboru kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave se dostavljaju na adresu: Javna ustanova »Nacionalni park Paklenica«, Dr. Franje Tuđmana 14a, 23244 Starigrad Paklenica, s naznakom: »Ne otvarati – natječaj za imenovanje stručnog voditelja«.

Izrazi koji se u natječaju koriste za osobe u muškom rodu, upotrebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Javna ustanova »Nacionalni park Paklenica«, Starigrad Paklenica