ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

NN 106/2017 (31.10.2017.), ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Klasa: 112-01/17-01/173

Urbroj: 517-04-17-2 od 30. X. 2017.    (5127)

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, objavljuje

ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA

za imenovanje glavnog/e tajnika/ice Ministarstva zaštite okoliša i energetike koji je objavljen u Narodnim novinama broj 104 od 25. listopada 2017. godine.

U zaglavlju teksta natječaja, iza broja »92/05« dodaju se brojevi »142/06, 77/07«, iza broja »34/12« dodaje se broj »49/12«, iza broja »38/13« dodaje se broj »1/15«, te se iza broja »138/15« brišu riječi: »Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17«.

Dopunjuje se tekst natječaja koji glasi: »Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.«

U dijelu teksta natječaja koji glasi: »U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja/ice prijave (ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-adresa)«, brišu se riječi: »datum i mjesto rođenja«.

U dijelu teksta natječaja koji glasi: »Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti«, u stavci 6. brišu se riječi: »državnog tijela, sukladno članku 4. stavku 4. Uredbe o klasifikaciji ranih mjesta u državnoj službi (Narodne novine, broj 77/07, 13/08 i 81/08),« tako da tekst glasi: »podatke o ispunjavanju uvjeta istaknutih rezultata rada u području od značenja za rad Ministarstva zaštite okoliša i energetike«, te se briše stavka:

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci).

Dio teksta natječaja koji glasi: »O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje bit će obaviješteni dostavom rješenja.« briše se.

Dopunjuje se tekst natječaja koji glasi: »Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na razgovoru (intervjuu), ministar će obustaviti postupak po ovom natječaju. O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e objavom rješenja o imenovanju izabranog/e kandidata/kinje na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web-stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike: http://www.mzoe.hr/.

Dostava rješenja svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave.«

Dio teksta natječaja koji glasi: »Osoba koja podnese nepravovremenu i neurednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj.«, mijenja se i glasi:

»Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja«.

Dio teksta natječaja koji glasi: »Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj navedeni su na mrežnim stranicama Ministarstva uprave http://uprava.gov.hr i Ministarstva zaštite okoliša i energetike http://www.mzoe.hr/.«, mijenja se i glasi:

»Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj navedeni su na mrežnim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike http://www.mzoe.hr/.«.

U dijelu teksta natječaja koji glasi: »Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata u nizu navođenja brojeva Narodnih novina iza broja »108/95«, dodaje se broj: »108/96«.

U dijelu teksta natječaja koji glasi: »Kandidat/kinja pripadnik/ica nacionalne manjine u nizu navođenja brojeva Narodnih novina, iza brojeva »47/10« i »93/11«, briše se tekst koji glasi: »Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske«.

U dijelu teksta natječaja koji glasi:«Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.«, briše se riječ: »urednom« i zamjenjuje se s riječi: »potpunom.«

Rok za prijavu na javni natječaj za imenovanje glavnog/e tajnika/ice Ministarstva zaštite okoliša i energetike je 8 dana od objave ispravka natječaja u Narodnim novinama, Zagreb, Radnička cesta 80, s naznakom: »Za javni natječaj«.

U ostalim dijelovima natječaj ostaje neizmijenjen.

Ministarstvo zaštite
okoliša i energetike