NATJEČAJ - Narodna knjižnica Kali

NN 110/2017 (15.11.2017.), NATJEČAJ - Narodna knjižnica Kali

Klasa: 612-01/17-01/03

Urbroj: 2198/14-02-17-1 od 7. XI. 2017.    (5316)

Na temelju članka 26. i članka 34. Zakona o knjižnicama (Narodne novine br. 105/97, 5/98, 104/00, 87/08 i 69/09), na temelju članka 17. Statuta Narodne knjižnice Kali (broj: 1/2001 od 30. 7. 2001. godine), ravnateljica Narodne knjižnice Kali, Dušanka Kolega 7. 11. 2017. godine objavljuje

NATJEČAJ

na radno mjesto

– diplomiranog knjižničara – 1 izvršitelj/ica, m/ž.

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ili

– završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uz obvezu stjecanja 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na završenom diplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana zapošljavanja.

Posebni uvjeti:

– znanje dvaju stranih jezika

– računalna i informacijska pismenost

– sposobnost organiziranja stručnih poslova i rada u timu.

– dosadašnje sudjelovanje i organiziranje rada udruga u kulturi i školstvu.

Uz pisanu prijavu koja sadržava osobne podatke, adresu, datum rođenja, telefon i e-adresu potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu,

– preslik osobne iskaznice,

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi

– uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju, odnosno navođenju kaznenog postupka (ne starije od 30 dana od dana objave javnog natječaja),

– potvrda o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– motivacijsko pismo.

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili u presliku koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Izvršitelj/ica se prima u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju jedne godine uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim za natječaj.

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Narodna knjižnica Kali, Trg Marnjive 23, 23272 Kali, preporučenom poštom s naznakom: »Za javni natječaj: diplomirani knjižničar«.

Narodna knjižnica Kali zadržava pravo da u slučaju većeg broja kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provede prethodnu provjeru kandidata. Ako kandidat ne pristupi toj provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu za natječaj. O vremenu održavanje prethodne provjere, kandidate će se obavijestiti putem web-stanice Općine Kali (www.opcina.kali.com).

O rezultatima natječaja kandidati će se obavijestiti u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Narodna knjižnica Kali zadržava pravo da bez posebnog obrazloženja ne prihvati nijednu prijavu i poništi natječaj bez ikakve odgovornosti prema kandidatima i snošenja troškova njihovog sudjelovanja u natječaju.

Narodna knjižnica Kali