NATJEČAJ - Agencija za lijekove i medicinske proizvode

NN 114/2017 (22.11.2017.), NATJEČAJ - Agencija za lijekove i medicinske proizvode

    (5514)

Na temelju članka 27. Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode, ravnatelj Agencije raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto:

– viši/a računovodstveni/a referent/ica III. stup­nja u Odsjeku za ekonomske poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog dugotrajnog bolovanja, probni rad 90 dana.

Uvjeti radnog mjesta:

– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij ekonomije,

– 10 godina radnog iskustva u struci,

– poznavanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu.

Opis poslova:

– obavljanje poslova obračuna i isplate plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika,

– obavljanje poslova obračuna i isplate naknada po osnovi samostalnog rada,

– vođenje zakonom propisanih evidencija i izrada izvješća iz poreznog, mirovinskog i zdravstvenog sustava,

– obavljanje poslova fakturiranja usluga koje pruža Agencija,

– obavljanje poslova platnog prometa,

– vođenje evidencije troškova za zaposlene.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– preslik diplome najviše završene škole,

– preslik uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci,

– preslik identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica),

– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web-stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb, s naznakom: »Za natječaj za radno mjesto viši računovodstveni referent III. stupnja«.

Agencija za lijekove i
medicinske proizvode