JAVNI NATJEČAJ - Općina Pokupsko

NN 114/2017 (22.11.2017.), JAVNI NATJEČAJ - Općina Pokupsko

Klasa: 112-02/17-01/06

Urbroj: 238-22-1-17-1 od 20. XI. 2017.    (5539)

Pročelnica Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Pokupsko, na temelju odredbe članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/8 i 61/11), raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam namještenika/ice u radni odnos u Jedinstveni upravni odjel Općine Pokupsko, na radno mjesto:

– spremačica – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno), uz obvezni probni rad od tri mjeseca;

Posebni uvjeti za radno mjesto spremačica:

– niža stručna sprema ili osnovna škola,

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen vozački ispit B-kategorije.

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidat/kandidatkinja mora ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. istog zakona.

Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati obaju spolova.

Za kandidata/kandidatkinju prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom.

Ako pozvani kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao/povukla prijavu na natječaj.

Na web-stranici Općine Pokupsko: www.pokupsko.hr, objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za tu provjeru.

Na istoj web-stranici te na oglasnoj ploči Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Pokupsko na adresi Pokupsko 25a, Pokupsko, objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz pisanu prijavu s naznakom za koje radno mjesto se podnosi prijava, svi kandidati dužni su priložiti u neovjerenom presliku:

– životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, vojna iskaznica ili putovnica, odnosno ako kandidat ne posjeduje niti jednu od navedenih isprava svoju pripadnost hrvatskom državljanstvu može dokazati domovnicom)

– dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba)

– dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima: elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

– uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci

– vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11).

Nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu, izabrani kandidat dostavlja traženu dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen/a.

Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem, te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja, preporučeno poštom ili osobno na adresu: Općina Pokupsko, Pokupsko 25a, 10414 Pokupsko, s naznakom: »Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pokupsko«.

Osoba koja ne podnose pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje bit će obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Pokupsko