JAVNI POZIV - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

NN 121/2017 (6.12.2017.), JAVNI POZIV - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Klasa: 011-04/17-01/305

Urbroj: 517-04-17-1 od 1. XII. 2017.    (314)

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (Narodne novine broj 120/12), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavljuje

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za dva člana Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije (u daljnjem tekstu: Agencija).

Članove Upravnog vijeća imenuje Hrvatski sabor na vrijeme od sedam godina. Postupak imenovanja započinje objavljivanjem javnog poziva za predlaganje kandidata. Prikupljanje kandidatura provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

I. Kandidati za članove Upravnog vijeća Agencije, u skladu s člankom 24. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (Narodne novine broj 120/12; dalje u tekstu: Zakon) moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

1. hrvatsko državljanstvo i prebivalište u Republici Hrvatskoj

2. završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij tehničke, pravne ili ekonomske struke

3. radno iskustvo od najmanje deset godina na poslovima u području energetskih djelatnosti ili drugom srodnom području u energetici

4. znanje engleskog jezika

5. istaknuti znanstveni, stručni rad ili javno djelovanje na području energetike

6. dostojan biti članom Upravnog vijeća.

II. Za člana Upravnog vijeća Agencije, u skladu s člankom 24. stavkom 5. Zakona ne može biti imenovana osoba koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo koje se progoni po službenoj dužnosti.

Sukladno članku 24. stavku 6. Zakona, osoba koja obnaša dužnost zastupnika Hrvatskoga sabora ili člana predstavničkog tijela jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave te koja obnaša dužnost u tijelima izvršne vlasti i središnjim tijelima političkih stranaka ili koja je u radnom odnosu u energetskom subjektu na kojega se primjenjuju odredbe Zakona mora u trenutku prihvaćanja dužnosti člana Upravnog vijeća odstupiti sa svih svojih ostalih dužnosti.

Sukladno članku 25. stavku 1. Zakona, član Upravnog vijeća i članovi njegove uže obitelji ne mogu biti vlasnici, dioničari ili imatelji udjela u energetskim subjektima više od 0,5% temeljnoga dioničkog kapitala, članovi uprave ili nadzornih odbora ili bilo kojih drugih tijela u energetskim subjektima te im nije dopušteno imati materijalni interes u području energetskih djelatnosti i nije im dopušteno obavljati druge poslove u energetskom subjektu na kojega se primjenjuju odredbe ovoga Zakona, zbog čega bi moglo doći do sukoba interesa.

Sukladno članku 25. stavku 2. Zakona, član Upravnog vijeća ne smije biti aktivni član političke stranke, obavljati poslove za energetske subjekte ili njihove podružnice, obavljati bilo koju drugu aktivnost koja bi mogla dovesti do sukoba interesa.

III. Uz prijavu za člana Upravnog vijeća Agencije, kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice)

– preslik diplome

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od šest mjeseci)

– potvrdu poslodavca iz koje je vidljivo da kandidat ima najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima u području energetskih djelatnosti ili drugom srodnom području u energetici

– preslik potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

– popis znanstvenih i stručnih radova

– izjava o nepostojanju okolnosti iz članka 24. stavka 5. i 6. te članka 25. stavka 1. i 2. Zakona

– dokaz o znanju engleskog jezika.

IV. Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati obaju spolova.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 30 dana od objave javnog poziva u Narodnim novinama na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike – Samostalni sektor za pravne poslove, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, s naznakom: »Prijava kandidata za članove Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije – ne otvarati«.

Ministarstvo zaštite
okoliša i energetike