JAVNI NATJEČAJ - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

NN 132/2017 (29.12.2017.), JAVNI NATJEČAJ - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Klasa: 112-07/17-02/04

Urbroj: 517-03-1-1-17-3 od 19. XII. 2017.    (6327)

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/2017), te uz odobrenje Ministarstva uprave, klasa: 112-02/17-01/2048, urbroj: 515-04-01-02/3-17-3 od 18. prosinca 2017. godine, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme:

2. GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA

2.1. SEKTOR ZA LJUDSKE POTENCIJALE I OPĆE POSLOVE

2.1.2. SLUŽBA ZA OPĆE I TEHNIČKE POSLOVE

– viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj – redni broj radnog mjesta: 22.

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij tehničkog smjera,

– najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit,

– poznavanje rada na PC-ju.

2.2. SEKTOR ZA FINANCIJE, JAVNU NABAVU I INFORMATIKU

2.2.1. SLUŽBA ZA FINANCIJE

2.2.1.1. Odjel za planiranje, izvršavanje i analizu proračuna

– stručni referent – 1 izvršitelj – redni broj radnog mjesta: 35.

Stručni uvjeti:

– SSS ekonomske struke,

– najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit,

– poznavanje rada na računalu.

2.2.1.2. Odjel za računovodstvene poslove

– stručni referent – 1 izvršitelj – redni broj radnog mjesta: 40.

Stručni uvjeti:

– SSS ekonomske struke,

– najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit,

– poznavanje rada na PC-ju.

2.2.2. SLUŽBA ZA NABAVU I INFORMATIKU

– stručni savjetnik – 1 izvršitelj – redni broj radnog mjesta: 47.

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili tehničkog smjera,

– najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na PC-ju.

3. UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM

3.1. SEKTOR ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I INDUSTRIJSKO ONEČIŠĆENJE

3.1.1. SLUŽBA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ

3.1.1.1. Odjel za procjenu utjecaja zahvata na okoliš

– viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj – redni broj radnog mjesta: 57.

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij tehničkog, biotehničkog, društvenog, humanističkog ili prirodoslovnog smjera,

– najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit,

– znanje engleskog jezika u govoru i pismu,

– poznavanje rada na PC-ju.

5. UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE

5.3. SEKTOR ZA PLANSKE DOKUMENTE I OCJENU PRIHVATLJIVOSTI

5.3.1. SLUŽBA ZA PLANSKE DOKUMENTE

– stručni suradnik – 1 izvršitelj – redni broj radnog mjesta: 121.

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij – smjer šumarstvo, zaštita okoliša, geografija, geodezija, geologija biologija ili agronomija,

– najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,

– položen državni stručni ispit,

– napredno poznavanje rada na računalu.

6. UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

6.3. SEKTOR INSPEKCIJSKIH POSLOVA I UNAPRJEĐENJA RADA

6.3.4. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH INSPEKCIJSKIH POSLOVA I UNAPRJEĐENJA RADA INSPEKCIJE ZAŠTITE OKOLIŠA I INSPEKCIJE ZAŠTITE PRIRODE

– viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj – redni broj radnog mjesta: 160.

Stručni uvjeti:

– završen integrirani preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij pravnog smjera,

– najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit,

– znanje engleskog jezika,

– znanje rada na računalu.

9. SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE

9.2. SLUŽBA ZA ŽALBE, ZASTUPANJE I UPRAVNI NADZOR

– upravni savjetnik – 1 izvršitelj – redni broj radnog mjesta: 192.

Stručni uvjeti:

– završen integrirani preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij pravnog smjera,

– najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na PC-ju.

11. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I PROTOKOL

– viši stručni savjetnik za odnose s javnošću i protokol – 1 izvršitelj – redni broj radnog mjesta: 199.

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društveno-humanističkih, tehničkih, prirodnih te biotehničkih znanosti,

– najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit,

– znanje jednoga svjetskog jezika,

– poznavanje rada na PC-ju.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, propisane odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-adresa) i redni broj radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Kandidati/kinje mogu podnijeti prijavu na prijavnom obrascu koji je dostupan na web-
-stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike www.mzoe.hr.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja i stručnom znanju (diploma ili svjedodžba, ovisno o uvjetu stručne spreme radnog mjesta za koje se podnosi prijava),

– elektronički zapis o radnopravnom statusu, odnosno e-radna knjižica. Neće se priznati kao dokaz dostavljena potvrda o stažu i plaći, s obzirom da ne sadržava potrebne podatke. Ako kandidat/kinja dostavi potvrdu o radnom iskustvu u inozemstvu ili ugovor o djelu kojim je angažiran/a za rad u državnom tijelu, navedeni ugovor/potvrda mora sadržavati podatke o periodu obavljanja poslova te potrebnoj stručnoj spremi za obavljanje navedenih poslova (nije dovoljna dostava samo opisa poslova koje je isti/a obavljala).

– preslik uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu, ako kandidat/kinja ima položen državni stručni ispit,

– dokaz o znanju engleskog jezika, i to preslik svjedodžbe srednje škole ili indeksa fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen strani jezik ili potvrda škole stranih jezika, za radna mjesta za koja je stručni uvjet znanje engleskog jezika,

– dokaz o znanju jednoga svjetskog jezika i to preslik svjedodžbe srednje škole ili indeksa fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen strani jezik ili potvrda škole stranih jezika, za radna mjesta za koja je stručni uvjet znanje jednoga svjetskog jezika.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Dokazi koji se dostavljaju moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Ako je osoba mijenjala prezime, a dostavlja dokumentaciju sa starim prezimenom, potrebno je da dostavi dokaz o promjeni prezimena.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Glavno tajništvo, s naznakom: »Za natječaj – klasa: 112-07/17-02/04; urbroj: 517-03-1-
-1-17-3«, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja ne podnese pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar zaštite okoliša i energetike.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web-stranici tijela koje je raspisalo natječaj, istovremeno s objavom javnog natječaja.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ministar zaštite okoliša i energetike obustavit će postupak nakon natječaja.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web-stranici tijela koji je raspisalo javni natječaj www.mzoe.hr.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave.

Ministarstvo zaštite
okoliša i energetike