JAVNI NATJEČAJ - Općina Bednja

NN 132/2017 (29.12.2017.), JAVNI NATJEČAJ - Općina Bednja

Klasa: 943-06/17-60/08

Urbroj: 2186/013-02/01-17-2 od 27. XII. 2017.    (434)

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Bednja, klasa: 021-05/17-50/08, urbroj: 2186/013-03/01-17-11 od 29. studenoga 2017. godine, načelnik Općine Bednja objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina na području općine Bednja.

I. PREDMET PRODAJE I POČETNA CIJENA

Određuje se prodaja nekretnina u vlasništvu – suvlasništvu Općine Bednja i to nekretnine pod rednim brojem:

1) stambena zgrada i gospodarske zgrade sa zemljištem označene kao čk.br. 908/1 – voćnjak Doma od 385 m² i čk.br. 913 – kuća Doma pod Humom od 439 m², sve upisano u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu, zemljišnoknjižnom odjelu Ivanec u z.k.ul. 1692, k.o. Bednja, u 381/384 idealnog dijela nekretnina, po početnoj cijeni koja iznosi 164.500,00 kn,

2) stambena i gospodarska zgrada sa zemljištem označena kao čk.br. 4987 – voćnjak kod Kuće od 197 m² i kuća i dvorište kod Kuće od 567 m², sveukupne površine od 764 m², čk.br. 4988 – voćnjak kod Kuće od 432 m² i čk.br. 4989 – šuma Kozji vrh od 13366 m², sve upisano u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu, zemljišnoknjižnom odjelu Ivanec u z.k.ul. 1681, k.o. Šaša, u 1/1 dijela nekretnina, po početnoj cijeni koja iznosi 81.500,00 kn,

3) zemljište označeno kao čk.br. 7564 – šuma Hoje od 25921 m², upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu, zemljišnoknjižnom odjelu Ivanec u z.k.ul. 789, k.o. Trakošćan, u 1/1 dijela nekretnine, po početnoj cijeni koja iznosi 54.500,00 kn,

4) zemljišta označena kao čk.br. 2325 – vinograd Trnac od 643 m², sveukupne sve upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu, zemljišnoknjižnom odjelu Ivanec u z.k.ul. 1597, k.o. Šaša, u 1/1 dijela nekretnina, po početnoj cijeni koja iznosi 2.550,00 kn,

5) zemljište označeno kao čk.br. 662/1 – pašnjak Bregčec u Vrhovcu od 860 m², upisano u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu, zemljišnoknjižnom odjelu Ivanec u z.k.ul. 6999, k.o. Bednja, u 1/1 dijela nekretnine, po početnoj cijeni koja iznosi 3.150,00 kn,

6) zemljište označeno kao čk.br. 662/2 – pašnjak Bregčec od 1126 m², upisano u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu, zemljišnoknjižnom odjelu Ivanec u z.k.ul. 6997, k.o. Bednja, u 1/1 dijela nekretnine, po početnoj cijeni koja iznosi 3.950,00 kn,

7) zemljišta označena kao čk.br. 6540 – oranica Kukelj od 356 m² i čk.br. 6542 – oranica Kukelj od 1240 m², sveukupne površine od 1596 m², sve upisano u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu, zemljišnoknjižnom odjelu Ivanec u z.k.ul. 407, k.o. Trakošćan, u 1/1 dijela nekretnina, po početnoj cijeni koja iznosi 18.300,00 kn,

8) zemljišta označena kao čk.br. 171/1 – oranica od 147 m², čk.br. 172/1 – oranica od 13 m² i čk.br. 173/1 – oranica od 18 m², sve upisano u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu, zemljišnoknjižnom odjelu Ivanec u z.k.ul. 4287, k.o. Bednja, u 1/1 dijela nekretnina, po početnoj cijeni koja iznosi 2.950,00 kn i

9) zemljište označeno kao čk.br. 624 – pašnjak Vrtić od 2601 m², upisano u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu, zemljišnoknjižnom odjelu Ivanec u z.k. ul. 1693, k.o. Šaša, u 1/1 dijela nekretnine, po početnoj cijeni koja iznosi 9.400,00 kn.

Sve nekretnine označena rednim brojevima od 1) do 9) se prodaju isključivo po načelu »viđeno-kupljeno«, što isključuje sve daljnje prigovore kupaca.

II. JAMČEVINA

Natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene za nekretninu koja je predmet prodaje na žiro-račun Općine Bednja koji je otvoren kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb i vodi se pod brojem: IBAN: HR5723600001801200007, model: HR68 s pozivom na broj: 7706-OIB natjecatelja.

Natjecatelju koji ne uspije na natječaju, uplaćena jamčevina se vraća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno, od odluke o poništenju natječaja, a natjecatelj koji je uspio u natječaju pa odustao gubi pravu na povrat jamčevine.

Natjecatelju čija ponuda bude prihvaćena, uplaćena jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu nekretnine koja je predmet prodaje.

III. TRAJANJE NATJEČAJA I DOSTAVA PISANIH PONUDA

Natječaj će se provesti javnim prikupljanjem pisanih ponuda.

Javni natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči Općine Bednja te u Narodnim novinama, a rok dostave pisanih ponuda je do 15. siječnja 2018. godine do 10 sati. Pisane ponude koje budu zaprimljene nakon navedenog roka za dostavu pisanih ponuda neće se razmatrati.

Ponude će biti javno otvorene 15. siječnja 2018. godine (ponedjeljak) u 10.05 sati u zgradi Općine Bednja, Trg svete Marije 26, 42253 Bednja. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni natjecatelji, odnosno, njihovi ovlašteni predstavnici, uz predočenje valjane punomoći.

IV. NATJECATELJI

Pravo podnošenja pisanih ponuda imaju pravne i fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije.

Ostale strane pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati na natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske i ostale uvjete iz ovog Natječaja.

V. SADRŽAJ PISANE PONUDE

Natjecatelji u potpisanoj pisanoj ponudi – zatvorenoj kuverti trebaju priložiti:

1. dokumentaciju koja sadrži osnovne podatke o ponuditelju: pravna ili fizička osoba uz dostavu odgovarajućih dokaza – OIB, dokaz o sjedištu ponuditelja, preslik važeće osobne iskaznice, dokaz o državljanstvu ako je ponuditelj fizička osoba, odnosno, preslik obrtnice ako se radi o obrtniku, odnosno preslik akta o upisu pravne osobe u službeni registar nadležnog tijela s prilozima o registraciji ili izvadak iz registra, a za državljane i pravne osobe iz država članica EU-a za to odgovarajući dokaz, ne stariji od 30 dana,

2. oznaku nekretnine,

3. obvezujuću ponudu cijene izraženu u valuti HRK

4. dokaz o uplati jamčevine,

5. izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će, u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak u predviđenom roku,

6. izjavu da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja,

7. izjavu da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda,

8. BON 1 obrazac ne stariji od 30 dana, kojim će ponuditelj dokazati svoj bonitet; da bi dokazao svoju sposobnost, ponuditelj ne smije imati iskazani poslovni gubitak u posljednju godinu dana,

9. BON 2 obrazac ne stariji od 30 dana, kojim će ponuditelj dokazati svoju solventnost; ponuditelj kao dokaz sposobnosti ne smije biti u blokadi računa u posljednjih šest mjeseci od izdavanja istog.

VI. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJIH PONUDA

Najpovoljnijom ponudom za kupnju nekretnina navedenih u točki I. ovog natječaja smatrat će se ponuda koja sadrži sve elemente iz točke V. ovog natječaja, s najvišom ponuđenom cijenom.

VII. OBVEZE ODABRANOG PONUDITELJA

Najpovoljniji ponuditelj dužan je nakon primitka obavijesti o odabiru s Općinom Bednja sklopiti predugovor, a ovjereni i potpisani predugovor odabrani ponuditelj je u roku od 5 dana po primitku dužan vratiti Općini Bednja, u protivnom će se smatrati da je odabrani ponuditelj odustao od natječaja.

Odabrani ponuditelj je dužan ukupni iznos kupoprodajne cijene za predmetnu nekretninu platiti u roku od 30 dana od sklapanja predugovora, i to na žiro-račun Općine Bednja koji je otvoren kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb i vodi se pod brojem: IBAN: HR5723600001801200007, model: HR68, s pozivom na broj: 7706-OIB natjecatelja.

Nakon uplate kupoprodajne cijene odabrani ponuditelj će s Općinom Bednja sklopiti konačni ugovor o kupoprodaji.

Porez na promet nekretnina, trošak uknjižbe prava vlasništva u zemljišne knjige, kao i troškove sastava predugovora i glavnog ugovora snosi odabrani ponuditelj.

VIII. OSTALI UVJETI NATJEČAJA

Pisane ponude dostavljaju se osobno ili poštom preporučeno, u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Bednja, Trg svete Marije 26, 42253 Bednja, s naznakom: »Ne otvaraj – ponuda za javni natječaj«. Dan predaje ponude smatra se dan predaje ponude u Općinu Bednja, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.

Ponude dostavljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda kao i neuredne, nepotpune, nejasne ili na drugi način neprihvatljive ponude neće se razmatrati.

Odluku o prihvatu najpovoljnije ponude donosi Povjerenstvo za provođenje postupaka javnih natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bednja, na temelju Odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupaka javnih natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bednja, klasa: 943-06/17-60/08, urbroj: 2186/013-02/01-17-1 od 27. prosinca 2017. godine.

Općina Bednja zadržava pravo ne prihvatiti nijednu valjanu ponudu ili prihvatiti samo neke od ponuda i pravo poništiti natječaj, u cijelosti ili djelomično, u bilo koje vrijeme do donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, bez ikakve odgovornosti prema natjecateljima, osim obveze na povrat uplaćene jamčevine, i to najkasnije u roku od 15 dana od donošenja odluke o neprihvaćanju ponude odnosno poništenja natječaja.

Odluka o odabranom ponuditelju bit će dostavljena natjecateljima u roku od 15 dana od dana odabira najpovoljnije ponude.

Sve potrebne informacije s mogućnošću uvida u stanje nekretnina koje su predmet ovog javnog natječaja, mogu se dobiti na telefon broj: (042) 796-309, odnosno neposredno u prostorijama Općine Bednja, Trg svete Marije 26, 42253 Bednja, radnim danom od 7 do 15 sati.

Općina Bednja