NATJEČAJ - Centar za socijalnu skrb Metković

NN 1/2018 (3.1.2018.), NATJEČAJ - Centar za socijalnu skrb Metković

Klasa: 023-01/17-01/9

Urbroj: 2148-38-01-17-2 od 28. XII. 2017.    (6338)

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97 i 47/99), članaka 132. i 133. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17) i Odluke Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Metković, klasa: 023-01/16-01/9, urbroj: 2148-38-01-16-1 od 27. 12. 2017. godine, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Metković raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za socijalnu skrb Metković.

Uvjeti:

– hrvatsko državljanstvo

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije

– najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi

– položen stručni ispit

– za ravnatelje se može imenovati i osoba, koja je uz ispunjenje prethodno navedenih uvjeta, oslobođena obveze polaganja stručnog ispita u skladu s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi i provedbenih propisa

– da ne postoji zapreka iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16).

Ravnatelja Centra imenuje Upravno vijeće Centra, na temelju javnog natječaja, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Mandat ravnatelja traje četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Osoba imenovana za ravnatelja centra, sklapa s upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu na vrijeme od četiri godine.

Uz prijavu na natječaj, kandidati trebaju pri­ložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

– životopis

– domovnicu

– diplomu o stručnoj spremi

– potvrdu o radnom stažu ili preslik radne knjižice

– potvrdu o položenome stručnom ispitu ili da je oslobođen obveze polaganja stručnog ispita u skladu s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi i provedbenog potpisa

– uvjerenje o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak za djela iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrb (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17), dokumenti ne stariji od mjesec dana.

Prijavu, s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, podnosi se Centru za socijalnu skrb Metković, Ul. dr. Ante Starčevića 25, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja«, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti pisano obaviješteni o izboru u roku od 15 dana od izbora.

Centar za socijalnu skrb Metković