JAVNI NATJEČAJ - Općina Viljevo

NN 17/2018 (21.2.2018.), JAVNI NATJEČAJ - Općina Viljevo

Klasa: 112-02/18-01/2

Urbroj: 2115/05-03-18-1 od 19. II. 2018.    (956)

Na temelju članka 53a. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.) i članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11. i 4/18.), načelnik Općine Viljevo raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Viljevo.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Opći uvjeti za imenovanje su:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba imenuje.

Za pročelnika Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Viljevo može biti imenovana osoba koja, osim općih zakonom utvrđenih uvjeta, ispunjava i sljedeće uvjete:

– magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke

– najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje

– poznavanje rada na računalu

– državni stručni ispit.

Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe obaju spolova.

Akademski ili stručni nazivi, odnosno akademski stupnjevi stečeni prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju iz 2007. godine izjednačeni su s akademskim nazivom kojim se koristi u ovom javnom natječaju, kao oznakom stručnih uvjeta, sukladno ovome Zakonu.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit može se primiti u službu pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od dana prijma u službu.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uz prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti:

– životopis

– preslik važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice

– preslik diplome

– preslik svjedodžbe o položenome državnom stručnom ispitu

– preslik potvrde poslodavca o traženom radnom iskustvu u struci ili drugi odgovarajući dokaz iz kojeg mora biti vidljivo da podnositelj prijave ispunjava traženi uvjet

– preslik elektroničkog zapisa, odnosno potvrde o podacima iz radnog odnosa evidentiranim u bazi podataka Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje

– preslik uvjerenja nadležnog suda prema mjestu prebivališta podnositelja prijave da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starijeg od 6 mjeseci)

– vlastoručno potpisanu izjavu podnositelja prijave da kod njega ne postoje zapreke za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Osoba koja ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti. Takav kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Neuredne prijave i prijave podnesene nakon proteka roka za podnošenje prijava na javni natječaj (nepravovremene prijave) neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravovremene ili nepotpune prijave na javni natječaj ili ne ispunjavaju uvjete javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj, o čemu im se dostavlja pisana obavijest.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kao i izvornike traženih isprava izabrani kandidat dužan je dostaviti prije donošenja rješenja o imenovanju.

Postupak javnog natječaja obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom.

Na internetskoj stranici Općine Viljevo (www.viljevo.hr) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o natječajnom postupku. Na navedenoj internetskoj stranici te na oglasnoj ploči Općine Viljevo, Braće Radić 87, Viljevo, bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na javni natječaj podnose se na adresu: Općina Viljevo, Braće Radić 87, 31531 Viljevo, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon raspisanog javnog natječaja ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog natječaja protiv koje nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Odluka se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Izrazi kojima se koristi u ovom javnom natječaju za osobe u muškom rodu neutralni su i odnose se na muške i ženske osobe.

Općina Viljevo