NATJEČAJ - Središnji registar osiguranika

NN 25/2018 (14.3.2018.), NATJEČAJ - Središnji registar osiguranika

    (1398)

Na temelju članka 25. Statuta Središnjeg registra osiguranika (Narodne novine broj 83/14, 60/15, 70/15 – pročišćeni tekst, 62/17 i 77/17 – pročišćeni tekst) te članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj 128/17), ravnateljica Središnjeg registra osiguranika, Zagreb, Gajeva 5, raspisuje

NATJEČAJ

za popunu sljedećeg radnog mjesta u Središnjem registru osiguranika:

SEKTOR OBVEZNIKA

Služba prihvata i obrade podataka

– stručni/a suradnik/ica, m/ž – 1 izvršitelj/ica (na određeno – privremeno povećanje opsega poslova) – koeficijent složenosti poslova 1,115.

Stručni uvjeti za raspored na radno mjesto:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili prirodnog smjera (VSS – društveni ili prirodni smjer),

– jedna godina radnog iskustva na sličnim ili srodnim poslovima, istog stupnja složenosti,

– samostalan rad na osobnom računalu (samostalno pisanje i uređivanje tekstova i tabela na osobnom računalu i rad s internetom).

Uz prijavu je potrebno priložiti:

– životopis

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (isključivo preslik diplome odnosno svjedodžbe, ovisno o radnom mjestu za koje se kandidat/kinja prijavljuje)

– dokaz o odgovarajućem stručnom i radnom iskustvu (kandidati/kinje moraju dostaviti elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice)

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od 6 mjeseci).

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

U prijavi na natječaj kandidati/kinje trebaju navesti naziv radnog mjesta za koji se podnosi prijava te osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti e-adresa).

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo na prednost prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat/kinja koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način im je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da su nezaposleni (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje), u protivnom kandidat/kinja se neće moći pozivati na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima.

Stručna i radna iskustva kandidata/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem, utvrđivat će se prilikom intervjua te po potrebi prilikom provođenja testiranja sukladno dispoziciji Središnjeg registra osiguranika. Kandidati/kinje koji ne pristupe intervjuu, odnosno testiranju, smatrat će se da su povukli prijavu za natječaj.

Ponude sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti do 19. ožuj­ka 2018. godine na adresu: Središnji registar osiguranika, Zagreb, Gajeva 5 s naznakom: »Natječaj za popunu radnog mjesta«.

Natječaj će biti objavljen na web-stranicama Središnjeg registra osiguranika (www.regos.hr), web-stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr) te u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Središnji registar osiguranika