Odluka o davanju suglasnosti na Statut poduzeća Nacionalni park Brioni

NN 2/1990 (17.1.1990.), Odluka o davanju suglasnosti na Statut poduzeća Nacionalni park Brioni

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XIII točke 1. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 72. Zakona o zaštiti prirode, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Vijeća udruženog rada 11. siječnja 1990, donio je

ODLUKU

o davanju suglasnosti na Statut poduzeća Nacionalni park Brioni

Daje se suglasnost na odredbe Statuta Poduzeća Nacionalnog parka Brioni koje su značajne za ostvarenje posebnog društvenog interesa, broj: 01-1629/1-89.

Broj: 351-02/89-04/03

Zagreb, 11. siječnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.