Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske

NN 2/1990 (17.1.1990.), Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske

SAMOUPRAVNE INTERESNE ZAJEDNICE

Na temelju člana 211. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske ("Narodne novine", br. 43/83), Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske, na sjednici od 21. prosinca 1989. donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske

Član 1.

U Statutu Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske ("Narodne novine", br. 43/83) član 3. briše se.

Član 2.

U članu 4. brišu se riječi "i osnovnim zajednicama", a umjesto riječi "i delegata koje su delegacije izabrale odnosno delegirale u skupštinu osnovnih zajednica, u Skupštinu Zajednice i u druga samoupravna tijela Zajednice" stavljaju se riječi "konferencija delegacija i posredstvom delegata delegiranih u samoupravne organe Zajednice".

Član 3.

(1) U članu 12. iza riječi "Zajednica", a ispred riječi "obavljaju", stavljaju se riječi "kojima se uređuju prava i obveze u provedbi mirovinskog i invalidskog osiguranja, kao i ostvarivanje prava iz tog osiguranja".

(2) U istom članu, iza riječi "novinama" brišu se riječi "statut, samoupravni", a umjesto riječi "osnovne zajednice u službenom glasilu općine gdje je sjedište osnovne zajednice stavljaju se riječi "Zajednice kojima se ne uređuju prava i obaveze osiguranika i drugih pravnih osoba objavljuje se u Zanatskom listu".

Član 4.

Član 14. i 15. brišu se.

Član 5.

U članu 16. iza riječi "temelju" stavlja se točka, a preostale riječi do kraja brišu se.

Član 6.

U članu 17. stav 3. briše se.

Član 7.

(1) U članu 22. stav 1. briše se.

(2) U istom članu, u stavu 2. tekst od početka stava do točke 1) se briše i stavlja novi tekst koji glasi:

"Osiguranicima iz člana 34. Zakona dobna granica propisana za stjecanje starosne mirovine (član 32. Zakona) smanjuje se, ako zakonski nije drugačije određeno, i to:"

Član 8.

U članu 37. u stavu 1. brišu se riječi "osiguranici iz člana 14. - ako obavljaju samostalnu djelatnost osobnim radom te osiguranici iz člana 15. ovoga Statuta".

Član 9.

U članu 39. u stavu 3. briše se posljednja rečenica: "Osiguranicima iz člana 15. ovoga Statuta naknada se isplaćuje od dana nastanka invalidnosti".

Član 10.

U članu 49. u stavu 1. brišu se riječi "i 14"

Stav 2. se briše, a stav 3. postaje stav 2.

Član 11.

U članu 53. stav 2. mijenja se i glasi:

"U slučaju ostvarivanja prava na invalidsku mirovinu, izabrane više osnovice osiguranja uzimaju se u obzir za izračunavanje mirovinske osnovice, bez obzira na to koliko je vremena osiguranik prema tim osnovicama bio osiguran".

Član 12.

U članu 54. u stavu 1. riječi "(muškarci) odnosno 55 (žene)- brišu se.

U stavu 2. riječi "(muškarac) odnosno prije 55. navršene godine života (žene)" brišu se.

U stavu 3. umjesto brojke "37" stavlja se brojka "49"

Stav 4. mijenja se i glasi:

"Osiguraniku invalidu rada kod kojega je invalidnost nastala poslije navršene 60. godine života, invalidska mirovina određuje se prema dužini mirovinskog staža u istom postotku u kojem se određuje starosna mirovina osiguranicima koji su ispunili opće uvjete za stjecanje prava na starosnu mirovinu (član 27)".

Član 13.

U članu 60. iza riječi "od", a ispred riječi "graničnog" stavljaju se riječi "konačno utvrđenog", a iza riječi "(član 89)" se dodaju riječi "za prethodnu godinu".

Član 14.

Član 85. mijenja se i glasi:

(1)"Zaštitni dodatak određuje se u visini razlike između iznosa starosne, invalidske i porodične mirovine koji korisniku pripada prema Zakonu i ovome Statutu i graničnog iznosa najnižeg mirovinskog primanja.

(2) Ako zaštitni dodatak pripada članovima obitelji iz člana 78. točka 2. i 3. ovoga Statuta, zaštitni se dodatak određuje u postotku u kojem je određena porodična mirovina.

Član 15.

U članu 86. u stavu 1. riječi "u visini 100 posto od osnovice (član 85. stav 1)" brišu se.

U stavu 2. riječi "i određuje se u odgovarajućem postotku od osnovice (član 85. stav 2. pod b.)" brišu se.

Član 16.

Član 112. mijenja se i glasi:

"(1) Novčane naknade za tjelesno oštećenje usklađuju se tijekom godine s kretanjem nominalnih osobnih dohodaka svih radnika zaposlenih na teritoriju Republike. Konačno usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje obavlja se početkom iduće godine prema porastu nominalnih osobnih dohodaka svih radnika zaposlenih na teritoriju Republike u protekloj godini, koji se utvrđuje prema službenim statističkim podacima u SR Hrvatskoj. Razlika izmedu novčane naknade za tjelesno oštećenje u protekloj godini i konačno usklađene novčane naknade isplaćuje se za cijelu proteklu godinu".

Član 17.

Član 113. mijenja se i glasi:

"Doplatak za pomoć i njegu usklađuje se tijekom godine s kretanjem nominalnih osobnih dohodaka svih radnika zaposlenih na teritoriju Republike. Konačno usklađivanje doplatka za pomoć i njegu obavlja se početkom iduće godine prema porastu nominalnih osobnih dohodaka svih radnika zaposlenih na teritoriju Republike u protekloj godini, koji se utvrđuje prema službenim statističkim podacima u SR Hrvatskoj. Razlika izmedu doplatka za pomoć i njegu isplaćenog u protekloj godini i konačno usklađenog doplatka za pomoć i njegu isplaćuje se za cijelu proteklu godinu".

Član 18.

Član 114. mijenja se i glasi:

"(1) Naknada osobnog dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju (čl. 39, 40. i 47) usklađuje se tijekom godine s kretanjem nominalnih osobnih dohodaka svih radnika zaposlenih na teritoriju Republike, ako osnovica za određivanje naknade nije utvrđena na temelju osobnog dohotka iz godine u kojoj je ostvareno pravo na naknadu, i to primjenom jednakog postotka utvrđenog općim aktom Zajednice.

"(2) Konačno usklađivanje naknade osobnog dohotka obavlja se početkom iduće godine prema porastu nominalnih osobnih dohodaka svih radnika zaposlenih na teritoriju Republike u protekloj godini, koji se utvrđuje prema službenim statističkim podacima u SR Hrvatskoj".

Član 19.

U članu 134. stav 2. točka 4. briše se.

Član 20.

U članu 150. stav. 2 i 3. brišu se.

Član 21.

Član 151. i 152. brišu se.

Član 22.

Član 153. mijenja se i glasi:

"(1) Osnovica osiguranja koja služi za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i za obračun i uplatu doprinosa za to osiguranje utvrđuje se prema visini osnovice za porez iz osobnog dohotka osiguranika iskazanog u isplatnoj listi u skladu s kolektivnim ugovorom za kvalificiranog radnika, odnosno prema visini osnovice od koje se određuje porez na zajednicu općina i doprinosi samoupravnim interesnim zajednicama, koja odgovara paušalnoj svoti poreza.

(2) Najniža osnovica osiguranja koja služi za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i za obračun i uplatu doprinosa je prosječni čisti osobni dohodak svih radnika zaposlenih u SR Hrvatskoj u protekloj godini, prema službenim statističkim podacima.

(3) Najviša osnovica osiguranja koja služi za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i za obračun i uplatu doprinosa je prosječni čisti osobni dohodak svih radnika zaposlenih u SR Hrvatskoj u protekloj godini, prema službenim statističkim podacima, uvećan za četiri puta.

(4) Najniža i najviša osnovica osiguranja koje služe za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i za obračun i naplatu doprinosa usklađuje se tijekom godine s porastom nominalnog osobnog dohotka svih radnika zaposlenih u SR Hrvatskoj prema službenim statističkim podacima.

(5) Usklađivanje obavlja po službenoj dužnosti nadležna općinska uprava društvenih prihoda koja vrši obračun i naplatu doprinosa."

Član 23.

Član 154. mijenja se i glasi:

"Iznimno od odredaba člana 153. ovoga Statuta, osiguranici kojima je doneseno rješenje o priznanju prava na starosnu mirovinu s punim mirovinskim stažem, ako nastave raditi odnosno voditi radnju, oslobađaju se obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje, a isplata mirovine se privremeno obustavlja".

Član 24.

Član 155. mijenja se i glasi:

"(1) Osim osnovica osiguranja u koje se osiguranici obvezno razvrstavaju, osiguranici mogu prema vlastitom izboru izabrati i slijedeće više osnovice osiguranja:

- prosječni čisti osobni dohodak svih radnika zaposlenih u SR Hrvatskoj u protekloj godini, uvećan za dva puta;

- prosječni čisti osobni dohodak svih radnika zaposlenih u SR Hrvatskoj u protekloj godini, uvećan za tri puta;

- prosječni čisti osobni dohodak svih radnika zaposlenih u SR Hrvatskoj u protekloj godini, uvećan za četiri puta.

(2) Izabrane više osnovice koje služe za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i za obračun i uplatu doprinosa usklađuju se tijekom godine s porastom nominalnih osobnih dohodaka svih radnika zaposlenih u SR Hrvatskoj prema službenim statističkim podacima.

(3) Za izbor više osnovice osiguranja mora se podnijeti pismeni zahtjev stručnoj službi SIZ-a koja donosi rješenje o izabranoj višoj osnovici koje dostavlja osiguraniku i nadležnoj općinskoj upravi društvenih prihoda radi naplate doprinosa.

(4) Izabrana viša osnovica osiguranja prema stavu 1. ovoga člana ne može se tijekom godine mijenjati već se samo usklađuje na način propisan u stavu 2. ovoga člana.

Usklađivanje obavlja po službenoj dužnosti nadležna općinska uprava društvenih prihoda koja vrši obračun i naplatu doprinosa."

Član 25.

U članu 156. stavu 1. brišu se riječi "koja prethodi godini" a stav 2. briše se.

Član 26.

U članu 176. stavu 1. u 5. i 6. retku brišu se riječi "Samoupravnim sporazumom o organiziranju osnovnih zajednica", te u posljednjem retku riječ "i" i točka, a dodaju se na kraju stava 1. riječi "i drugim samoupravnim općim aktom Zajednice".

Član 27.

Član 177. i 178. brišu se.

Član 28.

U članu 179. u 2. retku brišu se riječi "odnosno u osnovnim zajednicama", a umjesto riječi "i delegata delegiranih u Skupštini osnovnih zajednica odnosno" stavljaju se riječi "konferencija i delegata i".

Član 29.

U članu 180. u stavu 3. umjesto riječi "Skupština osnovne Zajednice" stavljaju se riječi "konferencija delegacija".

Član 30.

U članu 181. brišu se riječi "Samoupravnim sporazumima o organiziranju osnovne zajednice", te riječi "odnosno Skupštine osnovne zajednice".

Član 31.

U članu 182. u stavu 1. na kraju se briše točka i dodaju riječi "odnosno ako je ponovno sazvanom Zboru prisutno najmanje 20 posto osiguranika i korisnika mirovina s područja za koje se održava Zbor".

Član 32.

(1) U članu 183. u stavu 1. umjesto riječi "i skupštine osnovnih zajednica mogu" stavlja se riječ "može".

(2) U istom članu, umjesto riječi "skupštine osnovnih zajednica" stavljaju se riječi "konferencije delegacija".

Član 33.

(1) U članu 184. u stavu 1 umjesto riječi "osnovnih zajednica" stavljaju se riječi "konferencija delegacije".

(2) Stav 2. istog člana se briše.

(3) Dodaje se novi stav koji glasi: "Odluku o raspisivanju referenduma donosi Skupština Zajednice u skladu sa Zakonom".

Član 34.

Umjesto člana 185. uvodi se novi član koji glasi "Odluku o provedbi referenduma donosi Skupština Zajednice u skladu sa Zakonom".

Član 35.

Umjesto člana 186. uvodi se novi član koji glasi:

"Radi neposrednog ostvarivanja svojih prava, dužnosti i odgovornosti, te organiziranog sudjelovanja u obavljanju funkcije Skupštine Zajednice, utvrđenih Zakonom i ovim Statutom, osiguranici i korisnici mirovina osnivaju delegacije i konferencije delegacija i biraju članove tih delegacija u skladu s delegatskim sistemom utvrđenim postojećim propisima, te delegiraju delegate u Skupštinu Zajednice, prema odredbama ovoga Statuta i odgovarajućih općih akata Zajednice".

Član 36.

Umjesto člana 187. uvodi se novi član koji glasi:

(1) Delegacije osiguranika i korisnika mirovine osnivaju se na području jedne ili više mjesnih zajednica, prema mjerilima određenim u posebnom samoupravnom općem aktu Zajednice.

(2) Članove delegacije iz stava 1. ovoga člana biraju osiguranici i korisnici mirovine na svojim zborovima.

(3) Mandat člana delegacije traje 4 godine, a nitko ne može biti biran više od dva puta uzastopce".

Član 37.

Član 188. briše se.

Član 38.

(1) U Članu 189. stavu 2. točki 1) brišu se riječi "i osnovnih zajednica".

(2) U istom članu, u stavu 2. točki 2) brišu se riječi "Skupštini osnovne zajednice ili"

Član 39.

Umjesto člana 190 uvodi se novi član koji glasi:

"Delegacije osiguranika i korisnika mirovine:

1) raspravljaju o prijedlogu Statuta Zajednice i samoupravnim općim aktima kojima se utvrđuje visina doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje, te o drugim samoupravnim općim aktima kad je to određeno Zakonom ili ovim Statutom;

2) raspravljaju o razrezu i naplati doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje na svome području:

3) prate i razmatraju ostvarivanje prava osiguranika iz mirovinskog i invalidskog osiguranja na svome području;

4) obavješćuju osiguranike i korisnike mirovine o pitanjima značajnim za zauzimanje stavova i za odlučivanje organa samoupravljanja;

5) delegiraju delegate u konferenciju delegacija"

Član 40.

Član 191. briše se.

Član 41.

U članu 192. u stavu 1. umjesto riječi "u Skupštinu osnovne zajednice" stavljaju se riječi "u konferenciju delegacije".

Član 42.

Umjesto članova 193. do 202. uvode se novi članovi koji glase

"Član 193.

(1) Radi što neposrednijeg ostvarivanja svojih samoupravnih prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osiguranici i korisnici mirovine osnivaju konferenciju delegacije.

(2) Konferencija delegacije osniva se na području jedne ili više općina, razmjerno broju osiguranika i korisnika mirovine na tom području, na osnovi posebnog samoupravnog općeg akta Zajednice.

(3) Samoupravnim općim aktom iz stava 2. ovoga člana određuje se i sjedište konferencije delegacije.

Član 194.

Radi što neposrednije suradnje izmedu delegacija i delegata u Skupštini Zajednice, konferencija delegacije:

1) pribavlja mišljenje delegacija o pitanjima u oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja o kojima delegacije raspravljaju,

2) zauzima stavove i daje prijedloge Skupštini Zajednice u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, nakon prethodno, pribavljena mišljenja delegacija;

3) izjašnjavaju se o prijedlogu Statuta Zajednice, o sa- moupravnim općim aktima kojima se određuje visina doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje te o drugim samoupravnim općim aktima kada je to predvideno Zakonom i ovim Statutom.

4) izjašnjavaju se o razrezu i naplati doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje na svom području,

5) prate i razmatraju ostvarivanje prava osiguranika korisnika mirovinskog i invalidskog osiguranja na svom području.

6) obavješćuju osiguranike i korisnike mirovina o pitanjima što su značajna za zauzimanje stavova i za odlučivanje organa samoupravljanja,

7) delegiraju delegate u Skupštinu Zajednice,

8) iniciraju rasprave i pitanja u Skupštini Zajednice i njezinim organima.

Član 195.

Sjednicama konferencije delegacija predsjeda predsjedavajući delegacije kojega se bira na četiri godine.

Član 196.

(1) Delegati koji su delegirani u konferenciju delegacija i Skupštinu Zajednice obavljaju svoje funkcije u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i drugim samoupravnim općim aktima Zajednice,

(2) Delegati imaju osobito slijedeća prava i dužnosti:

1) da u zauzimanju stavova u pitanjima o kojima se odlučuje u samoupravnim organima u Zajednici postupaju u skladu sa smjernicama i stavovima delegacija koje su ih delegirale,

2) da o radu konferencije delegacije Zajednice i o svojem radu u konferenciji delegacija u Skupštini Zajednice obavješćuju delegacije koje su ih delegirale i kojima su odgovorni za svoj rad,

3) da pokreću razmatranje određenih pitanja u oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja,

4) da sudjeluju u razmatranju svih akata o kojima se vodi rasprava odnosno što se donose nakon prethodno danih mišljenja osiguranika i korisnika mirovine.

Član 197.

Delegati su osobno odgovorni za obavljanje svoje funkcije u delegacijama, konferencijama delegacija i u Skupštini Zajednice u koju su delegirani i mogu biti opozvani na način određen samoupravnim općim aktom koji uređuje način izbora i opoziva".

Član 43.

U članu 203. u stavu 2. umjesto riječi "delegirani iz redova delegata-članova skupštine osnovnih zajednica" stavljaju se riječi "koje delegiraju konferencije delegacija".

Član 44.

Član 204. mijenja se i glasi:

"Delegate u Skupštinu Zajednice delegiraju konferencije delegacija razmjerno broju osiguranika i korisnika mirovina i to na svakih 1500 osiguranika i korisnika mirovina jedan delegat.

Član 45.

Umjesto člana 205. uvodi se novi član koji glasi:

"U postupku delegiranja delegata u Skupštinu Zajednice mora se osigurati razmjerna zastupljenost osiguranika i korisnika mirovine, prema socijalnoj, dobnoj i spolnoj strukturi".

Član 46.

Umjesto člana 206. uvodi se novi član koji glasi:

"1) Delegate u Skupštini Zajednice delegira se za razdoblje od 4 godine.

(2) Nitko ne može uzastopce više od dva puta biti delegiran u Skupštinu Zajednice".

Član 47.

Član 207. briše se.

Član 48.

U članu 209. stavu 2. briše se točka i dodaju riječi "kao i u drugim slučajevima određenim Zakonom".

Član 49.

(1) U članu 211. u stavu 1. točki 4) iza riječi "Sporazumima" stavlja se točka, a ostatak teksta se briše.

(2) U istom članu, u točki 11) iza riječi "razvoja" stavlja se točka a preostali tekst se briše.

(3) U istom članu, u točki 12), umjesto riječi "Skupština osnovnih zajednica", stavljaju se riječi "konferencija delegacija".

(4) U istom članu, u točki 15) brišu se riječi "osnovnih zajednica".

Član 50.

U članu 212. u stavu 1. brišu se riječi "Skupština osnovnih zajednica, delegacije i delegati osiguranika i korisnika prava".

Član 51.

(1) U članu 213. u stavu 1. brišu se riječi "skupštine osnovnih zajednica, delegacije osiguranika te mišljenje" i točka te dodaju riječi "kao i drugih zainteresiranih organa i organizacija, o tim aktima".

(2) U istom članu, u stavu 2. u točki 2) iza riječi "osiguranika" dodaju se riječi "i korisnika mirovine", a umjesto riječi "skupština osnovne zajednice" u točki 3), stavljaju se riječi "konferencija delegacije".

Član 52.

Umjesto člana 215. uvodi se novi član koji glasi:

"(1) Skupština Zajednice bira iz redova svojih članova Izvršni odbor.

(2) Iz redova članova Izvršnog odbora bira se predsjednik Skupštine Zajednice.

(3) Predsjednik Skupštine Zajednice ujedno je predsjednik Izvršnog odobra Skupštine.

(4) Mandat predsjednika traje dvije godine, uz mogućnost ponovnog izbora".

Član 53.

U članu 216. u stavu 1. brišu se riječi "Izvršnog odbora"

Član 54.

Umjesto člana 217. uvodi se novi član koji glasi:

"(1) Predsjednik Skupštine zastupa Skupštinu Zajednice pred organima, samoupravnim organizacijama i zajednicama kada se raspravlja o pitanjima u vezi s provedbom mirovinskog i invalidskog osiguranja.

(2) Pravo iz stava 1. ovoga člana imaju i članovi Izvršnog odbora, te predsjednici odbora Skupštine Zajednice iz svoga djelokruga, a prema potrebi Skupština može odrediti delegate Skupštine da je zastupaju u određenim poslovima".

Član 55.

U članu 219. stav 1. brojka "15" zamjenjuje se brojkom "13".

Član 56.

U članu 221. u stavu 1. točka 6) mijenja se i glasi:

"1) brine o ostvarivanju prava osiguranih osoba iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i prema potrebi zajedno s odgovarajućim odborom Skupštine Zajednice, daje smjernice za unapređivanje rada.

Radna zajednica u dijelu što važi za provedbu mirovinskog i invalidskog osiguranja".

U istom članu, prvom stavu točki 8) brišu se riječi "te radom skupština osnovnih zajednica".

Točka 9. mijenja se i glasi:

"9) donosi odluke o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja s kretanjem nominalnih osobnih dohodaka svih radnika zaposlenih na teritoriju Republike tijekom godine".

Točka 10. mijenja se i glasi:

10) imenuje pomoćnike tajnika Skupštine Zajednice".

Član 57.

Umjesto člana 224. uvodi se novi član koji glasi:

"(1) Skupštinski odbori i komisije jesu:

1) Odbor za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja;

2) Odbor za organizaciju i financiranje;

3) Odbor za rješavanje stambenih potreba umirovljenika i invalida rada;

4) Odbor za općenarodnu obranu i društvenu samozaštitu;

5) Komisija za imovinsko-pravna potraživanja;

6) Skupština može, prema potrebi, osnivati i druge odbore i komisije".

Član 58.

Član 225. briše se.

Član 59.

U članu 226. u stavu 3. riječ "5" zamjenjuje se riječju "3", a stav 4. briše se.

Član 60.

U članu 228. stav 3. briše se.

Član 61.

U članu 229. stav (2) se mijenja i glasi:

"(2) Radom odbora i komisije rukovodi predsjednik kojega iz svojih redova biraju članovi odbora ili komisije".

Član 62.

Član 230. briše se.

Član 63.

(1) U članu 231. u stavu 1. u točki 2) iza riječi "izvršenju" stavlja se točka-zarez, a preostali tekst se briše.

(2) U istom članu, u stavu 1. iza točke 7) dodaje se nova toćka koja glasi:

"3) prati, razmatra i predlaže rješenja u vezi s ostvarivanjem prava s osnova prekvalifikacije ili dokvalifikacije i zapošljavanja invalida rada i djece ometene u psihičkom i fizičkom razvoju te prevencijom invalidnosti".

Član 64.

Član 232. briše se.

Član 65.

Umjesto člana 233. uvodi se novi član koji glasi:

"(1) Odbor za organizaciju i financiranje:

1) prati djelotvornost organizacije Zajednice, stručne službe i uspješnost njihova rada i o tome daje izvještaje Skupštini Zajednice i Izvršnom odboru te predlaže mjere za unapređivanje organizacije Zajednice u cjelini i rada stručne službe;

2) daje mišljenje Izvršnom odboru Skupštine Zajednice o prijedlozima samoupravnih sporazuma što se zaključuju sa stručnom službom, a vrijede za njezin rad i organizaciju;

3) razmatra prijedlog Samoupravnog sporazuma o osnovama plana i prijedlog plana razvoja Zajednice te daje o njima mišljenje, primjedbe i prijedloge Skupštini Zajednice;

4) razmatra prijedlog financijskog plana Zajednice i njezinog završnog računa;

5) brine o provođenju financijskog plana u vezi s ostvarivanjem prihoda i o namjenama i racionalnom ulaganju te utroškom sredstava Zajednice i njezine rezerve, u skladu sa zaključcima i smjernicama Skupštine Zajednice;

6) razmatra prijedlog za zaključivanje ugovora stručnom službom o naknadi za njezin rad, u vezi s provedbom mirovinskog i invalidskog osiguranja;

7) prati kretanje prihoda Zajednice, s tim i naplate doprinosa od obveznika plaćanja doprinosa kao i ispunjavanje obveza društvenopravnih osoba koje imaju financijske obveze prema Zajednici;

8) prati kretanje rashoda Zajednice i predlaže Skupštini Zajednice mjere za njihovo usklađivanje s prihodima Zajednice;

9) razmatra prijedlog o određivanju osnovica i visine doprinosa odnosno stope doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za određivanje kojih je nadležna Skupština Zajednice;

10) razmatra prijedlog Samoupravnog sporazuma o visini doprinosa odnosno stope doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje što Skupština Zajednice treba predložiti na zaključivanje osiguranicima;

11) obavlja i druge poslove koje mu Skupština Zajednice povjeri svojim odlukama i zaključcima u vezi s financiranjem mirovinskog i invalidskog osiguranja u Zajednici".

Član 66.

(1) U članu 234. u stavu 1. u točki 1) brišu se riječi, "u suradnji sa Skupštinama osnovnih zajednica, kao i riječi "po pojedinim osnovnim zajednicama".

(2) U istom članu, u stavu 1. u točki 2) iza riječi "sredstva" stavlja se točka-zarez, a preostali tekst se briše.

(3) točka 3, se briše, a u točki 4) brišu se riječi "i osnovnih zajednica".

Član 67.

Član 235. se briše i uvode se novi članovi koji glase:

"Član 235.

Odbor za općenarodnu obranu i društvenu samozaštitu:

1) predlaže Skupštini Zajednice mjere u vezi s provedbom priprema za općenarodnu obranu i mjere društvene samozaštite ;

2) razmatra i predlaže Skupštini Zejednice osnove plana razvoja općenarodne obrane i društvene samozaštite od zajedničkog interesa za Zajednicu;

3) razmatra i predlaže Skupštini Zajednice materijalno i financijsko osiguravanje provedbe zadataka u oblasti općenarodne obrane i društvene samozaštite;

4) daje Skupštini Zajednice mišljenja i prijedloge za usklađivanje priprema u oblasti općenarodne obrane i društvene samozaštite sa skupštinama društveno-političkih zajednica;

5) predlaže Skupštini Zajednice koje se podatke, od interesa za općenarodnu obranu, smatra tajnima, kao i mjere i postupak za osiguravanje tajnosti tih podataka;

6) obavlja i druge poslove u oblasti općenarodne obrane i društvene samozaštite, u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i drugim samoupravnim općim aktima Zajednice.

Član 235 a.

Komisija za mirovinsko-pravna potraživanja:

1) predlaže mjere za otkrivanje nastalih šteta u Zajednici;

2) upozorava na štetne uzročnike i počinitelje štete, te predlaže mjere prevencije da ne dode do nastanka šteta u Zajednici;

3) odlučuje o potpisivanju nenaplativih potraživanja;

4) odlučuje o obustavi postupka za naknadu štete;

5) obavlja i druge poslove u skladu s aktima Skupštine Zajednice".

Član 68.

Član 236. briše se.

Član 69.

U članu 237. u stavu 1. u točki 6) umjesto riječi "skupštini osnovne zajednice" stavljaju se riječi "konferencija delegacija". zatim u točki 7) umjesto riječi "Skupština osnovne zajednice" stavljaju se riječi "konferencija delegacija", u točki 8) umjesto riječi "Skupština osnovne zajednice" stavljaju se riječi "konferencija delegacija", te u točki 9) umjesto riječi "Skupštini osnovne zajednice" dolazi tekst "konferenciji delegacija".

Član 70.

U članu 238. u stavu 2. u drugom retku iza riječi "Zajednice", dodaje se tekst "i odgovarajućoj konferenciji delegacija" a preostali tekst se briše.

Član 71.

Poglavlje 11. "Međusobni odnosi samoupravnih organa u Zajednici" i poglavlje 12. "Osnovna zajednica" briše se.

Član 72.

Članovi 249. i 255. se brišu, a uvodi se novi član koji glasi :

"Općenarodna obrana i društvena samozaštita

(1) U Zajednici organizira se i provodi općenarodna obrana i društvena samozaštita na jedinstvenim načelima, u skladu sa Zakonom i odlukama organa društveno-političkih zajednica.

(2) Financijska sredstva potrebna za obavljanje zadataka iz stava 1. ovoga člana osiguravaju se kao namjenska sredstva u financijskom planu Zajednice".

Član 73.

Uvodi se nova glava XXIV, koja glasi:

"Informiranje u Zajednici".

Uvode se, također novi članovi 250, 251. i 252. koji glase:

Član 250.

Osiguranici i korisnici mirovine imaju pravo da budu informirani o svim pitanjima značajnim za njihovo aktivno sudjelovanje u ostvarivanju vlastitih samoupravnih prava i dužnosti, osobito o svim činjenicama značajnim za njihov društveno-ekonomski i materijalni položaj u Zajednici te za ostvarivanje prava u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Član 251.

(1) Zajednica osigurava redovito, pravodobno, istinito, cjelovito i pristupačno informiranje, osobito:

- u materijalima što ih se dostavlja delegatima za sjednicu Skupštine Zajednice i njezinih organa i delegatima u konferencijama delegacija za njihove sjednice,

- u "Zanatskom listu",

- u delegatskim glasilima,

- u sredstvima javnog informiranja (dnevnim listovima, radiju, televiziji, i u drugima).

(2) Radi osiguravanja informiranja iz stava 1. ovoga člana, Zajednica može financijskim planom osigurati dio potrebnih sredstava.

Član 252.

Ciljevi, zadaci, način, oblici i organizacija informiranja mogu se, prema potrebi, odrediti posebnim samoupravnim općim aktom".

Član 74.

U glavi XXIV umjesto riječi "Radna zajednica" stavljaju se riječi "Stručna služba.

Član 75.

Član 256. mijenja se i glasi:

"Poslove provedbe osiguranja" za Zajednicu obavlja služba Zajednice.

Osnove organizacije rada stručne službe utvrđuje Izvršni odbor Skupštine Zajednice".

Član 76.

Član 257. briše se:

Član 77.

U članu 258. stav 1. umjesto riječi "Radna zajednica" stavljaju se riječi "Stručna služba".

U istom članu u stavu 1. u točki 6. brišu se riječi "plana osnovnih zajednica", kao i u točki 9."kao i za potrebe osnovnih zajednica".

Član 78.

Član 260. i 261. brišu se:

Član 79.

U članu 262. dodaju se novi stavovi koji glase:

"Skupština Zajednice na prijedlog Izvršnog odbora Skupštine Zajednice može donijeti odluku o prestanku rada stručne službe, ako stručna služba ne izvršava pojedine poslove kvalitetno i ažurno.

Otkazni rok iznosi 90 dana računajući od dana donošenja odluke".

Član 80.

Član 269. briše se:

Član 81.

U članu 272. u stavu 1. u drugom retku iza riječi "Zajednice" stavlja se točka, a preostali tekst se briše.

Član 82.

U članu 274. u stavu 1. iza točke 7. dodaje se nova točka koja glasi:

"8) u skladu sa samoupravnim općim aktima Zajednice predlaže organizaciju stručne službe, strukturu radnih mjesta i kvalifikacijsku strukturu kadrova, o kojima ovisi obavljanje poslova radi kojih je služba osnovana".

Član 83.

Umjesto člana 276. uvodi se novi član koji glasi:

(1) Za tajnika Skupštine Zajednice može biti imenovana osoba koja ima visoku stručnu spremu pravnog ili ekonomskog smjera i najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

(2) Tajnik Skupštine se imenuje na 4 godine i može biti ponovno imenovan.

(3) Osobni dohodak tajnika Skupštine Zajednice određuje Izvršni odbor Skupštine Zajednice.

Član 84.

U članu 277. u redu 7. brišu se riječi, "odnosno samoupravnim sporazumom o osnivanju osnovne zajednice", te u posljednjem retku riječi "odnosno osnovne zajednice"

Član 85.

U članu 288. u redu 4. brišu se riječi "Samoupravnim sporazumom o osnivanju osnovnih zajednica", kao i u šestome retku riječi "i osnovne zajednice".

Član 86.

Brišu se članovi od 279. do 283.

Član 87.

Umjesto člana 284. uvodi se novi član koji glasi:

"(1) Tajnika Skupštine Zajednice može opozvati i razriješiti dužnosti samo Skupština Zajednice i prije isteka roka na koji je imenovan:

1) na njegov zahtjev;

2) ako se ustanovi da posao što mu je povjeren premašuje njegove sposobnosti i da to nepovoljno utječe na obavljanje njegove funkcije, obavljanje poslova, na rezultate poslovanja i odnose u Zajednici;

3) ako svojim radom teže ili više puta povrijedi propise u vezi s djelatnošću Zajednice, Statutom odnosno drugim samoupravnim općim aktima Zajednice, ili neosnovano odbije provoditi odluke samoupravnih organa Zajednice, ili očito postupa suprotno tim odlukama;

4) ako svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom ili prekoračenjem ovlaštenja, Zajednici ili društvenoj zajednici nanese štetu u većem opsegu, ili ako je zbog njegova nesavjesnog ili nepravilnog rada mogla nastati takva šteta;

5) ako zbog neobavljanja ili nemarnog obavljanja njegove dužnosti Zajednica nije mogla ispuniti plan ili druge osnovne zadatke ili je obavljanje tih zadataka znatno otežano;

6) ako je svojim postupcima ili propustima onemogućavao ostvarivanje samoupravnih prava ili pridonio da se poremete samoupravni odnosi u Zajednici ili teže oštete društveni interesi;

7) kada nastupe uvjeti prema kojima prestaje rad radnika u osnovnoj organizaciji udruženog rada;

8) u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

(2) Ako se tajnika Skupštine Zajednice razrješava dužnosti na njegov zahtjev, Skupština Zajednice može ga razriješiti odmah ili najkasnije u roku 6 mjeseci nakon podnošenja zahtjeva".

Član 88.

U članu 285. stav 1. umjesto riječi "skupštine osnovne zajednice" stavljaju se riječi "konferencija delegacije".

Član 89.

Član 286. briše se.

Član 90.

U članu 287. u stavu 1. brišu se riječi "u vezi s tajnikom osnovne zajednice".

Član 91.

Iza člana 287. dodaje se novi član 287a, koji glasi:

"(1) Tajnik Skupštine Zajednice ima dva pomoćnika.

(2) Pomoćnici tajnika Skupštine Zajednice pomažu tajniku u obavljanju poslova iz djelatnosti Zajednice i stručne službe Zajednice.

(3) Za pomoćnika tajnika za pravne poslove može biti imenovana osoba koja ima visoku stručnu spremu pravnog smjera i pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

(4) Za pomoćnika tajnika za ekonomske poslove može biti imenovana osoba koja ima visoku stručnu spremu ekonomskog smjera i pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

(5) Pomoćnike tajnika imenuje Izvršni odbor Skupštine Zajednice na temelju provedenog javnog natječaja na prijedlog tajnika Skupštine Zajednice.

(6) Pomoćnici tajnika imenuju se za vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno izabrani.

(7) Pomoćnicima tajnika osobni dohodak određuje Izvršni odbor Skupštine Zajednice.

(8) U pogledu odgovornosti, opoziva i razrješenja pomoćnika tajnika odgovarajuće se primjenjuju odredbe koje se odnose na odgovornost, opoziv i razrješenje dužnosti tajnika Skupštine Zajednice".

Član 92.

U članu 288. u stavu 1. brišu se riječi "osnovne zajednice i", a u stavu 2. umjesto riječi "izvršnih" stavlja se riječ "izvršnog", a brišu se riječi "osnovne zajednice" i "skupštinama osnovnih zajednica, odnosno", posljednja rečenica se briše.

Član 93.

U članu 289. u stavu 1. brišu se riječi "i skupštine osnovne zajednice", a umjesto riječi "njihovih izvršnih" stavljaju se riječi "izvršnog".

Član 94.

U članu 290. u stavu 2. brišu se riječi "odnosno skupštini osnovne zajednice".

Član 95.

U članu 291. stavu 1. brojka "8" zamjenjuje se brojkom "4".

U stavu 2. umjesto riječi "skupštine osnovnih zajednica" stavljaju se riječi "konferencija delegacija".

Član 96.

U članu 292. brišu se riječi "u vezi s osnovnim zajednicama".

Član 97.

Umjesto člana 293. uvodi se novi član koji glasi:

"(1) Prava i dužnosti planiranja u mirovinskom i invalidskom osiguranju i njegova razvoja samostalnih zanatlija, ugostitelji i prijevoznici ostvaruju u skladu sa Zakonom i drugim propisima o društvenom planiranju.

(2) Zajednićke ciljeve i interese te medusobne odnose, prava. obaveze i odgovornosti za njihovo ostvarivanje u srednjoročnom razdoblju, radnici i radni ljudi, osigurani u Zajednici, određuju samoupravnim sporazumom o osnovama plana.

(3) Na temelju samoupravnog sporazuma o osnovama plana, Zajednica utvrđuje svoje srednjoročne i godišnje planove.

(4) Srednjoročnim planom razvoja Zajednice utvrđuju se:

- zajednički ciljevi i zadaci u obavljanju poslova mirovinskog i invalidskog osiguranja;

- prava, obaveze i odgovornosti u zadovoljavanju zajedničkih interesa;

- potrebna sredstva za ostvarivanje zakonom utvrđenih prava".

Član 98.

Umjesto članova 294. i 299. uvodi se novi član koji glasi:

"Član 294.

(1) Srednjoročnim planom razvoja Zajednice određuje se politika zadovoljavanja stambenih potreba korisnika mirovina.

(2) U skladu sa srednjoročnim planom razvoja, Zajednica donosi godišnji plan rada i poslovanja".

Član 99.

Članovi 300. i 301. brišu se.

Član 100.

U članu 302. brišu se riječi "što važe za osnovne zajednice".

Član 101.

Članovi 303. i 304. brišu se.

Član 102.

U članu 307. u točki 2. brišu se riječi "federacija i republike" i stavljaju se riječi "društveno-političkih zajednica".

Član 103.

Umjesto člana 308. uvodi se novi član koji glasi:

"Rashodi Zajednice jesu:

1) mirovine, novčane naknade za tjelesno oštećenje i druga novčana primanja osiguranih osoba na temelju stečenih prava prema Zakonu i ovom Statutu,

2) troškovi za prekvalifikeciju ili dokvalifikaciju i zapošljavanje invalida rada i djece ometene u psihičkom ili fizičkom razvoju,

3) doprinos za zdravstvenu zaštitu umirovljenika i drugih korisnika prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja,

4) doprinos za stambene potrebe umirovljenika i invalida rada,

5) doprinos za neposrednu dječju zaštitu,

6) Naknade drugim zajednicama mirovinskog i invalidskog osiguranja za staž osiguranja u Zajednici,

7) troškovi u vezi s ocjenjivanjem invalidnosti preostale radne sposobnosti (liječnički pregled, pretrage, putni troškovi i sl.),

8) troškovi u vezi s isplatom mirovina i drugih mirovinskih primanja,

9) troškovi samoupravnih organa,

10) troškovi za obavljanje poslova provedbe mirovinskog i invalidskog osiguranja,

11) troškovi za potrebe općenarodne obrane i društvene samozaštite,

12) drugi rashodi".

Član 104.

Član 309. se mijenja i glasi:

"(1) Višak prihoda nad rashodima po završnom računu može se rasporediti:

- u rezerve Zajednice,

- u poslovni fond Zajednice,

- ili prenijeti u narednu godinu.

(2) Obvezna rezerva Zajednice ima vrijednost jedne i pol mjesečne svote planiranih rashoda Zajednice u tekućoj godini. Samoupravnim sporazumom o osnovama plana može se odrediti veća svota obvezne rezerve.

(3) Sredstva rezerve služe za pokrivanje viška rashoda nad prihodima, ustanovljenog završnim računom Zajednice, i za osiguravanje obrtnih sredstava za ispunjavanje tekućih obveza Zajednice.

(4) Ako rezerva nije dovoljna za osiguranje potrebnih obrtnih sredstava, potrebna obrtna sredstva osiguravaju se kreditom poslovnih banaka. Odluku o zaduživanju donosi Skupština Zajednice.

(5) Slobodna sredstva rezerve mogu se oročavati u poslovnim bankama ili u drugih korisnika društvenih sredstava najdulje za razdoblje srednjoročnog plana razvoja.

Odluke o oročavanju sredstava donosi Izvršni odbor".

Član 105.

Umjesto člana 311. uvode se novi članovi koji glase:

"Član 311.

(1) Iz prihoda Zajednice izdvajaju se sredstva za rješavanje stambenih potreba korisnika mirovine.

(2) Stopu izdvajanja i način korištenja sredstava iz stava 1. određuje Skupština Zajednice.

Član 311a.

(1) Sredstva za rješavanje stambenih potreba umirovljenika osigurava Zajednica, ovisno o visini isplaćenih mirovina i novčanih naknada.

(2) Skupština Zajednice na temelju Samoupravnog sporazuma o osnovama plana Zajednice određuje postotak izdvajanja sredstava iz stava 1. ovoga člana.

(3) Skupština Zajednice propisuje način i uvjete za iskorištenje sredstava za stambene potrebe korisnika mirovina što ih za tu namjenu osigurava".

Član 106.

U članu 313. u stavu 1. umjesto riječi "osoba iz čl. 13. i 14. ovoga Statuta upisana" stavlja se riječ "osiguranik upisan", a stav 2. se briše.

Član 107.

Umjesto člana 314. uvodi se novi član koji glasi:

"Prestanak obveze plaćanja doprinosa nastaje danom brisanja osiguranika iz registra".

Član 108.

U članu 315. iza stava 4. uvodi se novi stav 5. koji glasi:

"Za vrijeme služenja vojnog roka osiguranik ne može plaćati doprinos, jer to razdoblje ne ulazi u staž osiguranja".

Član 109.

Članovi 316. do 321. se brišu, a uvode se novi članovi koji glase :

"Član 316.

Razrez i naplatu doprinosa, dospijeće obveza i kamata na doprinos kao i zastara potraživanja obavljaju općinske uprave društvenih prihoda prema Zakonu o porezima građana, ako samoupravnim općim aktom Zajednice nije drukčije uređeno.

Član 317.

(1) U slučaju da se osiguranik ne prijavi na osiguranje prema članu 149. Statuta, obavit će se obračun prijave unatrag od dana upisa u registar do dana saznanja o tome.

(2) Takvim osiguranicima preračunavat će se osnovica osiguranja iz prijašnjih godina prema razini osnovica tekuće godine, što će biti kao osnovica za obračun doprinosa".

Član 110.

Članovi 322. do 328. se brišu i uvodi se novi član koji glasi:

"Član 322.

Dosadašnji samoupravni organi Zajednice nastavljaju s radom do isteka mandata njihovih članova po odredbama ovoga Statuta."

Član 111.

U svim članovima gdje se spominju riječi "Radna zajednica" stavljaju se riječi "Stručna služba".

Član 112.

Ovlašćuje se Izvršni odbor Skupštine Zajednice da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske.

Član 113.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990.

Iznimno odredbe člana 16. 17. i 18. primjenjuju se od 1. siječnja 1989.

Broj:01-OP-5728/89.

Zagreb, 21. prosinca 1989.

Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske

Mato Travarević, v.r.