Odluka o plaćanju doprinosa Privrednoj komori Hrvatske u 1990. godini

NN 2/1990 (17.1.1990.), Odluka o plaćanju doprinosa Privrednoj komori Hrvatske u 1990. godini

PRIVREDNE KOMORE

Na temelju člana 41. Zakona o udruživanju u privredne komore i člana 2. i 106. Statuta Privredne komore Hrvatske, Skupština Privredne komore Hrvatske, na 5. sjednici 20. prosinca 1989. donijela je

ODLUKU

o plaćanju doprinosa Privrednoj komori Hrvatske u 1990. godini

Član 1.

Doprinos Privrednoj komori Hrvatske plaćaju: 1. organizacije i zajednice s područja privrede prema točki 1. stavu 1. Odluke o utvrđivanju privrednih i izvanprivrednih djelatnosti ("Službeni list SFRJ", br. 14/77 i 18/80), 2. Zadružni savez Hrvatske i 3. Savez udruženja samostalnih privrednika Hrvatske.

Član 2.

Organizacijama i zajednicama iz člana 1. točka 1. ove odluke smatraju se: poduzeća u društvenom, zadružnom, mješovitom i privatnom vlasništvu, složeni oblici udruživanja odnosno organiziranja poduzeća, banke, mješovite banke i druge financijske organizacije, zajednice osiguranja, zajednice rizika, zajednice reosiguranja i druge pravne osobe koje obavljaju privrednu djelatnost.

Član 3.

Organizacije i zajednice iz člana 1. točke 1. ove odluke, osim organizacija i zajednica iz grana djelatnosti 1101 Bankarstvo i 1102 Osiguranje imovine i osoba, plaćaju doprinos iz dohotka po zbirnoj stopi 0,85 promila. U zbirnoj stopi iz stava 1. sadržano je:

- 0,50 promila za redovnu djelatnost Privredne komore Hrvatske

- 0,30 promila za nabavu i instaliranje opreme za informacijski sistem privrednih komora u SR Hrvatskoj

-0,05 promila za osposobljavanje kadrova, izdavačke i promotivne djelatnosti te sufinanciranje drugih aktivnosti Privredne komore Hrvatske. Osnovica je ostvareni dohodak iz periodićnog obračuna odnosno završnog računa bez umanjenja osnovice, oslobođenja i olakšica.

Član 4.

Organizacije i zajednice iz grane djelatnosti 1101 Bankarstvo i 1102 - Osiguranje imovine i osoba plaćaju godišnji doprinos u visini:

1. banke po stopi od 0,02 promila, na neto kreditni potencijal na dan 31. prosinca 1989.

2. štedno-kreditne zadruge 2 dinara,

3. zajednice osiguranja, rizika i reosiguranja 120 dinara, a njihove filijale 80 dinara,

4. lutrija 1600 dinara.

Član 5.

Zadružni savez Hrvatske plaća doprinos po stopi od 4%. Osnovica je ostvareni prihod Zadružnog saveza Hrvatske po osnovi članskog doprinosa.

Član 6.

Savez udruženja samostalnih privrednika Hrvatske plaća doprinos po stopi od 10%. Osnovica je ostvareni prihod Saveza udruženja samostalnih privrednika Hrvatske po osnovi članskog doprinosa.

Član 7.

Doprinos iz člana 3. i 4. ove odluke obračunavaju i plaćaju korisnici društvenih sredstava. Ako korisnik društvenih sredstava ne izda u propisanom roku nalog za izvršenje ovog doprinosa, Služba društvenog knjigovodstva će izdati nalog za naplatu doprinosa prema članu 21. Zakona o Službi društvenog knjigovodstva u SR Hrvatskoj ("Narodne novine" br. 11/86). Mjesečna akontacija doprinosa uplaćuje se na račun broj 30102-637-3567 - Privredna komora Hrvatske kod Službe društvenog knjigovodstva do 30. u mjesecu. Akontacija se utvrđuje: -za siječanj i veljaču na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za razdoblje I - IX mjesec prethodne godine, -za travanj, svibanj i lipanj na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za razdoblje I - III mjesec tekuće godine, -za srpanj, kolovoz i rujan na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za razdoblje I - VI mjesec tekuće godine, -za listopad, studeni i prosinac na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za razdoblje I - IX mjesec tekuće godine. Mjesečne akontacije doprinosa iz dohotka uvećavaju se za koeficijent koji se dobije kada se masa isplaćenih čistih osobnih dohodaka u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se plaća akontacija podijeli s prosječno mjesečno isplaćenim čistim osobnim dohocima u razdoblju za koje je sačinjen periodični obračun. Korisnik društvenih sredstava po utvrđenoj obvezi iz periodičnog obračuna odnosno završnog računa za pojedino razdoblje podnosi nadležnoj Stužbi društvenog knjigovodstva nalog za uplatu razlike manje uplaćenog doprinosa po obračunu odnosno nalog za povrat više uplaćenog doprinosa.

Član 8.

Doprinos iz člana 5, i 6. ove odluke obračunava se i doznačuje Privrednoj komori Hrvatske kvartalno.

Član 9.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990.

Broj: I-55-1770/3-1989

Zagreb, 20. prosinca 1989.

Predsjedavajući Radnog predsjedništva Skupštine

Dragan Blagović, v. r.