Ustavni zakon o dopuni Ustavnog zakona za provođenje amandmana XXVII do LII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske

NN 2/1990 (17.1.1990.), Ustavni zakon o dopuni Ustavnog zakona za provođenje amandmana XXVII do LII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Ustavnog zakona o dopuni Ustavnog zakona za provođenje Amandmana XXVII do LII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske

Proglašava se Ustavni zakon o dopuni Ustavnog zakona za provodenje Amandmana XXVII do LII na Ustav Socijalističkse Republike Hrvatske, što ga je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 11. siječnja 1990, na sjednici Vijeća općina 11. siječnja 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 11. siječnja 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/01

Urbroj : 71-90-1

Zagreb, 12. siječnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v. r.


USTAVNI ZAKON

o dopuni Ustavnog zakona za provođenje Amandmana XXVII do LII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske

Član 1.

U Ustavnom zakonu za provodenje Amandmana XXVII do LII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 28/89) u članu 7. dodaje se stav 2. koji glasi :

-Zakoni, propisi organa Gradske zajednice općina Zagreb i drugi propisi kojima su utvrđena prava i dužnosti organa Gradske zajednice općina Zagreb, ukoliko nisu u suprotnosti s Ustavom i ovim zakonom, ostaju na snazi i primjenjivat će se najkasnije do roka iz stava 1. ovoga Člana.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu na dan objave u "Narodnim novinama" a primjenjivat će se od 1. siječnja 1990.

Broj: 012-02/90-01 /02

Zagreb, 11. siječnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.