Odluka o plaćanju doprinosa Privrednoj komori Zadar u 1990. godini

NN 2/1990 (17.1.1990.), Odluka o plaćanju doprinosa Privrednoj komori Zadar u 1990. godini

PRIVREDNE KOMORE

Na temelju člana 43. Statuta Privredne komore Zadar, Skupština Privredne komore Zadar na 12. sjednici 28. prosinca 1989. godine donijela je

ODLUKU

o plaćanju doprinosa Privrednoj komori Zadar u 1990. godini

Član 1.

Doprinos Privrednoj komori Zadar plaćaju:

1. organizacije i zajednice koje prema točki 1. stavu 1. Odluke o utvrđivanju privrednih i izvanprivrednih djelatnosti ("Službeni list SFRJ", br. 14/77 i 18/80) obavljaju privrednu djelatnost, a koje su po članu 2. Statuta Privredne komore Zadar članovi Privredne komore Zadar;

2. Zadružni savez Zadar;

3. Udruženje samoslalnih privrednika općina Benkovac. Biograd na moru, Obrovac i Zadar.

Član 2.

Organizacije i zajednice iz člana 1. točke 1 ove odluke (u daljnjem tekstu: obveznici doprinosa) su: -poduzeća u društvenom, zadružnom, mješovitom i privatnom vlasništvu; -složeni oblici organiziranja, odnosno udruženja poduzeća; -banke i druge financijske organizacije; -zajednice osiguranja, rizika i reosiguranja; -druge pravne osobe koje obavljaju privrednu djelatnost.

Član 3.

Obveznici doprinosa iz člana 2. ove odluke plaćaju doprinos Privrednoj komori Zadar po zbirnoj stopi od 0,20 posto. Osnovica za obračun i naplatu doprinosa je ostvareni dohodak iz periodičnog obračuna, odnosno završnog računa bez umanjenja osnovice, oslobođenja i olakšice.

Član 4.

Zadružni savez Zadar plaća doprinos po stopi od 4 posto i to kvartalno u toku godine. Osnovica je ostvareni prihod Zadružnog saveza Zadar po osnovi članskog doprinosa.

Član 5.

Udruženje samostalnih privrednika plaća doprinos po stopi 10 posto i to kvartalno u toku godine. Osnovica je ostvareni prihod Udruženja samostalnih privrednika.

Član 6.

Korisnici društvenih sredstava i drugi obveznici doprinosa iz člana 2. ove odluke obračunavaju i plaćaju doprinos mjesečno i to do 30. u mjesecu, kao mjesečnu akontaciju doprinosa. Ako obveznik doprinosa ne izda u propisanom roku nalog za izvršenje ovoga doprinosa Služba društvenog knjigovodstva - filijala Zadar, izdat će nalog za naplatu doprinosa prema članu 21. Zakona o Službi društvenog knjigovodstva u SR Hrvatskoj ("Narodne novine", br.11/86).

Član 7.

Doprinos se obračunava i uplaćuje mjesečno kao akontacija, zatim se korigira po periodičnom obračunu, odnosno konačni obračun i uplata vrši po završnom računu. Mjesečna akontacija doprinosa se utvrđuje, obračunava i uplaćuje kako slijedi:

- za siječanj, veljaču i ožujak na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za razdoblje I - IX mjesec prethodne godine;

- za travanj, svibanj i lipanj na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za razdoblje I - III mjesec tekuće godine;

- za srpanj, kolovoz i rujan na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za razdoblje I - VI mjesec tekuće godine;

- za listopad, studeni i prosinac na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za razdoblje I - IX mjesec tekuće godine. Mjesečne akontacije doprinosa iz dohotka uvećavaju se za koeficijent koji se dobije kada se masa isplaćenih čistih osobnih dohodaka u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se plaća akontacija podijeli s prosječno mjesečno isplaćenim čistim osobnim dohocima u razdoblju za koje je sačinjen periodični obračun. Obveznik doprinosa po utvrđenoj obvezi iz periodičnog obračuna odnosno završnog računa za pojedino razdoblje podnosi nadležnoj službi društvenog knjigovodstva nalog za uplatu razlike manje uplaćenog doprinosa po obračunu odnosno nalog za povrat više uplaćenog doprinosa.

Član 8.

Doprinos iz člana 3. ove odluke je zbirni doprinos za redovnu i posebne djelatnosti Komore. Doprinos iz člana 4. i 5. ove odluke je samo za posebne djelatnosti. Korištenje sredstava za redovnu i posebne djelatnosti, odnosno raspored, učešće i način korištenja sredstava utvrdit će se Financijskim planom Komore i odlukama nadležnih organa Komore.

Član 9.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990.

Broj: 01/S-710/1-1989

Zadar, 28. prosinca 1989.

Predsjedavajući Skupštine

Vjekoslav Šuljić, v. r.