Odluka o utvrđivanju osnovice i stope za obračunavanje doprinosa Privrednoj komori regije Varaždin za period I - III 1990. godine

NN 2/1990 (17.1.1990.), Odluka o utvrđivanju osnovice i stope za obračunavanje doprinosa Privrednoj komori regije Varaždin za period I - III 1990. godine

PRIVREDNE KOMORE

Na temelju člana 41. Zakona o udruživanju u privredne komore ("Narodne novine", br. 42/86) i člana 73. i 138. Statuta Privredne komore regije Varaždin, Skupština Privredne komore regije Varaždin, na svojoj sjednici 20. prosinca 1989. donosi

ODLUKU

o utvrđivanju osnovice i stope za obračunavanje doprinosa Privrednoj komori regije Varaždin za period I - III 1990. godine

I

Osnovica za obračunavanje doprinosa Privrednoj komori regije Varaždin za period I - III 1990. godine odnosi se na:

- poduzeća u društvenom, zadružnom, mješovitom i privatnom vlasništvu, složene oblike udruživanja odnosno organiziranja poduzeća, banke, mješovite banke i njihove filijale odnosno predstavništva, zajednice osiguranja imovine i osoba i njihove filijale odnosno predstavništva, zajednice rizika, zajednice reosiguranja i druge financijske organizacije, te druge pravne osobe koje obavljaju privrednu djelatnost na području regije Varaždin.

- poslovne jedinice, odnosno dijelove poduzeća, koji se nalaze na području regije Varaždin, a u sastavu su poduzeća sa sjedištem na području drugih komora. Osnovica je ostvareni dohodak iz periodičnog obračuna odnosno završnog računa bez umanjenja osnovice, ostobođenja i olakšica.

II

Stopa za obračunavanje doprinosa za organizacije iz točke I ove odluke u periodu I - III 1990. godine utvrđuje se od 0,30% na osnovicu.

III

Osnovica za obračunavanje doprinosa samostalnih privrednika i to putem Saveza udruženja samostalnih privrednika regije Varaždin. Komori je 0,10% od naplaćenog doprinosa za period I - III I990. godine.

IV

Doprinos iz točke I, II i III ove odluke obračunava se i plaća kod nadležne službe društvenog knjigovodstva do 30. (31.) u mjesecu za protekli mjesec na žiro-račun Privredne komore regije Varaždin broj 34800-637-523. Ako organizacije iz točke I ne izdaju u propisanom roku nalog za plaćanje doprinosa. Služba društvenog knjigovodstva izdat će nalog za naplatu prema odredbi člana 21. Zakona o službi društvenog knjigovodstva u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 11/86). Akontacija za pojedine mjesece u godini se utvrđuje prema poznatoj osnovici iz periodičnog obračuna, odnosno završnog računa, sastavljenog za zadnje razdoblje, koje prethodi mjesecu uplate akontacije doprinosa. Organizacije iz točke I po utvrđenoj obavezi iz periodičnog obračuna odnosno završnog računa za pojedino razdoblje podnose nadležnoj Službi društvenog knjigovodstva nalog za uplatu razlike manje obračunatog doprinosa po obračunu odnosno nalog za povrat više uplaćenog doprinosa.

V

Obračun i naplata doprinosa iz točke III ove odluke vrše općinske uprave prihoda zajedno s doprinosom Savezu udruženja samostalnih privrednika regije Varaždin u skladu sa zaključenim samoupravnim sporazumom.

VI

Ovlašćuje se Izvršni odbor privredne komore regije Varaždin da prati ostvarivanje ove odluke i da po potrebi donosi objašnjenja i uputstva na njezino provođenje.

VII

Ova odluka stupa na snagu osmoga dans nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990.

Broj: 01-193/1989

Varaždin, 20. prosinca 1989.

Predsjednik Radnog predsjedništva Skupštine Privredne komore regije Varaždin

Stjepan Ostrognaj, v. r.