Odluka da se pristupi raspravi o promjeni Ustava Socijalističke Republike Hrvatske

NN 2/1990 (17.1.1990.), Odluka da se pristupi raspravi o promjeni Ustava Socijalističke Republike Hrvatske

SABOR SOCIJALlSTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 435. stava 1. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, u skladu s Prijedlogom Predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske da se pristupi raspravi o promjeni Ustava Socijalističke Republike Hrvatske podnijetog aktom br. 71201-90-1, klasa: 020-03/90-14/06 od 8. siječnja 1890. i inicijativama istaknutih na sjednicams radnih tijela i vijeća Sabora, na sjednici Vijeća udruženog rada 11. siječnja 1990, Vijeća općina 11. siječnja 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 11. siječnja 1990, donio je

ODLUKU

da se pristupi raspravi o promjeni Ustava Socijalističke Republike Hrvatske

I

Pristupa se raspravi o promjeni Ustava Socijalističke Republike Hrvatske.

II

Sabor Socijalističke Republike Hrvatske smatra da Ustav Socijalističke Republike Hrvatske treba mijenjati u slijedećim pitanjima i na ovim pravcima:

1. Ustavnim promjenama treba stvoriti ustavne pretpostavke za daljnju demokratizaciju društva i izmjenu izbornog zakonodavstva u kojem će se ostvariti potpune pravne garancije za jednakost građana i ravnopravnost svih političkih organizacija posebno u fazi predlaganja i utvrđivanja kandidata za delegate u vijeća skupština društveno-političkih zajednica. To se osigurava i putem predlaganja i utvrđivanja kandidata za delegate vijeća mjesnih zajednica i vijeća udruženog rada skupština općina, vijeća općina i vijeća udruženog rada skupština gradskih zajednica općina. te za Vijeće općina i Vijeće udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske i od strane grupe građana na osnovi određenog broja potpisa u skladu s uvjetima i na način utvrđen zakonom, te predlaganjem i utvrđivanjem kandidata za delegate društveno-političkih vijeća skupština društveno-političkih zajednica ne samo organizacija građana i radnih ljudi koje djeluju u okviru Socijalističkog saveza, već ravnopravno s njima i kandidata grupa građana odnosno političkih organizacija izvan Socijalističkog saveza. Ovim promjenama na odgovarajući način mijenjaju se točke 2. i 5. Amandmana XLIV na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske.

2. Mada se i sadašnjom formulacijom Člana 244. Ustav Socijalističke RepubIike Hrvatske jamči sloboda i političkog udruživanja, izričitim njenim navođenjem, dopunom toga člana Ustava utvrđuje se da je sloboda političkog udruživanja jedno od osnovnih i neotuđivih prava građana i radnih ljudi i uvjet konstituiranja i ostvarivanja pravne države i političke demokracije.

3. Odgovarajućim promjenama treba mandat predsjednika izvršnih vijeća skupština općina i gradskih zajednica općina izjednačiti s trajanjem mandata članova izvršnih vijeća i delegata u skupštini, ne samo radi njihove ravnopravnosti, već i jačanja samostalnosti i odgovornosti izvršnih vijeća.

4. Dopunom Člana 229. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske treba garantirati jednakost građana u pravima i dužnostima i bez obzira na političko uvjerenje. Time će se stvoriti ustavnopravne pretpostavke za potpunije funkcioniranje pravne države u uvjetima političke demokracije.

5. Predlažu se one promjene Ustava Socijalističke Republike Hrvatske. koje je moguće provesti što prije i koje neće biti u suprotnosti s Ustavom Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, kako bi se omogućilo da se pravovremeno pripreme sve neophodne zakonske osnove i drugi akti i radnje za održavanje redovnih skupštinskih izbora.

III

Zadužuje se Komisija za ustavna pitanja Sabora da pripremi i podnese vijećima Sabora:

1. Prijedlog nacrta amandmana na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i

2. Prijedlog odluke Sabora o stavljanju na javnu raspravu Nacrta amandmana na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske.

IV

Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama".

Broj: 021-03/90-08-01 Zagreb, 11. siječnja 1990.

SABOR SOCIJALlSTIĆKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus. v. r.

Predsjednik Sabora

dr Andelko Runjić, v. r

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.