Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o premijama za kvalitetni rasplodni podmladak i regresu troškova za umjetno osjemenjivanje stoke

NN 2/1990 (17.1.1990.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o premijama za kvalitetni rasplodni podmladak i regresu troškova za umjetno osjemenjivanje stoke

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o premijama za kvalitetni rasplodni podmladak i regresu troškova za umjetno osjemenjivanje stoke

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o premijama za kvalitetni rasplodni podmladak i regresu troškova za umjetno osjemenjivanje štoke, što ga je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 11. siječnja 1990, na sjednici Vijeća općina 11. siječnja 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 11. siječnja 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/04

Urbroj : 71 -90-1

Zagreb, 12. siječnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v. r.


ZAKON

o izmjenama i dopuni Zakona o premijama za kvalitetni rasplodni podmladak i regresu troškova za umjetno osjemenjivanje stoke

Član 1.

U Zakonu o premijama za kvalitetni rasplodni podmladak i regresu troškova za umjetno osjemenjivanje stoke ("Narodne novinet" br. 42/88, 13/89, 33/89 i 46/89) Član 4. mijenja se i glasi: "Premija za rasplodni podmladak iz Člana 1. ovoga zakona određuje se od visine tržne cijene po grlu i to najviše do 10% od te cijene.

Član 2.

Član 6. mijenja se i glasi: Regres za troškove umjetnog osjemenjivanja stoke određtuje se od visine troškova umjetnog osjemenjivanja po grlu i to najviše do 15% od visine tih troškova.

Član 3.

Iza Člana 9. dodaje se novi član koji glasi

Član 3a.

Izvršno vijeće Sabora utvrđuje visinu tržne cijene stoke po grlu i visinu troškova umjetnog osjemenjivanja stoke po grlu kao i visinu premija i regresa iz člana 4. i 6. ovoga zakona.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. veljače 1990.

Broj: 420-03/89-01 /02

Zagreb, 11. siječnja 1980.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v.r.

Predsjednik Vijeća općina

Mirko Šetina, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.